References
Guo Xi
(2004) Zhongguo Shehui Yuyanxue (Chinese Sociolinguistics). Zhejiang Daxue Chubanshe. Hangzhou: Zhejiang University Press.Google Scholar
Li Rulong
(1995) Minnan fangyan diqu de yuyan shenghuo (The language situation in the Minnan dialect area). Yuwen Yanjiu, 21, 34–7.Google Scholar
Tang, Chaoju, & Van Heuven, Vincent J
(2010) Predicting mutual intelligibility in Chinese dialects from subjective and objective linguistic similarity. In Van den Berg & Xu (Eds.), pp. 91–119.Google Scholar
Tsou, Benjamin K., Chin, Andy C., & Mok, Kenny
(2010) Accelerated urbanization, Triglossia and language shift: A case study of Sanya of Hainan Province. In Van den Berg & Xu (Eds.), pp. 269–282.Google Scholar
Van den Berg, Marinus, & Xu, Daming
(Eds.) (2010) Industrialization and the restructuring of speech communities in China and Europe. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Zhang, Jingwei, & Daming, Xu
(2008) Renkou liudong yu Putonghua puji (Population mobility and the spread of Putonghua). Yuwen Wenzi Yingyong (Applied Linguistics), 31, 43–52.Google Scholar