Article published in:
Towards Culture(s) of Dialogue: Communicating Unity and Diversity through Language and Discourse
Edited by Urszula Okulska, Grzegorz Kowalski and Urszula Topczewska
[Language and Dialogue 12:2] 2022
► pp. 268283
References
Art Clokey’s Gumbyworld – Official Home of Gumby & Pokey
Bakhtin, Mikhail M.
1981The Dialogic Imagination: Four Essays. Austin: University of Texas Press.Google Scholar
Blumczyński, Piotr
2010 “Pilnikiem, kluczem, czy siekierą? O tłumaczeniu Lema na angielski [With a File, a Key, or an Ax? On Translating Lem into English].” In Lem i tłumacze [Lem and His Translators], ed. by Elżbieta Skibińska, and Jacek Rzeszotnik, 79–92. Kraków: Księgarnia Akademicka.Google Scholar
Bowman, Rex
2021 “Did Frodo Make it to Mordor or Not?Literary Heist. Taking Back the Arts. Accessed June 20, 2021. https://​www​.literaryheist​.com​/articles​/did​-frodo​-make​-it​-to​-mordor​-or​-not/
Domaciuk, Izabela
2003Nazwy własne w prozie Stanisława Lema [Proper Names in the Prose of Stanisław Lem]. Lublin: Wydawnictwo UMCS.Google Scholar
Handke, Ryszard
1989 “Językowe sposoby kreowania składników fantastycznych [Linguistic Methods of Creating Fantastic Elements].” In Spór o SF. Antologia szkiców i esejów o science fiction [The Dispute over SF. An Anthology of Essays on Science Fiction], ed. by Ryszard Handke, Lech Jęczmyk, and Barbara Okólska, 228–248. Poznań: Wydawnictwo Poznańskie.Google Scholar
Hejwowski, Krzysztof
2009Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu [The Cognitive-communicative Theory of Translation]. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.Google Scholar
2012 “Olgierd Wojtasiewicz – ojciec polskiej translatoryki [Olgierd Wojtasiewicz – the Father of Polish Translation Studies].” Przekładaniec 261: 108–114.Google Scholar
2015Iluzja przekładu [The Illusion of Translation]. Katowice: Śląsk.Google Scholar
Głowiński, Michał
1976 “Literary Communication and Literary History.” Neohelicon 4 (3–4): 219–228. DOI logoGoogle Scholar
Farner, Geir
2014Literary Fiction: The Ways We Read Narrative Literature. New York, London, New Delhi & Sydney: Bloomsbury.Google Scholar
Furlan, Metka, Alenka Gložančev, and Alenka Šivic-Dular
2000 “Pravopisna ustreznost zapisa lastnoimenskega gradiva v Registru zemljepisnih imen in Registru prostorskih enot [Orthographically Correct Representation of Proper Names in the Code Catalogues Register of Geographical Names and Register of Spatial Units].” Geografski vestnik 72 (1): 73–86.Google Scholar
House, Juliane
2016Translation as Communication across Languages and Cultures. London and New York: Routledge.Google Scholar
Ijon Tichy – encyklopediafantastyki.pl
Jakobson, Roman
1960 “Closing Statement: Linguistics and Poetics.” In Style in Language, ed. by Thomas Albert Sebeok, 350–377. Cambridge, MA: MIT Press.Google Scholar
Jarosz, Andrzej
2015 “’Too sophisticated’. Stanisław Lem krytycznie i parodystycznie o modernistycznych tekstach i obrazach [’Too Sophisticated’: Stanislaw Lem Critically and Parodically about Modernist Texts and Images].” Quart (37–38): 54–65.Google Scholar
Kade, Otto
1968Zufall und Gesetzmäßigkeit in der Übersetzung [Chance and Regularity in Translation]. Leipzig: VEB Verlag Enzyklopädie.Google Scholar
Kumar, Amith
2016Bakhtin and Translation Studies. Theoretical Extensions and Connotations. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.Google Scholar
Kurkiewicz, Marek
2009 “W pułapce legend i niepewnych faktów. Rozważania o ‘Atylli’ Antoniego Langego [In a Labyrinth of Legends and Uncertain Facts. Reflections on ‘Atylla’ by Antoni Lange].” In Dramat w historii, historia w dramacie [Drama in History, History in Drama], ed. by Krystyna Latawiec, Renata Stachura-Lupa, and Jerzy Waligóra, 189–199. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego. Accessed March 10, 2021. https://​repozytorium​.ukw​.edu​.pl​/bitstream​/handle​/item​/6934​/W%20​pu%C5%82​apce%20​legend%20​i%20​niepe​wnych%20​fakt​%C3%B3w​.%20​Rozwa​%C5%BC​ania%20​o%20​Atylli%20​Antoniego%20​Langego​.pdf?​sequence​=1​&is​Allowed​=y
Lem, Stanisław
1976The Star Diaries. Translated by Michael Kandel. New York: Avon.Google Scholar
1982Memoirs of a Space Traveler: Further Reminiscences of Ijon Tichy. Translated by Maria Święcicka-Ziemianek and Joel Stern. New York: Harcourt Brace Jovanovich.Google Scholar
2008Dzienniki gwiazdowe [The Star Diaries]. Warszawa: Agora.Google Scholar
2013Sława i fortuna. Listy Stanisława Lema do Michaela Kandla 1972–1987 [Fame and Fortune. Stanislaw Lem’s Letters to Michael Kandel 1972 – 1987]. Kraków: Wydawnictwo Literackie.Google Scholar
Leppihalme, Ritva
1997Culture Bumps: an Empirical Approach to the Translation of Allusions. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.Google Scholar
Liddicoat, Anthony J.
2016 “Translation as Intercultural Mediation: Setting the Scene.” Perspectives 24 (3): 347–353. DOI logoGoogle Scholar
Newmark, Peter
1988A Textbook of Translation. London & New York: Prentice-Hall International.Google Scholar
Oittinen, Riitta
2002Translating for Children. London and New York: Garland. Taylor & Francis e-Library. DOI logoGoogle Scholar
Pleciński, Jacek
2010 “Neologizmy autorskie w przekładzie. Vitório Káli: ‘Terramoto’ (‘Trzęsienie ziemi’) [Authorial Neologisms in Translation. Vitório Káli: ‘Terramoto’ (‘Trzęsienie ziemi’)].” In Tłumaczenie – leksyka, frazeologia, styl [Translation – Lexis, Phraseology, Style], ed. by Krzysztof Hejwowski, 146–151. Warszawa: Instytut Lingwistyki Stosowanej UW.Google Scholar
Sergienko, Inna A.
2010 “ ‘и вела я жизнь цивильную, как вдруг…”: история прочтения романа Дж. РР Толкина ‘Властелин колец’ в России (1970–2000-е гг.) [‘And I Was Leading a Civilized Life, When Suddenly …’: the History of Reading the Novel by J. RR Tolkien ‘The Lord of the Rings’ in Russia (1970–2000s)].” Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры 1871: 138–162. Accessed March 10, 2021. https://​cyberleninka​.ru​/article​/n​/i​-vela​-ya​-zhizn​-tsivilnuyu​-kak​-vdrug​-istoriya​-prochteniya​-romana​-dzh​-r​-r​-tolkina​-vlastelin​-kolets​-v​-rossii​-1970​-2000​-e​-gg
Wojtasiewicz, Olgierd
2005Wstęp do teorii tłumaczenia [Introduction to the Theory of Translation]. Warszawa: TEPIS.Google Scholar