References

Bibliografia

Antolí Martínez, Jordi M.
2016 “De l’expressió de la percepció sensorial auditiva a l’expressió del discurs reportat. El verb sentir en català medieval (s. XIII–XVI).” Zeitschrift für Katalanistik 29: 167–190.Google Scholar
Antolí Martínez, Jordi M.
2017Els verbs de percepció en català antic. Els verbs veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI. València/Barcelona: IIFV/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Babbi, Anna Maria
2012 “Il Curial e Güelfa e i romanzi francesi del XV secolo.” En Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, ed. per Antoni Ferrando, 139–156. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
Besó, César
1999 “La ficción sentimental. Apuntes para una caracterización.” Espéculo: Revista de Estudios Literarios 27.Google Scholar
BibIt = Stoppelli, Pasquale
(ed.) (2010) Biblioteca Italiana. Bolònia: Zanichelli.Google Scholar
Calvo Rigual, Cesáreo
2013 “ Curial e Güelfa i Boccaccio: influències lingüístiques.” Scripta. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna 2: 310–324. DOI logoGoogle Scholar
Cátedra, Pedro M.
1989Amor y pedagogía en la Edad Media. Salamanca: Universidad de Salamanca.Google Scholar
Colón, Germà
2011 “ Curial e Güelfa: català o valencià?” En Lexicografia, lèxic i crítica textual, ed. per Germà Colón, 283–290. Castelló de la Plana/Barcelona: Fundació Germà Colon/Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
DDLC = Diccionari descriptiu de la llengua catalana
(1985–) Institut d’Estudis Catalans. Disponible a Internet: [URL]
Ferrando, Antoni
2007 “Introducció.” En Curial e Güelfa, 5–35. Tolosa de Llenguadoc: Anacharsis.Google Scholar
2012 “Precaucions metodològiques per a l’estudi lingüístic del Curial e Güelfa .” En Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, ed. per Antoni Ferrando, 31–88. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
2018 “El model lingüístic del Curial e Güelfa .” Revista Valenciana de Filologia 11: 39–83.Google Scholar
Geeraerts, Dirk & Stefan Grondelaers
1995 “Looking back at anger. Cultural traditions and metaphorical patterns.” En Language and the Cognitive Construal of the World, ed. per John R. Taylor i Robert E. MacLaury. Berlin/New York: De Gruyter Mouton. DOI logoGoogle Scholar
Lakoff, George
1987Women, Fire, and Dangerous Things. Chicago/London: The University of Chicago Press.Google Scholar
Martines, Josep
2000 “L’expressió de les emocions i la creativitat lèxica: estimar ‘amar’, entre l’eufemisme i la metàfora cultural.” En Actas del VIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 1221–1243. Santander: Consejería de Cultura del Gobierno de Cantabria.Google Scholar
2012 “Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa.” En Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, ed. per Antoni Ferrando, 941–998. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar
2013 “El verb estimar i l’amor heréos i Joan Roís de Corella: Un acostament segons la pragmàtica diacrònica.” Afers: fulls de recerca i pensament 8/76: 717–740.Google Scholar
OVI = Iorio-Fili, Domenico
2016Corpus OVI dell’Italiano antico. CNR – Opera del Vocabolario Italiano. Disponible en Internet: [URL]
Pieras, Felip
1998 “Amor bilingüe: estudi comparatiu del lèxic sentimental a Curial e Güelfa i algunes obres literàries castellanes del segle XV.” En Actes de l’Onzè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. I: 479–493. Barcelona: Abadia de Montserrat.Google Scholar
Scaglione, Aldo D.
1963Nature and Love in the Late Middle Ages. Berkeley/Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
Soler, Abel
2015 “El lèxic cortés i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals.” Anuario de Estudios Medievales 45/1: 109–142. DOI logoGoogle Scholar
2016La cort napolitana d’Alfons el Magnànim: el context de Curial e Güelfa (Tesi Doctoral). València: Universitat de València.Google Scholar
2017 “Enyego d’Àvalos, autor de Curial e Güelfa?Estudis Romànics 39: 137–165.Google Scholar
TLIO = Leonardi, Lino
(dir.) 2016Tesoro della Lingua Italiana delle Origini. CNR – Opera del Vocabolario Italiano. Disponible en Internet: [URL]
Várvaro, Alberto
2002 “El Tirant lo Blanc en la narrativa europea del s. XV.” Estudis Romànics 24: 149–168.Google Scholar
Veny, Joan
2012 “Valencianitat del Curial .” En Estudis lingüístics i culturals sobre Curial e Güelfa, ed. per Antoni Ferrando, 1089–1106. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. DOI logoGoogle Scholar