Article in:
Language and Linguistics
Vol. 24:2 (2023) ► pp. 325344
References
Akitani, Hiroyuki
2008Minbeiqu sanxian shi fangyan yanjiu [Studies on Northern Min Dialects: Shipi, Zhenqian, and Dikou] (Language and Linguistics Monograph Series A12-2). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
2011Minyuzhong “laimu S- sheng” de laiyuan [Laimu > S- in Min dialects]. Yuyanxue Luncong [Essays on Linguistics] 431. 114–128.Google Scholar
Akitani, Hiroyuki & Nohara, Masaki
2019Shanggu chunhua yuanyin jiashuo yu Minyu [The rounded-vowel hypothesis in Old Chinese and Min dialects]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2019(1). 15–25.Google Scholar
Akitani, Hiroyuki & Wang, Weihui & Nohara, Masaki
2022Shuo “quan” [The etymology of the word ‘dog’ in Chinese]. In the Editorial board of Festschrift in honour of Professor Ray Iwata on his retirement (2022) (ed.), Festschrift in honour of Professor Ray Iwata on his retirement, 264–280. Tokyo: Geolinguistic Society of Japan. (21 vols.)Google Scholar
Baxter, William H. & Sagart, Laurent
2014Old Chinese: A new reconstruction. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Baxter, William H.
1992A handbook of Old Chinese phonology. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Benedict, Paul K.
1972Sino-Tibetan: A conspectus. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
1987Archaic Chinese initial. In The Chinese Language Society of Hong Kong (ed.), Wang Li memorial volumes, 25–71. Hong Kong: Joint Publishing Co. (English volume1).Google Scholar
Bhaskararao, Peri
1996A computerized lexical database of Tiddim Chin and Lushai. In Nara, Tsuyoshi & Machida, Kazuhiko (eds.), A computer-assisted study of South-Asian languages: Report no. 6, 27–143. Tokyo: Research Institute for Languages and Cultures of Asia and Africa (ILCAA), Tokyo University of Foreign Studies.Google Scholar
Department of Chinese Language and Literature, Peking University (ed.)
2003Hanyu fangyin zihui [The lexicon of Chinese dialects]. 2nd edn. with re-arrangement. Beijing: Language and Culture Press.Google Scholar
Karlgren, Bernhard
1957Grammata serica recensa. Bulletin of the Museum of Far Eastern Antiquities 291. 1–332.Google Scholar
Li, Fang-Kuei
1971Shangguyin yanjiu [Studies on archaic Chinese phonology]. Qinghua Xuebao [Tsing Hua Journal of Chinese Studies] 9(1-2). 1–61.Google Scholar
Li, Rulong
1983Minxibei fangyan “lai” muzi du s- de yanjiu [A study of l- > s- in Northwestern Min dialects]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1983(4). 264–271.Google Scholar
Liang, Min & Zhang, Junru
1996Tongtaiyuzu gailun [An introduction of Kam-Tai languages]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Marrison, Geoffrey Edward
1967The classification of the Naga languages of North-East India. London: School of Oriental and African Studies, University of London. (Doctoral dissertation).
Matisoff, James A.
2003Handbook of Proto-Tibeto-Burman: System and philosophy of Sino-Tibetan reconstruction (University of California Publications in Linguistics 135). Berkeley: University of California Press.Google Scholar
2008The Tibeto-Burman reproductive system: Toward on etymological thesaurus (University of California Publications in Linguistics 140). Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Mei, Tsu-Lin & Norman, Jerry
1971Shilun jige Minbei fangyan zhong de laimu s- shengzi [Cl-> S- in some Northern Min Dialects]. Qinghua Xuebao [Tsing Hua Journal of Chinese Studies] 9(1-2). 96–105.Google Scholar
Nohara, Masaki
2018Old Chinese “west”: *snˤər. Language and Linguistics 19(4). 577–591. DOI logoGoogle Scholar
2022Gouni Shangguyin *Kr-: Yi An Da Jian “luan” wei li [The reconstruction of Old Chinese *Kr-: Based on the phonetic loan of luan in ‘An Da Jian’]. Shengyun Luncong [Bulletin of Chinese Phonology] 281. 97–114.Google Scholar
Norman, Jerry
1969The Kienyang dialect of Fukien. Berkeley: University of California. (Doctoral dissertation).
1973Tonal development in Min. Journal of Chinese Linguistics 1(2). 222–238.Google Scholar
1982The classification of the Shaowu dialect. Bulletin of the Institute of History and Philology Academia Sinica 53(3). 543–583.Google Scholar
1995A glossary of Herpyng dialect. Yuan Ren Society Treasury of Chinese Dialect Data 11. 107–126.Google Scholar
2005Min fangyan zhong de laimuzi he zaoqi Hanyu [Lai initial words in Min dialects and Early Chinese]. Minzu Yuwen [Minority Languages of China] 2005(4). 1–5.Google Scholar
Ostapirat, Weera
2014Issues in the reconstruction and affiliation of Proto-Miao-Yao. (Paper presented at the 14th International Symposium on Chinese Languages and Linguistics (IsCLL-14) & The 10th Anniversary of the Institute of Linguistics, Academia Sinica, Taipei, 4–6 June 2014.)
Pittayaporn, Pittayawat
2009The phonology of Proto-Tai. Ithaca: Cornell University. (Doctral dissetation).Google Scholar
Ratliff, Martha
2010Hmong-Mien language history. Canberra: Pacific Linguistics (The Australian National University).Google Scholar
Sagart, Laurent
1999The roots of Old Chinese. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2004The Chinese names of four directions. Journal of the American Oriental Society 124(1). 69–76. DOI logoGoogle Scholar
Schuessler, Axel
2007ABC Etymological dictionary of Old Chinese. Honolulu: University of Hawaii Press.Google Scholar
Shen, Ruiqing
2011Yetan Min xibei fangyan laimu du cayin xianxiang [New look on the Lai Mu puzzle: Northwestern Min fricatives versus Middle Chinese]. (Paper presented at the 19th Annual Conference of the International Association of Chinese Linguistics (ILACL-19), Tianjin, 11–13 June 2011.)
Starostin, Sergej A.
1989Rekonstrukcija drevnekitajskoj fonologičeskoj sistemy [Reconstruction of the phonological system of Old Chinese]. Moscow: Nauka.Google Scholar
Tung, T’ung-ho
1944Shanggu yinyun biaogao [Tentative archaic Chinese phonological tables] (Institute of History and Philology, Academia Sinica Monographs Series A21). Taipei: Institute of History and Philology, Academia Sinica.Google Scholar
Unger, Ulrich
1990Die Armbrust und der steigende Ton [The crossbow and the rising tone]. Hao Ku [Sinological Circular] 361. 44–68.Google Scholar
Wang, Feng
2006Comparison of languages in contact: The distillation method and the case of Bai (Language and Linguistics Monograph Series B2). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Wang, Fushi & Mao, Zongwu
1995Miao-Yao yu guyin gouni [Reconstruction of the sound system of Proto-Miao]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Wang, Li
1982Tongyuan zidian [Dictionary of word families]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Wang, Weihui
2007“Shuoyuan” yu Xihan kouyu [ Shuoyuan and colloquial language]. Hanyushi Yanjiu Jikan [Studies on the History of Chinese Language] 101. 16–58.Google Scholar
2018Hanyu hexinci de lishi yu xianzhuang yanjiu [The history and current state of core vocabulary in Chinese]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Zhou, Fagao
1984Zhongguo yinyunxue lunwenji [Papers in the study of Chinese phonology]. Hong Kong: The Chinese University of Hong Kong Press.Google Scholar