References
Bastardas, Albert
(1996) Ecologia de les llengües: Medi, contactes i dinàmica sociolingüística. Barcelona: Proa.Google Scholar
Boix, Emili & Vila, Francesc. Xavier
(1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Barcelona: Ariel.Google Scholar
Branchadell, Albert
(2006) “Ser competitius, i fins i tot capdavanters, a nivell europeu i internacional”. In: Vallverdú, Francesc (ed.) (2006) Cap a on va la sociolingüística? II Jornada de l’Associació d’Amics del Professor Antoni M. Badia i Margarit (Barcelona, 20 d’octubre de 2005). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, pp. 91–99.Google Scholar
Cooper, R. L.
(1989) Language planning and social change. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Coseriu, E.
(1952) “Sistema, norma y habla”. In: Coseriu (1952) Teoría del lenguaje y lingüística general. Madrid: Gredos, pp. 11–113.Google Scholar
Fasold, R. W.
(1984) The sociolinguistics of society. Oxford: Blackwell. Spanish translation (1996) La sociolingüística de la Sociedad. Madrid: Visor.Google Scholar
Gimeno, F. & Montoya, B.
(1989) Sociolingüística. Valencia: Universitat de València.Google Scholar
Haugen, E.
(1966) Language conflict and language planning: The case of modern Norwegian. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. DOI logoGoogle Scholar
Kloss, H.
(1969) Research possibilities on group bilingualism: A report. Quebec: International Center for Research on Bilingualism.Google Scholar
Moreno, F.
(1990) Metodología sociolingüística. Madrid: Gredos.Google Scholar
Payrató, Lluís & Cots, Josep Maria
(ed.) (2011) The Pragmatics of Catalan. Berlin/Boston: De GruyterMouton. DOI logoGoogle Scholar
Pons, Eva
(2011) “El dret lingüístic en l’àmbit català”, Treballs de Sociolingüística Catalana, issue 21 (Pradilla, M.À., coord.), pp. 115–125.Google Scholar
Pradilla, M.À.
(coord.) (2011) La sociolingüística catalana. Balanç i reptes de futur, Treballs de Sociolingüística Catalana (monographic section), issue 21, pp. 15–219.Google Scholar