Article published In:
Journal of Historical Linguistics
Vol. 6:1 (2016) ► pp.3271
References

Corpus

1526 Swedish New Testament Thet nyia Testamentit på Swensko af år 1526. [URL]
Agricola, Rucouskiria, 1544 Mikael Agricolan Teokset osa I, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available at [URL]
A Se Wsi Testamenti, 1548 = Mikael Agricolan Teokset osa II, Porvoo: Werner Söderström OY 1987. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available at [URL]
B Biblia: Se on: Coco Pyhä Ramattu Suomexi, 1642. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 15.12.2006. Available at [URL]
Martti, Kristoffer kuninkaan maanlaki, ?1580 = Setälä, E.N., Nyholm. M. (ed.) 1905: Legisterium Sveciae Christophorianum 1 Codex Holmiensis B 96. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 82. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Digital Corpus. Kotimaisten kielten tutkimuskeskus, Helsinki. Last modified: 14.2.2007. Available at [URL]
S = Parvio, Martti (ed.): Ericus Erici. Postilla I and II. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990 [1988].Google Scholar
Almqvist, Ingrid
1987Om objektsmarkering vid negation i finskan. (Studia Fennica Stockholmiensia 1). Stockholm: Almqvist and Wiksell.Google Scholar
Anttila, Raimo
1989Historical and Comparative Linguistics. (Current Issues in Linguistic Theory 6). Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Barðdal, Jóhanna & Valéria Molnár
2003The Passive in Icelandic—Compared to Mainland Scandinavian. Structures of Focus and Grammatical Relations. ed. by Jorunn Hetland & Valéria Molnár, 231–260. Tübingen: Max Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
Barðdal, Jóhanna, Thórhallur Eythórsson, & Tony Kim Dewey
2014Alternating Predicates in Icelandic and German: A Sign-Based Construction Grammar Account. Working Papers in Scandinavian Syntax 931. 51–101.Google Scholar
De Smit, Merlijn
2006Language Contact and Structural Change. An Old Finnish Case Study. (Studia Fennica Stockholmiensia 8). Stockholm: Almqvist and Wiksell.Google Scholar
2010On Some Problems of Old Finnish Syntax. Sanoista kirjakieliin: Juhlakirja Kaisa Häkkiselle 17. marraskuuta 2010 (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 259) ed. by Sirkka Saarinen, Kirsti Siitonen & Tanja Vaittinen, 113–128. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.Google Scholar
2011The Polypersonal Passives of Old Finnish. Finnisch-Ugrische Mitteilungen 341. 51–73.Google Scholar
Denison, Norman
1957The Partitive in Finnish (Annales Academiae scientiarum Fennicae Series B 108). Helsinki: Suomalainen tiedeakademia.Google Scholar
Givón, Talmy
2001aSyntax. An Introduction. Volume 11. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
2001bSyntax. An Introduction. Volume 21. Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Hakulinen, Lauri
1979Suomen kielen rakenne ja kehitys. Neljäs, lisätty ja ajanmukaistettu painos. Keuruu: Otava.Google Scholar
Hakulinen, Auli
1982Subjektikategoria vai nominaalijäsenten subjektimaisuus. Lauseenjäsennyksen perusteet. Seminaari Seilissä 9.10.9.1982 ed. by Kaisa Häkkinen, 17–33. Turku: Suomen kielitieteellinen yhdistys.Google Scholar
Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja-Riitta Heinonen, & Irja Alho
eds. 2008Iso suomen kieliopin verkkoversio. [URL]. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.
Harris, Alice C. & Lyle Campbell
1995Historical Syntax in Cross-Linguistic Perspective. (Cambridge Studies in Linguistics 74). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Häkkinen, Kaisa
1994Agricolasta nykykieleen. Suomen kirjakielen historia. Porvoo: Werner Söderström OY.Google Scholar
1997Kuinka ruotsin kieli on vaikuttanut suomeen? Sananjalka 391. 31–53. DOI logoGoogle Scholar
2001Millaista oli keskiajan suomi. Congressus Internationalis Fenno- Ugristarum 9 pars IV. 320–327. Tartu.Google Scholar
Ikola, Osmo
1959Eräistä suomen syntaktisista siirtymistä. Sananjalka 11. 39–60. DOI logoGoogle Scholar
1966“Päästä meitä pahasta”: eräs itämerensuomalaisten kielten objektikysymys. Sananjalka 81. 28–38. DOI logoGoogle Scholar
1968Zum Objekt in den ostseefinnischen Sprachen. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 2 pars I. 187–195. Helsinki.Google Scholar
Inaba, Nobufumi
2007Vanhan kirjasuomen asema diakronisessa kielentutkimuksessa: tapaus datiivigenetiivi. Virittäjä 1111. 582–590.Google Scholar
Itkonen, Terho
1974Ergatiivisuutta suomessa (1). Virittäjä 781. 379–398.Google Scholar
1980Spesies suomessa ja germaanisissa kielissä. Virittäjä 841. 27–38.Google Scholar
Itkonen-Kaila, Marja
1992“Ja Jerusalem pite tallattaman Pacanoilda.” Ablatiiviagentti ja sen perilliset Agricolasta uuteen raamatunsuomennokseen. Virittäjä 961. 137–164.Google Scholar
1997Mikael Agricolan Uusi Testamentti ja sen erikieliset lähtötekstit. Suomi 184. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Kallio, Petri
2012The Prehistoric Germanic Loanword Strata in Finnic. A Linguistic Map of Prehistoric Northern Europe (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 266) ed. by Riho Grünthal & Petri Kallio, 225–238. Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.Google Scholar
Kettunen, Lauri
1943Vepsän murteiden lauseopillinen tutkimus. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran Toimituksia 86). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.Google Scholar
Kouri, Erkki
1984Saksalaisen käyttökirjallisuuden vaikutus Suomessa 1600-luvulla. Ericus Ericin Postillan lähteet. (Suomen kirkkohistoriallisen seuran toimituksia 129). Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura.Google Scholar
Lees, Aet
2006The Undergoer in Passive Clauses in Estonian and Finnish. Selected Papers From the 2005 Conference of the Australian Linguistic Society ed. by Keith Allan. Australian Linguistic Society. Available at [URL].
Lehikoinen, Laila & Silvia Kiuru
1989Kirjasuomen kehitys. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.Google Scholar
Lehtinen, Tapani
1984Itämerensuomen passiivin alkuperästä. Suomi 129. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
1985Vanhan persoonallisen passiivin jatkajiako? Virittäjä 761. 270–289.Google Scholar
2007Kielen vuosituhannet. Suomen kielen kehitys kantauralista varhaissuomeen. (Tietolipas 215). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Leinonen, Marja
2000Evidentiality in Komi Zyryan. Evidentials: Turkic, Iranian and Neighbouring Languages ed. by Lars Johanson & Bo Utas, 419–440. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Merimaa, Heidi
2007Mikael Agricolan kielen muoto- ja lauserakenteen erikoispiirteitä. Agricolan aika ed. by Kaisa Häkkinen & Tanja Vaittinen, 103–117. Helsinki: BTJ Kustannus.Google Scholar
Muli, Eeva
2003Om den svenska syntaxens inflytande i texter skrivna på tornedalälvsmeänkieli. Lisensiaattityö. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
Nau, Nicole
1995Möglichkeiten und Mechanismen kontaktbewegten Sprachwandels. Unter besonderer Berücksichtigung des Finnischen. München: LINCOM.Google Scholar
Ojajärvi, Aulis
1950Sijojen merkitystehtävistä Itä-Karjalan Maaselän murteissa. Nominatiivi, genetiivi, akkusatiivi ja partitiivi. Vertaileva funktio-opillinen tutkimus (Suomalais- Ugrilaisen Seuran Toimituksia 97). Helsinki: Suomalais-Ugrilainen Seura.Google Scholar
Ojansuu, Heikki
1909Mikael Agricolan kielestä. Suomi IV: 71. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Palkki, Riitta, Petri Lauerma, & Pirkko Kuutti
2009 Historiallinen löytö: Rudimenta—uusi suomen varhaiskielioppi. Virittäjä 1131. 2–17.Google Scholar
Posti, Lauri
1961Itämerensuomalaisen verbitaivutuksen kysymyksiä. Virittäjä 651. 351–365.Google Scholar
1975Fragen der ostseefinnischen Verbalflexion II. Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum 3 Pars I. 327–334. Tallinn.Google Scholar
Remes, Hannu
1983Viron kielioppi. Porvoo: Werner Söderström OY.Google Scholar
Ritter, Ralf-Peter
1989Untersuchungen zum Partitiv im Wepsischen (Veröffentlichungen der Societas Uralo-Altaica 26). Wiesbaden: Harrassowitz.Google Scholar
Sammallahti, Pekka
1977Suomalaisten esihistorian kysymyksiä. Virittäjä 811. 119–136.Google Scholar
Sands, Kristina & Lyle Campbell
2001Non-Canonical Subjects and Objects in Finnish. Non- Canonical Marking of Subjects and Objects. ed. by Alexandra Aikhenvald, Robert Dixon, & Masayuki Onishi, 251–305. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Setälä, Emil Nestor
1883Lauseopillinen tutkimus Koillis-Satakunnan kansankielestä. Suomi II: 161. 1–235.Google Scholar
Shore, Susanna
1988Onko suomessa passiivia? (Suomi 133). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Siro, Paavo
1957Suomen kielen subjektista kielen rakenteen osana. Virittäjä 611. 181–190.Google Scholar
Suojanen, Matti Kalevi
1977Mikael Agricolan teosten indefiniittipronominit: totalitiivit (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 334). Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Szabó, László
1965Der Partitiv, der Nominativ und der Genitiv Singular als Objektskasus im Wotischen. Ural-Altaische Jahrbücher 361. 57–71.Google Scholar
Timberlake, Alan
1977Reanalysis and Actualization in Syntactic Change. Mechanisms of Syntactic Change ed. by Charles N. Li, 141–177. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
Tveite, Tor.
2004The Case of the Object in Livonian. A Corpus Based Study. (Castrenianumin Toimitteita 62). Helsinki: Finno-Ugrian Department of Helsinki University.Google Scholar
Vähämäki, Börje
1984Existence and Identity. A Study of the Semantics and Syntax of Existential Sentences in Finnish (Meddelanden från Stiftelsens för Åbo akademi forskningsinstitut 99). Åbo: Åbo Akademi.Google Scholar
VVKS = Forsman-Svensson, Pirkko 2011Virtuaalinen vanha kirjasuomi. [URL].
Wande, Erling
1978Ackusativmarkering i högfinskan och tornedalsfinskan. Fenno-Ugrica Suecana 11.Google Scholar
Zaenen, Annie, Joan Maling, & Höskuldur Thráinsson
1985Case and Grammatical Functions: The Icelandic Passive. Natural Language and Linguistic Theory 31. 441–483. DOI logoGoogle Scholar