References

Bibliografia

Albert, C.
(1907) Cayres vius. Barcelona: Ed. Joventut.Google Scholar
Amat, R.
(1804–1807) Calaix de sastre. Curial Edicions Catalanes.Google Scholar
Amat-Piniella, J.
(1946) K. L. Reich. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Asperti, S.
(Ed.) (2001) Salut d’amor. Disponible en: [URL]
Ateneu Barcelonès
(1880) Diari Català: polítich y literari. 244. Google Scholar
Badia, A. M.
(1999) Les “Regles de esquivar vocables” i la “la Qüestió de la llengua”. Barcelona, Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Ballester, A.
(1973) Dins un gruix de vellut (facem comèdia). Editorial Moll.Google Scholar
Balzac, H.
(1837) Les centes contes droslasticques. Meline: Cans et Cie.Google Scholar
Beckett, S.
(1952) En attendant Godot. París: Les Édicions de Minuit.Google Scholar
Bosch i Barrera, J.
(1921) L’home de la vaca. De les comarques lleydatanes. In Catalana. Revista setmanal. 105.Google Scholar
Carner, J.
(1983) Cartes a Emili Granier-Barrera. In J. Carner (Trad.) El carter del rei de Rabindranath Tagore. Barcelona: Biblioteca Teatral.Google Scholar
Carreras, J.
(Trad.) (1995) John Casti. Els paradigmes perduts: imatges de l’home en el mirall de la ciència. Palma: Universitat de les Illes Balears, Editorial Empúries.Google Scholar
Casti, J.
(1989) Paradigms Lost: Images of Man in the Mirror of Science. New York: Avon Books.Google Scholar
CIVAL = Acadèmia Valenciana de la Llengua
Corpus Informatitzat del Valencià. Generalitat Valenciana. Disponible en: [URL]
Colón, G., & Ferrando, A.
(2011) Les Regles d’esquivar vocables a revisió. València & Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana & Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Colomina, J.
(1995) Els valencians i la llengua normativa. Alacant: Diputació d’Alacant.Google Scholar
Coromines, J.
(Ed.) (1988) Cerverí de Girona. Barcelona: Curial.Google Scholar
Costa-Carreras, J.
(2008) El canvi lingüístic segons Pompeu Fabra (1891–1948). In J. L. Blas, M. Casanova, M. Velando, & J. Vellón (Eds.), Discurso y sociedad II: nuevas contribuciones al estudio de la lengua en contexto social (pp. 515–524). Castelló de la Plana: Universitat Jaume I.Google Scholar
(2009) La norma sintàctica del català segons Pompeu Fabra. Berlin: Peníope.Google Scholar
(2016) Anàlisi del discurs de la Gramàtica catalana (1933) de Pompeu Fabra. In J. M. Nadal, & F. Feliu (Eds.), Constructing languages. Norms, myths and emotions (pp. 161–175). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
CTILC = Institut d’Estudis Catalans
Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana. Disponible en: [URL]
DAguiló = Aguiló, M.
(1915) Diccionari Aguiló. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
DBelvitges = Belvitges, J., & Esteve, J.
(1803) Diccionario catalán-castellano-latino. Barcelona: Tecla Pla Viuda.Google Scholar
DCVB = Alcover, A., & de Borja Moll, F.
(1985) Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma: Moll.Google Scholar
DECat = Coromines, J.
(1995) Diccionari Etimològic i Complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial & La Caixa.Google Scholar
d’Amat, R.
([1804–1807]) Calaix de sastre: 1804–1807. Boixareu, R. (Ed.) (1987) Barcelona: Curial Edicions Catalanes.Google Scholar
DFraseologia = Martí Mestre, J.
(2017) Diccionari de fraseologia (segles xvii–xxi). València: Publicacions de la Universitat de València.Google Scholar
DIVA = Institut d’Estudis de la Vall d’Albaida
Diccionari de la Vall d’Albaida. Disponible en: [URL]
DGLC = Pompeu, F.
(1932) Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona: Edhasa.Google Scholar
DIEC2 = Institut d’Estudis Catalans
Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. Disponible en: [URL]
DLabèrnia = Labèrnia, P.
(1840) Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina. Barcelona: Espasa Germans.Google Scholar
DFerrer = Ferrer, M.
(1836) Diccionario manual catalan-castellano. Barcelona: Imprenta Pablo Riera.Google Scholar
DOrtogràfic = Fabra, P.
(1917) Diccionari ortogràfic. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
DSaura = Saura, S. Á.
(1859): Diccionario manual, ó vocabulario completo de las lenguas catalana-castellana. Barcelona: Estevan Pujal.Google Scholar
Europa Press
(09/02/2017) “Els acusats de treijoc en Fitur, nerviosos i temorosos esperant la primera sentència de la Gürtel”. Europa Press. Disponible en: [URL] [21/12/2018]
Espriu, S.
(1948) Primera història d’Esther. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Estorch, P.
(1851) Lo tamboriner del Fluviá. Barcelona: Estampa dels Fills Doutrem y Paulí.Google Scholar
Fàbregas, E.
(1961) Dos segles de marina catalana: històries de gent de mar. Barcelona: Editorial Selecta.Google Scholar
Ferrando, A.
(2000) Fabra i el País Valencià. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 121–157). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(2000) Fabra i el País Valencià. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC. Secció Filològica (pp. 121-157). Sèrie jornades científiques. 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Figueras i Ribot, F.
(1896) No sempre’l que paga, trenca: comèdia catalana en un acte y en prosa. Barcelona: Francisco Badía impresor.Google Scholar
Fuster, J.
(1962) Nosaltres els valencians. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Garcia, V.
(1579–1623) Desengany del món. In Rossich, A., & Valsalobre, P. (Eds.) (2006) Poesia catalana del barroc. Antologia. Bellcaire d’Empordà: Edicions Viteŀla, Philologica. Sèrie Textos, 1.Google Scholar
Galiana, L.
(1769) Rondalla de Rondalles. J. Pellicer (Ed.) (1986) València: Universitat de València.Google Scholar
Ginebra, J., Martínez, R.-D., & Pradilla, M. À.
(Eds.) (2000) La lingüística de Pompeu Fabra. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana & Universitat Rovira i Virgili.Google Scholar
Ginebra, J., & Solà, J.
(2007) Pompeu Fabra: vida i obra. Barcelona: Editorial Teide.Google Scholar
Gulsoy, J.
(2000) L’aportació de Pompeu Fabra a la fonètica històrica catalana. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 13–30). Sèrie jornades científiques, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Janer, G.
(2016) Ha nevat sobre Yesterday. Barcelona: Proa & Grupo Planeta.Google Scholar
Lamuela, X., & Murgades, J.
(1984) Teoria de la llengua literària segons Fabra. Barcelona: Quaderns Crema.Google Scholar
Martínez, C.
(2018a): La gramaticalització dels connectors de contrast: estudi de corpus segons la Teoria de la Inferència Invitada del Canvi Semàntic. Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
(2018b) Normativa fabriana i canvi lingüístic: el cas de malgrat . Comunicació en el V Coŀloqui sobre La lingüística de Pompeu Fabra 28–30 de novembre de 2018, Universitat Rovira i Virgili, Tarragona.Google Scholar
Marquet, L.
(2000) Les Qüestions de gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Els Marges 66, 47–74.Google Scholar
(2002) Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas Carbó. Vic: Col. Biblioteca Universitària, núm. 8, Eumo, Universitat de Girona & Universitat de Vic.Google Scholar
Meyer, P.
(1891) Nouvelles catalanes inèdites. Romania, xx, 193–215 & 579–615. DOI logoGoogle Scholar
Mir, J., & Solà, J.
(Eds.) (2005-2013) Obres completes de Pompeu Fabra. ix vols. Barcelona: Publicacions de Pompeu Fabra/Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Mira, E., & Mollà, D.
(1986) De impura natione. Edicions 3i4.Google Scholar
Miralles, J.
(2000) Fabra i les Illes Balears. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 59–119). Sèrie jornades científiques, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Miralles
(2000) Fabra i les Illes Balears. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC. Secció Filològica (pp. 59-119). Sèrie jornades científiques. 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Melià, J.
(2000) La codificació fabriana i les Illes Balears. In Argenter, J. (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 183–189). Sèrie jornades científiques, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(2000) In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC. Secció Filològica (pp. 227-234). Sèrie jornades científiques. 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Montserrat, A., & Cubells, O.
(Eds.) (2007) Entorn i vigència de l’obra de Fabra. Actes del II Coŀloqui Internacional “La lingüística de Pompeu Fabra” (Tarragona, 7, 8 i 9 d’abril de 2003). Valls: Cossetània Edicions & Universitat Rovira i Virgili.Google Scholar
Ofèlia Dracs
(1980) Deu pometes té el pomer. Tusquets Editor.Google Scholar
Olivares, J.
(2000) Vespres de sang. Edicions Bromera.Google Scholar
Oliver, J.
(1960) Samuel Beckett. Tot esperant Godot. Tusquets Editor.Google Scholar
Ortega, V.
(2001) El collidor d’ànimes. Editorial Bromera.Google Scholar
Ortolà, J.
(Trad.) (2010) Honoré de Balzac. Contes drolàtics. Barcelona: Riurau Editors.Google Scholar
Pallarés, V.
(2002) Les urpes del llop. Editorial Bromera.Google Scholar
Peris, V.
(2003) Marta i els segrestadors. Ed. Tabarca.Google Scholar
Pons i Masdedeu, J.
(1889) Jornada del Arbós. In La Ilustració catalana, 21.Google Scholar
Portal Fabra = Universitat Pompeu Fabra
Portal Pompeu Fabra. Disponible en: [URL]
Pradilla, M. À.
(2012) Fabra, encara. Actes del III Coŀloqui Internacional « La lingüística de Pompeu Fabra » (Tarragona, 17, 18 i 19 de desembre de 2008). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Pradilla, À.
(2018) Comunitat lingüística i norma. Actes del IV Coŀloqui Internacional « La lingüística de Pompeu Fabra » (Tarragona, 18, 19 i 20 de novembre de 2013). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Rossich, A., & Valsalobre, P.
(Eds.) (2006) Poesia catalana del barroc. Antologia. Bellcaire d’Empordà: Edicions Viteŀla, Philologica. Sèrie Textos, 1.Google Scholar
Ruyra, J.
(1919) La parada. Barcelona: Editorial Catalana.Google Scholar
Segarra, M.
(1985) Història de l’ortografia catalana. Barcelona: Empúries.Google Scholar
(1998) Pompeu Fabra: L’enginy al servei de la llengua. Barcelona: Empúries.Google Scholar
(1999) De les Normes ortogràfiques a la Gramàtica de la llengua catalana de Pompeu Fabra. In Institut d’Estudis Catalans (Ed.), Ciència i cultura al llindar del segle XXI. Cicle de conferències (pp. 127–145). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(2000a) Nova llum sobre les normes ortogràfiques de l’Institut d’Estudis Catalans (1913). In J. Ginebra, R.-D. Martínez, & M. À. Pradilla (Eds.), La lingüística de Pompeu Fabra (pp. 101–140). Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana i Universitat Rovira i Virgili.Google Scholar
(2000b) In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC. Secció Filològica (pp. 227-234). Sèrie jornades científiques. 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(2000b) Pompeu Fabra i el català de Barcelona. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 199–226). Sèrie jornades científiques, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Segura, C.
(2003) Una cruïlla lingüística: caracterització del parlar del Baix Vinalopó. Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
Serrano, D.
(2010) (Ed.). K. L. Reich (1946) de Joaquim Amat-Piniella. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Sistac, R.
(2000) El català nord-occidental i la codificació fabriana. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC, Secció Filològica (pp. 227–234). Sèrie jornades científiques, 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
(2000) El català nord-occidental i la codificació fabriana. In J. Argenter (Ed.), Simposi Pompeu Fabra: Jornades Científiques de l’IEC. Secció Filològica (pp. 227-234). Sèrie jornades científiques. 7. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Europa Press
(30-03-2017) “La jutge de Cooperació obri una altra investigació pel presumpte trepijoc de contractes informàtics de Blasco a Tauro”. Vilaweb-EUROPA PRESS. Disponible en: [URL] [21/12/2018]
Valor, E.
(1983) Temps de batuda. Editorial Torres.Google Scholar
Vázquez Bardina, J.
(1908) La Trifulga de ca’n Cosme: comedia en tres actes. Barcelona: Impr. Tarragonina.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Martines, Josep
2021. Història del lèxic i ‘Curial e Güelfa’. In La «cavalleria umanistica» italiana / The Italian “Humanistic Chivalry” [IVITRA Research in Linguistics and Literature, 29], DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 24 may 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.