References

Bibliografia citada

Cabré, M. Teresa
(1994) A l’entorn de la paraula, Vol. I i II. València: Universitat de València.Google Scholar
Cabré Monné, Teresa
(2002) “Altres sistemes de formació de mots”. Dins Solà, Joan et al. (dir.). Gramàtica del català contemporani. Vol. 1. Barcelona: Empúries. 777–829.Google Scholar
Guilbert, Louis
(1975) La créativité lexicale. Paris: Librairie Larousse.Google Scholar
Observatori de Neologia (
2004a) Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Versió en línia disponible a: [URL].Google Scholar
2004b) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
Veny, Joan
(1991) Mots d’ahir i mots d’avui. Barcelona: Empúries.Google Scholar