Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 22:3 (2021) ► pp.475512
References

參考文獻

Baker, Mark C.
1988Incorporation: A theory of grammatical function changing. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Chang, Li-li (張麗麗)
2005 Cong shiyi dao zhishi 從使役到致使 [The causativisation of Chinese shi-yi constructions]. Taidai Wenshizhe Xuebao 臺大文史哲學報 [Humanitas Taiwanica] 621. 119–152.Google Scholar
2006 Hanyu shiyiju biao beidong de yuyi fazhan 漢語使役句表被動的語義發展 [The semantic development from causatives to passives in Chinese]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 7(1). 139–174.Google Scholar
Chao, Yuen Ren
1968A grammar of spoken Chinese. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Chappell, Hilary & Peyraube, Alain
2007The diachronic syntax of ditransitive constructions from Archaic Chinese to early Southern Min (Sinitic). (Paper presented at the Conference on Ditransitive Constructions, Leipzig, 23–25 November 2007.)
Cheng, Lisa L.-S. & Huang, C.-T. James & Li, Y.-H. Audrey & Tang, C.-C. Jane
1999HOO, HOO, HOO: Syntax of the causative, dative, and passive constructions in Taiwanese. In Ting, Pang-Hsin (ed.), Contemporary studies on the Min dialects (Journal of Chinese Linguistics Monograph Series 14), 146–203. Berkeley: Project on Linguistic Analysis, University of California.Google Scholar
Cheng, Ying (鄭縈) & Hsieh, Chih-chuan (謝職全)
2011 Taiwan kejiahua zhishiyi “bun” yu dongbu jiegou 臺灣客家話致使義「分」與動補結構 [The causative bun and the verb-complement construction in Taiwanese Hakka]. In Chung, Raung-fu (鍾榮富) & Tsai, Wei-Tien Dylan (蔡維天) & Cheng, Ying (鄭縈) & Hsiao, Su-ying (蕭素英) & Liu, Hsiu-hsueh (劉秀雪) (eds.), Yuyan duoyangxing: Tsao Fengfu jiaoshou rongtui lunwenji 語言多樣性:曹逢甫教授榮退論文集 [Diversity of languages: Papers in honor of Professor Feng-fu Tsao on the occasion of his retirement], 175–196. Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
Chiang, Min-hua (江敏華)
2006 Dongshi Kejiahua “tung” yu “bun” de yufa tezheng ji erzhe zhijian de guanxi 東勢客家話「同」與「分」的語法特徵及二者之間的關係 [Grammatical characteristics of tung and bun in Dongshi Hakka and the relatedness of the two markers]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 7(2). 339–364.Google Scholar
2007 Dongshi kejiahua de dongbu jiegou chutan 東勢客家話的動補結構初探 [Verb complement construction in Dongshi Hakka]. Zhongguo Yuyan Xuebao 中國語言學報 [Journal of Chinese Linguistics] 35(2). 225–266.Google Scholar
2013 Taiwan kejiahua dongqu jiegou zhong yu timao youguan de chengfen 台灣客家話動趨結構中與體貌有關的成分 [Aspect-related components in the verb-directional constructions of Taiwan Hakka]. Yuyan ji Yuyanxue 語言暨語言學 [Language and Linguistics] 14(5). 837–873.Google Scholar
Chiu, Hsiang-Yun (邱湘雲)
2005 Hailu kejiahua cihui, jufa tese juyu 海陸客家話詞彙、句法特色舉隅 [Some examples to show the characteristics of the lexicon and syntax in Hailu Hakka]. Taiwan Yuyan yu Yuwen Jiaoyu 臺灣語言與語文教育 [Taiwan Languages and Language Education] 61. 128–146.Google Scholar
Comrie, Bernard
1989Language universals and linguistic typology: Syntax and morphology. 2nd edn. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Diewald, Gabriele
2002A model for relevant types of contexts in grammaticalization. In Wischer, Ilse & Diewald, Gabriele (eds.), New reflections on grammaticalization, 103–120. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Dryer, Matthew S.
1986Primary objects, secondary objects, and antidative. Language 62(4). 808–845. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd
2002On the role of context in grammaticalization. In Wischer, Ilse & Diewald, Gabriele (eds.), New reflections on grammaticalization, 83–101. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Her, One-Soon
2006Justifying part-of-speech assignments for Mandarin gei . Lingua 116(8). 1274–1302. DOI logoGoogle Scholar
Hsu, Chao-Chuan (徐兆泉)
2009Taiwan Sixianqiang Hailuqiang Kejiahua cidian 臺灣四縣腔海陸腔客家話辭典 [Hakka dictionary of Taiwan]. Taipei: SMC Publishing Inc.Google Scholar
Hsu, Fu-mei (徐富美)
2016 Taiwan Keyu “VC lai” yu “V pun ki C” jushi de “wozhe” shijiao 臺灣客語「VC來」與「V分佢C」句式的「我者」視角 [The “self” perspective of “VC lai” and “V pun ki C” constructions in Taiwanese Hakka]. Tsing Hua Xuebao 清華學報 [Tsing Hua Journal of Chinese Studies] 46(1). 161–199.Google Scholar
Huang, Hanchun
2014Semantic extensions and the convergence of the beneficiary role: A case study of bun and lau in Hakka. Concentric: Studies in Linguistics 40(1). 65–94.Google Scholar
2015Relating causative and passive bun constructions in Hakka. Tsing Hua Journal of Chinese Studies 45(2). 167–200.Google Scholar
Kroeger, Paul R.
2004Analyzing syntax: A lexical-functional approach. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Kuo, Wei-Ju (郭維茹)
2015 Taiwan Min, Keyu shicheng shubu jiegou zhong de xuzhi daici “yi/gi臺灣閩、客語使成述補結構中的虛指代詞「伊/佢」 [The dummy pronouns yi/gi in the causative verb-complement construction in Taiwanese Southern Min and Taiwanese Hakka]. Taida Zhongwen Xuebao 臺大中文學報 [Bulletin of The Department of Chinese Literature, National Taiwan University] 501. 117–154.Google Scholar
Lai, Heui-ling
2001On Hakka BUN: A case of polygrammticalization. Language and Linguistics 2(2). 137–153.Google Scholar
2004The syntactic grounding and conceptualization of Hakka BUN and LAU. Concentric: Studies in Linguistics 30(1). 87–105.Google Scholar
Lai, Huei-ling
2015Profiling Hakka bun1 causative constructions. Language and Linguistics 16(3). 369–395.Google Scholar
Lee, Chiachun (李佳純)
2005 Taiwan Minnanyu “dongci+hoo7i 1+buyu” jiegou 臺灣閩南語「動詞+予伊+補語」結構 [“Verb+hoo7i1 +complement” in Taiwan’s Southern Min dialect: From the perspective of construction grammar]. Hanxue Yanjiu 漢學研究 [Chinese Studies] 23(1). 63–77.Google Scholar
Lee, Chiachun
2008Contact-induced grammatical change: The case of gei3 in Taiwanese Mandarin. Hsinchu: National Tsing Hua University. (Doctoral dissertation.)Google Scholar
Lien, Chinfa
1999A typological study of causatives in Taiwanese Southern Min. Tsing Hua Journal of Chinese Studies 29(4). 395–422.Google Scholar
Lin, Huei-ling
2006Morphological causatives versus resultative compounds in Taiwan Southern Min. In Chung, Raung-fu (鍾榮富) & Liou, Hsien-Chin (劉顯親) & Hsu, Jia-ling (胥嘉陵) & Ho, Dah-an (何大安) (eds.), On and off work: Festschrift in honor of Professor Chin-Chuan Cheng on his 70th birthday, 113–126. Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Lin, Ying-chin (林英津)
1990 Lun Keyu fangyan zhi “pun” yu “lau”(/“thung”) 論客語方言之「pun」與「lau」(/「thung」同) [On “pun” and “lau”(/“thung”) in Hakka dialects]. Dongya Yuyan Xuebao 東亞語言學報 [Cahiers de Linguistique Asie Orientale] 19(1). 61–89.Google Scholar
Liu, Danqing (劉丹青)
2001 Hanyu geiyulei shuangjiwu jiegou de leixingxue kaocha 漢語給予類雙及物結構的類型學考察 [A typological study of giving-type ditransitive patterns in Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2001(5). 387–398.Google Scholar
Rey, Charles
1973[1937]Kejia shehui shenghuo duihua 客家社會生活對話 [Conversations chinoises prises sur le vif, avec notes grammaticales: Langage Hac-Ka]. Revised ed. Taipei: Chinese Association for Folklore, Orient Cultural Service.Google Scholar
Shen, Jiaxuan (沈家煊)
2006 “Wangmian sile fuqin” de shengcheng fangshi – jian shuo hanyu “rouhe” zaoju 「王冕死了父親」的生成方式—兼說漢語「糅合」造句 [The generative mechanism of sentences like “Wangmian died father”: sentence generation by blending in Chinese]. Zhongguo Yuwen 中國語文 [Studies of the Chinese Language] 2006(4). 291–300.Google Scholar
Song, Jae Jung
2013Nonperiphrastic causative constructions. The World Atlas of Language Structures Online. ([URL]) (Accessed 2017-04-10.)
Ting, Jen & Chang, Miller
2004The category of gei in Mandarin Chinese and grammaticalization. Taiwan Journal of Linguistics 2(2). 45–74.Google Scholar
Traugott, Elizabeth Closs
2003Constructions in grammaticalization. In Joseph, Brian D. & Janda, Richard D. (eds.), The handbook of historical linguistics, 624–647. Malden: Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Traugott, Elizabeth Closs & Trousdale, Graeme
2013Constructionalization and constructional changes. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Wei, Pei-Chuan (魏培泉)
2000 Shuo zhonggu Hanyu de shicheng jiegou 說中古漢語的使成結構 [The causative constructions in Middle Chinese]. Zhongyang Yanjiuyuan Lishi Yuyan Yanjiusuo Jikan 中央研究院歷史語言研究所集刊 [Bulletin of the Institute of History and Philology, Academia Sinica] 71(4). 807–856.Google Scholar
Xu, Liejiong
1999A special use to the third singular pronoun. Cahiers de Linguistique Asie Orientale 28(1). 3–22. DOI logoGoogle Scholar
Yap, Foong-Ha & Iwasaki, Shoichi
2003From causatives to passives: A passage in some East and Southeast Asian languages. In Casad, Eugene H. & Palmer, Gary B. (eds.), Cognitive linguistics and non-Indo-European languages, 419–446. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ye, Jianjun (葉建軍)
2013 “X shengsi Y” de laiyuan, “shengsi” de cihuihua ji xiangguan wenti 「X勝似Y」的來源、「勝似」的詞匯化及相關問題 [The source of “X Shengsi Y”, the lexicalization of “shengsi” and related issues]. Yuyan Kexue 語言科學 [Linguistic Sciences] 12(3). 235–249.Google Scholar
Yeh, Jui-chuan (葉瑞娟) & Huang, Hanchun (黃漢君)
2014 Taiwan Keyu yu “bun-gi” xiangguan de dongbu jiegou zhi yufa he yuyi tedian 台灣客語與「分佢」相關的動補結構之語法和語意特點 [Syntactic and semantic characteristics of bun-gi-related verb-complement constructions in Taiwanese Hakka]. (Paper presented at the 64th Annual Conference of the Chinese Linguistic Society of Japan, Osaka, 15–16 November 2014.)
Yeh, Jui-chuan (葉瑞娟)
2017On the origin of the causative use of bun1 in Hakka: Evidence from the Basel mission texts. Concentric: Studies in Linguistics 43(2). 29–62.Google Scholar
Zhang, Min (張敏)
2011 Hanyu fangyan shuangjiwu jiegou nanbei chayi de chengyin: Leixingxue yanjiu yinfa de xin wenti 漢語方言雙及物結構南北差異的成因:類型學研究引發的新問題 [Revisiting the alignment typology of ditransitive constructions in Chinese dialects]. Zhongguo Yuyanxue Jikan 中國語言學集刊 [Bulletin of Chinese Linguistics] 4(2). 87–259.Google Scholar
Zhuang, Chusheng (莊初升) & Huang, Tingting (黃婷婷)
201419 shiji xianggang xinjie de kejia fangyan 19世紀香港新界的客家方言 [The 19th century’s Hakka in the New Territories, Hong Kong]. Guangzhou: Guangdong People’s Publishing House.Google Scholar