Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 379392
References

Bibliografia

Aracil, Lluís Vicent
1983Dir la realitat. Barcelona: Edicions Països Catalans.Google Scholar
Archilés, Ferran
2007 “La Renaixença al País Valencià i la construcció de la identitat regional.” Anuari Verdaguer 15: 483–519.Google Scholar
Badia i Margarit, Antoni Maria
1989 “Presència internacional de la llengua catalana.” Dins Segon Congrés Internacional de la Llengua Catalana, ed. per Antoni Ferrando, Vol. VIII, 3–18. València / Barcelona: Institut de Filologia Valenciana / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Barberà, Faustí
1910De regionalisme y valentinicultura. Discurs vell y comentaris nous. València: Estampa de Francés Vives Mora.Google Scholar
Bernat i Baltrons, Francesc
2010 “La relació entre el català i l’occità a l’obra de Manuel Milà i Fontanals.” Dins Actes del Catorzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Vol. III, 85–95. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Bodria, Josep
1895Roselles. Poesíes valencianes. València: Estampa de D. M. Manáut.Google Scholar
1900Fulles seques. Aplech de versos valencians. València: Estampa de D. M. Alufre.Google Scholar
Colon, Germà
1978La llengua catalana en els seus textos. Vol. I. Barcelona: Curial.Google Scholar
Cucó, Alfons
1999El valencianisme polític 1874–1939. Catarroja: Afers.Google Scholar
Ferrando, Antoni
2006 “Percepció i institucionalització de la norma lingüística entre els valencians: panorama històric (1238–1976)”. Dins La configuració social de la norma lingüística a l’Europa llatina, ed. per Antoni Ferrando i Miquel Nicolás, 189–251. Alacant: Institut de Filologia Valenciana.Google Scholar
2008 “La presència valenciana al Congrés de 1906, punt de partida dels primers moviments reivindicatius de la llengua pròpia al País Valencià (1906–1918)”. Dins El primer Congrés Internacional de la Llengua Catalana i el País Valencià, ed. per Antoni Ferrando, 97–176. Catarroja: Afers.Google Scholar
Labaila, Jacint
1864Ecos de la juventud. València: Imprenta de José Rius.Google Scholar
1882Flors del meu hort. València: Imprenta de la Casa de la Beneficencia.Google Scholar
Llombart, Constantí
1879Los fills de la morta-viva. Apunts bio-bibliográfichs per a la historia del renaiximent lliterari llemosí. València: Emili Pasqual.Google Scholar
Llorente, Teodor
1885Llibret de versos. València: Impr. de Doménech.Google Scholar
Martí-Badia, Adrià
2014 “La contribució de Vicent Boix i Ricarte (1813–1880) a la recuperació de la consciència lingüística dels valencians.”. eHumanista/IVITRA 5: 52–74. [Disponible en línia a [URL]; Consulta: 2 maig 2016].
2015 “Llengua i identitat en l’obra de Benvingut Oliver i Joan Baptista Perales”. Scripta 6: 120–135.Google Scholar
2017 “La posició dels renaixencistes valencians davant els postulats de la filologia romànica sobre el valencià”. Dins Actes del Dissetè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. per Manuel Perez Saldanya i Rafael Roca, 367–378. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Martí Mestre, Joaquim
2003 “Llengua i Renaixença. L’obra lingüística de Josep d’Orga i Pinyana (1800–1881). La Fraseologia per facilitar llegir i scríurer lo llemosí .” Dins Actes del dotzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, ed. per Marie-Claire Zimmermann i Anne Charlon, Vol. III, 435–437. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Orga, Josep d’
1878 “La llengua d’Oc.” Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1879, 64–68.Google Scholar
Pizcueta, Félix
1880 “Discurs del President de la Societat.” Dins Lo Rat-Penat. Jochs Florals de 1879, 19–24. València: Emprenta de Emili Pasqual.Google Scholar
1881 “La meua llengua. Versos improvisats.” Lo Rat-Penat. Calendari Llemosí corresponent al present any 1882, 136–137.Google Scholar
1885 “Discurs llegit per lo president En Félix Pizcueta Gallel croniste de Valencia.” Lo Rat-Penat. Periódich Lliterari Quincenal 2: 11b–14b.Google Scholar
Rafanell, August
1991 “El llemosinisme valencià a la darreria del segle XIX”. Caplletra 11: 35–50.Google Scholar
Roca, Rafel
2006 “Un nou discurs del doctor Faustí Barberà, un valencianista flamejant (1903)”. Quaderns d’Investigació d’Alaquàs 26: 11–50.Google Scholar
2010 “Teodor Llorente i la llengua dels valencians”. Caplletra 49: 43–63.Google Scholar
2011El valencianisme de la Renaixença. Alzira: Bromera.Google Scholar
2012 “Valencians als jocs florals de Barcelona (1862–1893)”. Dins Joc literari i estratègies de representació. 150 anys dels Jocs Florals de Barcelona, ed. per Josep M. Domingo, 199–247. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans / Societat Catalana de Llengua i Literatura.Google Scholar
Sanchis Guarner, Manuel
1982Renaixença al País Valencià. València: Tres i quatre.Google Scholar
Vilanova, Francesc
1896Arte y literatura. València: Imprenta de Federico Domenech.Google Scholar
1886 “El Folk Lore y los refraneros.” Almanaque Las Provincias para el año 1887, 203–206.Google Scholar
1884a “Un opúsculo de Viciana.” Revista de Castellón 90: 182b–187b.Google Scholar
1884b “Un opúsculo de Viciana. Continuación.” Revista de Castellón 92: 205a–209b.Google Scholar