Article published In:
The Syllable and its Prosody in Chinese
Edited by Lian-Hee Wee, Feng Wang and Yuan Liang
[Language and Linguistics 23:1] 2022
► pp. 419
References
Cheng, Chin-chuan
1998Upper limit of active vocabulary. (Paper presented at The Third Annual Chinese Online Reading Assistant Workshop, East Lansing, October 24–25 1998.)
1999Active vocabulary upper limit 8000. (Lecture presented at Graduate Institute of Linguistics, National Taiwan University, Taipei, May 10 1999.)
2006Cong ciyu baqian daoxuehai wuya [From eight thousand words to endless learning]. (Lecture presented at Department of Chinese Language and Literature, National Sun Yat-sen University, Kaohsiung.)
Chen, Pengnian & Qiu, Yong
1008Dasong chongxiu Guangyun [Revising Guangyun in Da Song Dynasty]. (Also known as Guangyun (A rhyming Dictionary of Chinese in Song dynasty.)Google Scholar
Compilation group of Tibetan-Burman phonetics and vocabulary
1991Zangmianyu yuyin he cihui [Tibetan-Burman phonetics and vocabulary]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Huang, Bufan
(ed.) 1992Zangmianyuzu yuyan cihui [A Tibeto-Burman lexicon]. Beijing: China Minzu University Press.Google Scholar
Kong, Jiangping
2018Renzhi yinweixue de lilun yu fangfa [Theories and methods of cognitive phonemics]. Zhongguo Yuyin Xuebao [Chinese Journal of Phonetics] 101. 44–56.Google Scholar
Kong, Jiangping & Yu, Hongzhi & Li, Yonghong, & Dawa Pengcuo & Hua, Kan
2011Zangyu fangyan diaoch biao [Comparative word list for historical study of Tibetan dialects]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Ladefoged, Peter & Maddieson, Ian
1996The sounds of the world’s languages. Oxford: Blackwell.Google Scholar
Lei, Xia
(ed.) 2013Hanyu Haosayu fenlei cidian [Classification dictionary of Chinese-Hausa]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Lin, Youran & Lin, You-Jing & Wang, Feng & Wu, Xiyu & Kong, Jiangping
2020The development of phonological awareness and pinyin knowledge in Mandarin-speaking school-aged children. International Journal of Speech-Language Pathology 22(6). 660–668. DOI logoGoogle Scholar
Shannon, Claude E. & Weaver, Warren
1949The mathematical theory of communication. Urbana: University of Illinois Press.Google Scholar
Wang, Fushi
1994Miaoyu guyin gouni [Reconstruction of Proto-Miao language]. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa.Google Scholar
Wang, Futang
2003Hanyu fanyan zihui (xiuding ban) [Vocabulary of Chinese dialects]. Revised edn. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Xian, Jie
2013Hanyu Feilübinyu fenlei cidian [Classification dictionary of Chinese-Filipino]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar