Article published In:
Language and Linguistics
Vol. 24:4 (2023) ► pp.764794
References
Bennett, Paul A.
1981The evolution of passive and disposal sentences. Journal of Chinese Linguistics 9(1). 61–90.Google Scholar
Cao, Fengxia
2014Hanyu beidong biaoji gengti lishi yanjiu. Nanjing: Nanjing University Press.Google Scholar
Cao, Guangshun
1990The development of the “V + jiang” construction from the Wei, Jin, and Northern and Southern dynasties to the Song dynasty. Zhongguo Yuwen 1990(2). 130–135.Google Scholar
Chinese Buddhist Electronic Text Association
1998The Chinese Buddhist Electronic Text Corpus. ([URL]) (Accessed 2017-11-27.)
Coblin, W. South
1991A survey of Yijing’s transcriptional corpus. Yuyan Yanjiu 1991(1). 68–92.Google Scholar
Feng, Chuntian
1992A preliminary analysis of some grammatical phenomenon in Tang and Five dynasties. In Cheng, Xiangqing (ed.), Studies of Chinese language of the Sui, Tang and Five dynasties (581–960 A.D.), 269–326. Ji’nan: Shandong Education Press.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2016The serial verb construction: Comparative concept and cross-linguistic generalizations. Language and Linguistics 17(3). 291–319.Google Scholar
He, Leshi
1992aDunhuang bianwen yu Shishuoxinyu ruogan yufa tedian de bijiao. In Cheng, Xiangqing (ed), Studies of Chinese language of the Sui, Tang and Five dynasties (581–960 A.D.), 133–268. Ji’nan: Shandong Education Press.Google Scholar
1992bA study of the grammatical characteristics in Yuan drama – Through the comparison between the languages of the collection of ‘Guan Hanqing’s drama’ and the collection of ‘Dun Huang Bian Wen’. In Cheng, Xiangqing (ed), Studies on the Chinese language, Song, Yuan and Ming dynasties period (960–1644 A.D.), 19–242. Ji’nan: Shandong Education Press.Google Scholar
Heine, Bernd & Claudi, Ulrike & Hünnemeyer, Friederike
1991Grammaticalization: A conceptual framework. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
Jian, Tao
1986Textual researching the “Poem of Swallow” of Dunhuang MSS. Dunhuang Yanjiu 1986(3). 24–38.Google Scholar
Li, Chao
2007Evolution of the bei constructions in Chinese. Journal of Chinese Linguistics 35(1). 98–127.Google Scholar
Lin, Xinnian
2006Zutangji de dongtai zhuci yanjiu. Shanghai: SDX Joint Publishing Company.Google Scholar
Liu, Jian & Jiang, Lansheng & Bai, Weiguo & Cao, Guangshun
1992Jindai Hanyu xuci yanjiu. Beijing: Language & Culture Press.Google Scholar
Luo, Yaohua & Yao, Wenbiao
2017 “V + zhi” jiegou de cihuihua ji xianguan wenti yanjiu. Yuwen Yanjiu 2017(1). 32–38.Google Scholar
Peyraube, Alain
1989History of the passive constructions in Chinese until the 10th century. Journal of Chinese Linguistics 17(2). 335–372.Google Scholar
Sun, Jianqiang
2018Re-dating the seven early Chinese Christian manuscripts: Christians in Dunhuang before 1200. Leiden: Leiden University. (Doctoral dissertation.)
Tang, Yuming
1987A brief survey of the passive construction in Chinese of the period from 206 B.C. to 589 A.D. Zhongguo Yuwen 1987(3). 216–222.Google Scholar
1988Tang zhi Qing de “bei” ziju. Zhongguo Yuwen 1988(6). 459–468.Google Scholar
2002Zhuming zhongnian yuyanxuejia zixuanji: Tang Yuming juan. Hefei: Anhui Educational Publishing House.Google Scholar
Tang, Yuming & Zhou, Xifu
1985aOn the origin of the passive voice in Ancient Chinese. Xueshu Yanjiu 1985(5). 98–100.Google Scholar
1985bThe development of passive voice in Classical Chinese. Zhongguo Yuwen 1985(4). 281–285.Google Scholar
Wang, Bangwei
1996Tang gaoseng Yijing shengping ji qi zhuzuo lunkao. Chongqing: Chongqing Publishing Group.Google Scholar
Wang, Li
2004[1957]Hanyu shigao. Revised edn. Beijing: Zhonghua Book Company. (First published in 1957 by Science Press.)Google Scholar
2005Hanyu yufa shi. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
(
Song) Wang, Qinruo 1989Song ben ‘Cefu yuangui’. Beijing: Zhonghua Book Company. (4 vols., originally published in 1013.)Google Scholar
Wei, Pei-chuan
2013The particle jiang in early Mandarin Chinese. Language and Linguistics 14(5). 875–928.Google Scholar
Wu, Fuxiang
1996‘Dunhuang Bianwen’ yufa yanjiu. Changsha: Yuelu Press.Google Scholar
Wu, Zhenyu
1991 “Dong + jiang + bu” jushi de lishi yanbian. Jilin Daxue Shehui Kexue Xuebao 1991(1). 86–90.Google Scholar
Xiao, Lirong
2012Zhonggu shishu beidongju yanjiu. Chengdu: Sichuan Normal University. (Master’s thesis.)
Yan, Tingliang
1998Guanyu Yanzifu (jia) de xieben niandai wenti. Bulletin of Beijing Library 21. 102–107, 137.Google Scholar
Yuan, Bin
2005A passive sentence marked by “meng. Yuyan Kexue 4(6). 3–17.Google Scholar
Zhang, Cheng
2002The historical evolution of the word-order of prepositional phrases in Chinese. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Zhang, Meilan
2003‘Zutangji’ yufa yanjiu. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Zhang, Yanjun
2010Hanyu beidongshi lishi yanjiu. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar