References

Bibliografia

Andrés, R.
(31 de gener de 2015) La música en valenciano se consolida, pese a la falta de apoyo de las instituciones públicas. La Vanguardia. Recuperat de [URL]
ALDC = Veny, J. & Pons, L.
(2001–2008) Atles Lingüístic del Domini Català. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Baldaquí, J. M.
(2015) Els joves valencians i el model normatiu: valoració de les varietats formals de referència de la llengua catalana. En C. Sinner, & K. Wieland (Eds.), Norma, ús i actituds lingüístiques. El paper del català en la vida quotidiana (pp. 127–149). Leipzig: Leipziger Universitätsverlag.Google Scholar
Beltran, V., & Segura, C.
(2017) Els parlars valencians. València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
Bibiloni, G.
(1997) Llengua estàndard i variació lingüística. València: 3i4.Google Scholar
Bassols, M.
(2009) Els sociolectes. En M. Bassols, & M. Segarra (Eds.), El coŀloquial dels mitjans de comunicació (pp. 211–231). Vic: Eumo Universitat de Vic.Google Scholar
Bernal, E., & Sinner, C.
(2009) Al seu rotllo: aproximació al llenguatge juvenil català. Zeitschrift für Katalanistik, 22, 7–36.Google Scholar
Blay, P.
(2012) Literatura i rock: el català mola? Treballs de Sociolingüística Catalana, 22, 209–218.Google Scholar
Cabré, M. T.
(2006) La clasificación de los neologismos: una tarea compleja. Alfa, 50(2), 229–250.Google Scholar
Cabré, M. T., Domènech, O., & Estopà, R.
(2014) Mots nous en català. New words in Catalan. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Cadenas, N.
(2002) L’Ovidi. València: 3i4.Google Scholar
CERCATERM = TERMCAT, Centre de Terminologia
Cercaterm. Disponible a Internet: [URL]
DCVB = Alcover, A. M., & F. de B. Moll
(1985) Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll.Google Scholar
DIEC2 = Institut d’Estudis Catalans
(2007) Diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Edicions 62 / Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Domènech, O., & Estopà, R.
(2016) Paraules que usen els joves parlants del català i que els diccionaris no recullen. En Observatori de Neologia (Ed.), Mots d’avui, mots de demà (pp. 87–96). Barcelona: Institut Interuniversitari de Lingüística Aplicada.Google Scholar
DRAE = Real Academia Española
(2014) Diccionario de la lengua española. Disponible a Internet: [URL]
Frechina, J. V.
(2011) La cançó en valencià: dels repertoris tradicionals als gèneres moderns. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua.Google Scholar
GDLC = Enciclopèdia Catalana
(1998) Gran diccionari de la llengua catalana. Disponible a Internet: [URL]
Gendrau, Ll
(2012) Joves, mitjans de comunicació i consum cultural. Treballs de Sociolingüística Catalana, 22, 179–188.Google Scholar
González, C.
(2008) Una llengua musicada. Palma de Mallorca: Documenta Balear.Google Scholar
Maestre, A.
(2014) El discurso sobre la música popular contemporánea: crítica artística y divulgación periodística. Revista de Estudios Culturales de la Universitat Jaume I, 13, 69–83.Google Scholar
Martí, J.
(2006) Diccionari històric del valencià coŀloquial. València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
Martines, J.
(2002) L’aragonès i el lèxic valencià. Una aproximació. Caplletra, 32, 157–201.Google Scholar
Mas, J.-À.
(2008) El morfema ideològic. Una anàlisi crítica dels models de llengua valencians. Benicarló: Onada Edicions.Google Scholar
(2010) Les connotacions ideològiques dels models lingüístics valencians: situació actual i condicionants històrics. Caplletra, 48, 47–70.Google Scholar
Montoya, B.
(2006) Normalització i estandardització. Alzira: Bromera.Google Scholar
Payrató, L.
(1985) La interferència lingüística. Comentaris i exemples català-castellà. Barcelona: Curial Edicions Catalanes / Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
(1996) Català coŀloquial. Aspectes de l’ús corrent de la llengua catalana. València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
Pomares, J.
(1997) Diccionari del català popular i d’argot. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Poch, D.
(2016) Cançons que han fet mal. Recuperat de [URL]
Pradilla, M. À.
(2004) El laberint valencià. Apunts per a una sociolingüística del conflicte. Benicarló: Onada Edicions.Google Scholar
(2008) La tribu valenciana: Reflexions sobre la desestructuració de la comunitat lingüística. Benicarló: Onada Edicions.Google Scholar
Saladrigas, Xavier
(1997) L’ús del català en la música pop-rock (1987–1994). Treballs de sociolingüística catalana, 13, 57–75.Google Scholar
Salvanyà, J.
(2009) Diccionari del català coŀloquial. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Sánchez, Daniel
(26 febrer de 2012) El ‘boom’ de la música en valencià: 20 grups en 60 enllaços. Ara. Recuperat de [URL]
Sentí, A.
(octubre 2016) Norma i actituds lingüístiques en la (re)construcció d’un estàndard per al País Valencià: el lèxic. 25è Coŀloqui Germanocatalà. Coŀloqui de l’Associació Germano-Catalana, Bamberg.Google Scholar
Tormo, J.
(2015) Ovidi Montllor. Un obrer de la paraula. València: Sembra Llibres.Google Scholar
Wieland, K.
(2008) Transgresiones lingüísticas bidireccionales: el lenguaje juvenil entre el castellano y el catalán. En C. Sinner, & A. Wesch (Eds.), El castellano en las tierras de habla catalana (155–179). Frankfurt/Madrid: Vervuert/Iberoamericana. DOI logoGoogle Scholar