References

Sources

ČSP: Český studijní překlad
2009 Available at [URL]
BiblDrážď: Bible drážďanská. 1360s. Kyas, Vladimír
(ed.) 1981Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Praha: Academia.Google Scholar
BiblOl: Bible olomoucká. 1417. Kyas, Vladimír
(ed.) 1981Staročeská bible drážďanská a olomoucká: kritické vydáni nejstaršího českého překladu bible ze 14. století. I. Evangelia. Praha: Academia.Google Scholar
BiblMlyn: Bible mlynářčina
(ca. 1450–1475) Deposited in National Library of the Czech Republic, sign. XVII.A.10. Available at [URL]
BilBen: Bible benátská – „Biblí česká“
1506 Venezia: Hermann Liechtenstein.Google Scholar
BilMel: Bible Melantrichova – „Biblí česká“
1570 4th edition. Praha: Jiří Melantrich z Aventinu st. Available at [URL]
BilKral: Bible kralická – „Biblí české díl šestý“
1594 Kralice: Bratrská tiskárna.Google Scholar
BiblSvat: Bible svatováclavská – „Druhý díl Biblí, totižto Nový zákon“
1677 Praha: Dědictví sv. Václava.Google Scholar
BiblSýk: Sýkora, Jan Ladislav
1909Nový zákon Pána našeho Ježíše Krista: Podle Vulgaty se stálým ohledem na text původní (řecký) přeložil a úvody i výklady opatřil Dr. Jan Lad. Sýkora. Část první: Evangelia. Praha: Dědictví svatojanské.Google Scholar
Agresti, Alan
2002Categorical Data Analysis. Hoboken: Wiley. DOI logoGoogle Scholar
Bartoň, Josef
2009Moderní český novozákonní překlad: Nové zákony dvacátého století před českým ekumenickým překladem. Praha: Česká biblická společnost.Google Scholar
Benjamini, Yoav & Yosef Hochberg
1995Controlling the False Discovery Rate: A Practical and Powerful Approach to Multiple Testing. Journal of the Royal Statistical Society. Series B 57:1.289–300. DOI logoGoogle Scholar
Cardinaletti, Anna & Michal Starke
1999The Typology of Structural Deficiency: A Case Study of the Three Classes of Pronouns. Clitics in the Languages of Europe ed. by Henk van Riemsdijk, 143–233. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ćavar, Damir & Chris Wilder
1999“Clitic Third” in Croatian. Clitics in the Languages of Europe ed. by Henk van Riemsdijk, 429–467. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Čech, Radek, Pavel Kosek, Olga Navrátilová & Ján Mačutek
2019aWackernagel’s Position and Contact Position of Pronominal Enclitics in Older Czech: Competition or Cooperation? Jazykovedný časopis 70:2.267–275. DOI logoGoogle Scholar
2019bFull Valency and the Position of Enclitics in the Old Czech. Proceedings of the First Workshop on Quantitative Syntax (Quasy, SyntaxFest 2019) ed. by Xinying Chen & Ramon Ferrer-i-Cancho, 83–88. Stroudsburg: Association for Computational Linguistics. DOI logoGoogle Scholar
Dittmann, Robert & Jiří Just
2017Biblical Humanism in Bohemia and Moravia in the 16th Century. Turnhout: Brepols.Google Scholar
Ertl, Václav
1924Příspěvek k pravidlu o postavení příklonek. Naše řeč 8:9.257–268; 8:10.293–309.Google Scholar
Franks, Steven & Tracy H. King
2000A Handbook of Slavic Clitics. New York: Oxford University Press.Google Scholar
Grepl, Miroslav
1968Vliv slovanských jazyků na ustalování syntaktické struktury novodobé češtiny. Československé přednášky pro VI. mezinárodní sjezd slavistů v Praze ed. by Bohuslav Havránek et al., 129–133. Praha: Academia.Google Scholar
Halpern, Aaron
1995On the Placement and Morphology of Clitics. Stanford: CSLI Publications.Google Scholar
Hochberg, Yosef & Ajit T. Tamhane
1987Multiple Comparison Procedures. New York: Wiley. DOI logoGoogle Scholar
Junghanns, Uwe
2002Klitische Elemente im Tschechischen: eine kritische Bestandaufnahme. Linguistische Beiträge zur Slavistik IX ed. by Thomas Daiber, 117–150. München: Sagner.Google Scholar
Karlík, Petr
2017Přechodník. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 1462–1464. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
Kosek, Pavel
2017Vývoj českých klitik. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 2060–2064. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
2011Enklitika v češtině barokní doby. Brno: Host.Google Scholar
Kosek, Pavel, Radek Čech & Olga Navrátilová
2020The Influence of the Latin Pretext on the Word Order of Pronominal Enclitics in the 1st Edition of the Old Czech Bible. Diachronic Slavonic Syntax 3: Traces of Latin, Greek and Church Slavonic in Slavonic Syntax ed. by Sandra Birzera & Imke Mendoza, 53–80. Berlin: de Gruyter Mouton.Google Scholar
2018aStarobylá dativní enklitika mi, si, ti ve staročeské bibli 1. redakce. Vesper Slavicus. Sborník k nedožitým devadesátinám prof. Radoslava Večerky ed. by Petr Malčík, 137–151. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
2018bSlovosled staročeských pronominálních enklitik závislých na VF ve staročeské bibli 1. redakce. Slavia 87:1–3.189–204.Google Scholar
Kosek, Pavel, Radek Čech, Olga Navrátilová & Martin Horák
2020aSlovosled pronominálních enklitik mi, si, ti, ho, mu závislých na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické . Listy filologické 143:1–2.99–147.Google Scholar
2020bSlovosled reflexivního se závislého na verbu finitu v prvním vydání Bible kralické. Listy filologické 143:3–4.395–438.Google Scholar
Kosek, Pavel, Radek Čech, Olga Navrátilová & Ján Mačutek
2018aOn the Development of Old Czech (En)clitics. Glottometrics 401:51–62.Google Scholar
2018bWord Order of Reflexive in Finite Verb Phrases in the First Edition of the Old Czech Bible Translation. Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis 133:3.177–200. DOI logoGoogle Scholar
Kučera, Doman
2020Slovosled se ve frázi VF v Sýkorově překladu Matoušova evangelia. Master’s thesis: Masaryk University, Brno. Avalaible at [URL]
Kyas, Vladimír
1997Česká Bible v dějinách národního písemnictví. Praha: Vyšehrad.Google Scholar
Lenertová, Denisa
2001On Clitic Placement: Topicalization and CP-Structure in Czech. Current Approaches to Formal Slavic Linguistics ed. by Peter Kosta & Jens Frasek, 294–305. Berlin: Peter Lang.Google Scholar
Migdalski, Krzysztof
2016Second Position Effects in the Syntax of Germanic and Slavic Languages. Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego.Google Scholar
Mathesius, Vilém
1947Spisovná čeština a obecný jazykozpyt. Praha: Melantrich.Google Scholar
Navrátilová, Olga, Pavel Kosek, Radek Čech & Martin Horák
2020Slovosled pronominálních forem mi, ho, mu v Bibli kralické a otázka míry vlivu původních předloh. Bohemistyka 20:4. 453–478.Google Scholar
Pajović, Nemanja
2020Slovosled pronominálních enklitik ve staročeském Pasionálu. Master’s thesis: Masaryk University, Brno. Avalaible at 〈[URL]〉.
Palková, Zdena
1994Fonetika a fonologie češtiny. Praha: Karolinum.Google Scholar
Pancheva, Roumyana
2005The Rise and Fall of Second-Position Clitics. Natural Language and Linguistic Theory 23:1.103–167. DOI logoGoogle Scholar
Panevová, Jarmila & Petr Karlík
2017Reflexivní sloveso. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 1536–1541. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
Pergler, Jiří
2016K otázce tzv. akuzativního se v češtině: pohled (nejen) diachronní. Slovo a slovesnost 77:2.102–122.Google Scholar
Radanović-Kocić, Vesna
1996The Placement of Serbo-Croatian Clitics: A Prosodic Approach. Approaching Second: Second Position Clitics and Related Phenomena ed. by Aaron Halpern & Arnold Zwicky, 429–445. Stanford: CSLI Publications.Google Scholar
Šlosar, Dušan
1981Slovotvorný vývoj českého slovesa. Brno: UJEP.Google Scholar
The Clementine Vulgate Project
Avalaible at [URL]
Toman, Jindřich
2004Ertlova diskuse českých klitik. Čeština – univerzália a specifika 5 ed. by Zdeňka Hladká & Petr Karlík, 73–79. Brno: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
2000Prosodické spekulace o klitikách v nekanonických pozicích. Čeština – univerzália a specifika 2 ed. by Zdeňka Hladká & Petr Karlík, 161–166. Brno: Masarykova univerzita.Google Scholar
Uhlířová, Ludmila, Petr Kosta & Ludmila Veselovská
2017Klitikon. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 808–818. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
Uličný, Oldřich
2017Český pravopis. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 236–239. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
Večerka, Radoslav
1989Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax I, Die lineare Satzorganisation. Freiburg i. Br: Weiher.Google Scholar
Večerka, Radoslav & Dušan Šlosar
2017Vývoj českých klitik. Nový encyklopedický slovník češtiny ed. by Petr Karlík, Marek Nekula & Jana Pleskalová, 1461–1462. Praha: Nakladatelství Lidové noviny.Google Scholar
Vintr, Josef
2008Bible (staroslověnský překlad, české překlady). Lexikon české literatury. 4/II U–Ž, Dodatky A–Ř ed. by Luboš Merhaut et al., 1882–1887. Praha: Academia.Google Scholar
Zaliznjak, Andrej
2008Drevněrusskije enklitiki. Moskva: Jazyki slavjanskich kuľtur.Google Scholar
Zikánová, Šárka
2009Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500-1620). Praha: Karolinum.Google Scholar