Chapter published in:
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 380392
Bibliografia

Bibliografia

Aracil, Lluís Vicent
1983Dir la realitat. Barcelona: Edicions Països Catalans.
Archilés, Ferran
2007 “La Renaixença al País Valencià i la construcció de la identitat regional.” Anuari Verdaguer 15: 483–519.
Badia i Margarit, Antoni Maria
1989 “Presència internacional de la llengua catalana.” Dins Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, ed. per Antoni Ferrando, Vol. VIII, 3–18. València / Barcelona: Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Barberà, Faustí
1910De regionalisme y valentinicultura. Discurs vell y comentaris nous. València: Estampa de Francés Vives Mora.
Bernat i Baltrons, Francesc
2010 “La relació entre el català i l’occità a l’obra de Manuel Milà i Fontanals.” Dins Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Vol. III, 85–95. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Bodria, Josep
1895Roselles. Poesíes valencianes. València: Estampa de D. M. Manáut.
1900Fulles seques. Aplech de versos valencians. València: Estampa de D. M. Alufre.
Colon, Germà
1978La llengua catalana en els seus textos. Vol. I. Barcelona: Curial.
Cucó, Alfons
1999El valencianisme polític 1874–1939. Catarroja: Afers.
Ferrando, Antoni
2006 “Percepció i institucionalització de la norma lingüística entre els valencians: panorama històric (1238–1976)”. Dins La configuració social de la norma lingüística a l’Europa llatina, ed. per Antoni Ferrando i Miquel Nicolás, 189–251. Alacant: Institut de Filologia Valenciana.
2008 “La presència valenciana al Congrés de 1906, punt de partida dels primers moviments reivindicatius de la llengua pròpia al País Valencià (1906–1918)”. Dins El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià, ed. per Antoni Ferrando, 97–176. Catarroja: Afers.
Labaila, Jacint
1864Ecos de la juventud. València: Imprenta de José Rius.
1882Flors del meu hort. València: Imprenta de la Casa de la Beneficencia.
Llombart, Constantí
1879Los fills de la morta-viva. Apunts bio-bibliográfichs per a la historia del renaiximent lliterari llemosí. València: Emili Pasqual.
Llorente, Teodor
1885Llibret de versos. València: Impr. de Doménech.
Martí-Badia, Adrià
2014 “La contribució de Vicent Boix i Ricarte (1813–1880) a la recuperació de la consciència lingüística dels valencians.”. eHumanista/IVITRA 5: 52–74. [Disponible en línia a http://​www​.ehumanista​.ucsb​.edu​/eHumanista%20IVITRA​/Volume%205​/Monografic%20I​/3​_Marti​_Badia​.pdf; Consulta: 2 maig 2016].
2015 “Llengua i identitat en l’obra de Benvingut Oliver i Joan Baptista Perales”. Scripta 6: 120–135.
2017 “La posició dels renaixencistes valencians davant els postulats de la filologia romànica sobre el valencià”. Dins Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. per Manuel Perez Saldanya i Rafael Roca, 367–378. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Martí Mestre, Joaquim
2003 “Llengua i Renaixença. L’obra lingüística de Josep d’Orga i Pinyana (1800–1881). La Fraseologia per facilitar llegir i scríurer lo llemosí.” Dins Actes del dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. per Marie-Claire Zimmermann i Anne Charlon, Vol. III, 435–437. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Orga, Josep d’
1878 “La llengua d’Oc.” Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1879, 64–68.
Pizcueta, Félix
1880 “Discurs del President de la Societat.” Dins Lo Rat-Penat. Jochs Florals de 1879, 19–24. València: Emprenta de Emili Pasqual.
1881 “La meua llengua. Versos improvisats.” Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1882, 136–137.
1885 “Discurs llegit per lo president En Félix Pizcueta Gallel croniste de Valencia.” Lo Rat-Penat. Periódich Lliterari Quincenal 2: 11b–14b.
Rafanell, August
1991 “El llemosinisme valencià a la darreria del segle XIX”. Caplletra 11: 35–50.
Roca, Rafel
2006 “Un nou discurs del doctor Faustí Barberà, un valencianista flamejant (1903)”. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 26: 11–50.
2010 “Teodor Llorente i la llengua dels valencians”. Caplletra 49: 43–63.
2011El valencianisme de la Renaixença. Alzira: Bromera.
2012 “Valencians als jocs florals de Barcelona (1862–1893)”. Dins Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. per Josep M. Domingo, 199–247. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Societat Catalana de Llengua i Literatura.
Sanchis Guarner, Manuel
1982Renaixença al País Valencià. València: Tres i quatre.
Vilanova, Francesc
1896Arte y literatura. València: Imprenta de Federico Domenech.
1886 “El Folk Lore y los refraneros.” Almanaque Las Provincias para el año 1887, 203–206.
1884a “Un opúsculo de Viciana.” Revista de Castellón 90: 182b–187b.
1884b “Un opúsculo de Viciana. Continuación.” Revista de Castellón 92: 205a–209b.