Article published in:
Language Problems and Language Planning
Vol. 43:1 (2019) ► pp. 7492
Referencias

Referencias

Agirreazkuenaga, I.
(2006) La Carta europea de las lenguas regionales o minoritarias del Consejo Europeo como derecho interno. En J. M. Pérez Fernández (Ed.), Estudios sobre el estatuto jurídico de las lenguas en España. (pp. 105–144). Barcelona: Atelier.
Areny Aché, J. M.
(2003) Llengua i ensenyament al Principat d’Andorra. En J. González-Agapito (Ed.), Llengua i ensenyament. Aportacions per a un debat. (pp. 36–51). Barcelona: IEC.
Argelaguet Argemí, J.
(1993) La definició del problema de la llengua a Catalunya durant l’elaboració del marc normatiu de la política lingüística de la Generalitat. TSC, 11, 79–87.
Badia, M.
(2003) Política lingüística al Principat d’Andorra: el català i les altres llengües. En Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística. (pp. 35–45). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
(2000) Actituds, coneixements i usos lingüístics a Andorra. TSC, 14/15, 159–164.
Ballarin, J.
(2009) Moviments migratoris i diversitat lingüística a Andorra. En E. Boix-Fuster (Ed.), Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat. (pp. 125–138). Barcelona: UB.
(2006) Identitats culturals i usos lingüístics a Andorra. TSC, 19, 183–220.
Bastardas Boada, A., Boix-Fuster, E. & Torrens Guerrini, R. M.
(2018) El català, llengua mitjana d’Europa. Multilingüisme, globalització i sostenibilitat lingüística. Barcelona: Octaedro.
Bastardas Boada, A.
(2005) Cap a una sostenibilitat lingüística. Barcelona: Angle.
Bastida Serra, C. & Nicolau Vila, M.
(2012) Un projecte de prospectiva sociolingüística: el model sistèmic de l’évolució de l’ús del català a Andorra. Llengua i ús, 51, 100–112.
Bastida Serra, C., Nicolau, M. & Antequera, J.
(2010) Model sistèmic de l’évolució del català a Andorra. Sant Julià de Lòria: UdA.
Bastida, R.
(2003) L’organització de l’ensenyament de les llengües a les escoles d’Andorra. En Actes del 2n Congrés Europeu sobre Planificació Lingüística. (pp. 77–91). Barcelona: Generalitat de Catalunya.
Baylac-Ferrer, A.
(2014) La ideologia lingüística francesa i les llengües regionals avui. El cas del català a la Catalunya del Nord. TSC, 24, 57–87.
(2013) L’ensenyament en català a la Catalunya del Nord: primer pas per a una eventual reversió sociolingüística. TSC, 23, 179–204.
Becat, J.
(2000) La situació del català a França. Aspectes jurídics i docents i estudis sobre la matèria. Barcelona: IEC.
(1991) L’Andorre, pays catalán d’économie ouverte, entre la France et l’Espagne. Revue géographique des Pyrénées et du Sud-Ouest, 2, 151–168. Crossref link
Boix-Fuster, E. & Farràs, J.
(1996) Ideologies, coneixements i usos lingüístics dels estudiants de secundària d’Andorra. Annals de l’Institut d’Estudis Andorrans 1994, 103–133.
Bui-Xuan, O.
(2004) Langues régionales et droit public français: état des lieux. Pouvoirs locaux, 61/2, 141–147.
Cairat Vila, M. T.
(2006) Plantejament lingüístic de l’Escola Andorrana. TSC, 19, 53–69.
Carbonell Ros, N. & Albiol Torres, G.
(2013) Transmissió, pèrdua i recuperació de la llengua catalana a la Catalunya del Nord. Anàlisi d’alguns testimonis orals. Iunia, 13–1, 115–132.
Cavero, P.
(2006) El Principat d’Andorra i el català. TSC, 19, 101–114.
(1998) Crònica legislativa: Andorra. RLD, 30, 331–339.
Corretja Torrens, M.
(2016) L’impacte de la revisió judicial i de la LOMCE en el model lingüístic de l’escola catalana: estat de la qüestió. RLD, 65, 76–89.
(2013) De nou, sobre els tribunals i l’ús de les llengües vehiculars a l’escola. RLD, 59, 75–91.
Cuenca, M. J.
(2009) Metàfores de conflicte lingüístic: la “guerra” del castellà i el català à Catalunya. Quaderns de filologia, 14, 77–96.
De Swaan, A.
(2001) Words of the World: The Global Language System. Cambridge: Polity Press.
Domingo Peñafiel, L.
(2007–2008) La Bressola, un projecte educatiu singular. Revista catalana de pedagogía, 6, 199–215.
Domingo Coll, J.
(1997) Frontera i microstats. En J. Domingo Coll & L. Mallart Casamajor, (Eds.), A l’entorn de la frontera. (pp. 39–51). Barcelona: Oikos Tau.
Fabeiro Fidalgo, P.
(2004) Estado, nación y lengua en Francia. RLD, 42, 203–230.
Farràs, J.
(2003) La realitat sociolingüística andorrana a debat, segons els resultats d’estudis no impulsats per l’Administració. Noves SL, s/num. (primavera), 1–12.
Fullana Noell, O.
(2013) La llengua i la identitat catalanes a la Catalunya esdevinguda francesa. Alguns aspectes històrics. Iunia, 13/1, 103–113.
Giordan, H.
(1992) Les langues de France: de l’hégémonie républicaine à la démission de l’État. En H. Giordan (Ed.), Les minorités en Europe: droits linguistiques et droits de l’Homme. (pp. 129–144). París: Éditions Kimé.
Grau, R.
(1992) Le statut juridique des droits linguistiques en France. En H. Giordan (Ed.), Les minorités en Europe: droits linguistiques et droits de l’Homme. (pp. 93–112). París: Kimé.
Hélot, C.
(2008) “Mais d’où est-ce qu’il sort ce bilinguisme?” La notion de bilinguisme dans l’espace scolaire français. En G. Budach, J. Erfurt & M. Kunkel (Eds.), Écoles plurilingues – multilingual schools: Konzepte, Institutionen und Akteure. (pp. 55–80). Frankfurt: Peter Lang.
(2003) Language policy and the ideology of bilingual education in France. Language Policy, 2, 255–277. Crossref link
Le Bihan, J. P. & Rull, X.
(2005) La Bressola, un projecte educatiu en català a la Catalunya Nord. Llengua i ús, 34, 67–74.
Llussà, R.
(2002) L’État espagnol et ses langues vus de Catalogne. Hérodote, 105, 135–141. Crossref link
Loyer, B.
(2002) Langues nationales et régionales: une relation géopolitique. Hérodote, 105, 15–37. Crossref link
Magán Perales, J. M.
(2004) Andorra, Estat de dret. Barcelona: Atelier.
Mallart, L.
(1998) Microstats: un camí per al seu coneixement. Quaderns microstatals, 1, 5–28.
Margarit, E.
(2012) Les relacions frontereres entre el Principat d’Andorra i l’Alt Urgell. Sant Julià de Lòria: CRS.
Margarit, Estel & Monné, A.
(2010) Joves i llengües d’Andorra. Andorra la Vella: Govern d’Andorra.
Marquet, M.
(2000) Tendències recents de la política lingüística a Andorra: ensenyament i usos lingüístics. TSC, 14/15, 151–158.
Martel, P.
(2000) L’État français face à ses autres langues. En D. Vazeilles (Dir.), Identités et droits des minorités culturelles et linguistiques. (pp. 31–38). Montpellier: UPVM.
Micó, J.
(2006) Els estudis de sociolingüística a Andorra. TSC, 19, 269–290.
Molla, G.
(2003) El català a Andorra: tota una lluita. Inua, 4, 73–90.
Moutouh, H.
(2001) La République face à ses communautés. RLD, 35, 89–102.
Nicolau Vila, M., Antequera, J. & Bastida, C.
(2011) Model sistèmic de l’evolució de l’ús del català a Andorra. Debats de recerca, 4, 207–219.
Oakes, L.
(2017) Normative language policy and minority language rights: rethinking the case of regional languages in France. LPOL, 16, 365–384.
París Domènech, N. & Blanchar Roca, G.
(2018) Comentari de les sentències del Tribunal Constitucional de 20 de febrer de 2018, que declara inconstitucional el sistema per determinar la proporció entre llengües vehiculars en l’àmbit de l’educació previst a la LOMCE. RLD blog. Recuperado el 2 de junio de 2018, de http://​eapc​-rld​.blog​.gencat​.cat​/2018​/03​/08​/comentari​-de​-la​-sentencia​-del​-tribunal​-constitucional​-sobre​-la​-lomqe​-que​-nega​-la​-capacitat​-de​-lestat​-per​-determinar​-la​-proporcio​-entre​-llengues​-vehiculars​-en​-lambit​-de​-ledu/
Peix, R.
(2013) Origens, llengües i motivacions dels pares d’alumnes de l’ensenyament en català a la Catalunya Nord. TSC, 23, 391–406.
Peytaví Deixona, J.
(2009) Algunes reflexions sobre el català septentrional o rossellonès en un final d’etapa dialectal. Llengua i literatura, 20, 193–207.
Pons, E.
(2011) Els efectes de la STC 31/2010, de 28 de juny, sobre el règim lingüístic de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya. REAF, 12, 120–152.
(2004) La llengua catalana a l’escola després de la Llei de qualitat de l’educació. Llengua, societat i comunicació, 1, 16–28.
Pradilla Cardona, M. À.
(2017) Després de la tempesta arriba la calma? A propòsit de la dinamicitat de la política i la planificació lingüístiques en l’àmbit de la llengua catalana. Estudis romànics, 39, 399–414.
(2016) El model lingüístic educatiu a Catalunya. Crònica glotopolítica d’una involució. Estudis romànics, 38, 295–310.
(2011) La gestió normativa de la llengua catalana. Unitat en la diversitat o diversitat d’unitats? RLD, 56, 115–141.
Puig Moreno, G.
(2004) Llengües i poders a la Catalunya Nord. Revista catalana de sociología, 20, 9–24.
(1988) Reflexions sobre llengua i identitat. TSC, 7, 31–49.
Sans Urgell, J.
(2015) Andorra. Revista divÈrsia, s/num., 2–18.
Simons, G. F. & Fennig, C. D.
(Eds.) (2018) Ethnologue: Languages of the World, Twenty-first edition. Dallas: SIL International.
Sorolla, N.
(2009) Els fluxos interlingüístics d’una societat migratòria: el cas andorrà. RLD, 52, 327–368.
Tedó, X.
(2008) El català a Andorra: una oficialitat en entredit. L’Escletxa, 17, 18–20.
Torres, J.
(2000) La llengua catalana a Andorra: problemes i perspectives. TSC, 14, 165–167.
Tourbeaux, J.
(2011) L’évolution démographique en Andorre est-elle compatible avec le maintien de son identité culturelle? Espaces – populations – sociétés, 2, 279–290. Crossref link
Vallcorba Cot, J.
(2009) La situació de la llengua als centres educatius: accions per consolidar-la i potenciar-la. TSC, 20, 261–275.
Van Parijs, P.
(2011) Linguistic Justice for Europe and for the World. Oxford: OUP. Crossref link
Vernet, J.
(2009) L’ús oficial: administracions publiques i àmbit institucional. En F. Vallverdú (Ed.), Simposi internacional sobre el català al segle XX: balanç de la situació i perspectives de futur. (pp. 49–78). Barcelona: IEC.
(2004) El marc constitucional i estatutari de la llengua a debat: balanç i perspectives. Llengua, societat i comunicació, 2, 39–42.
(Coord.) 2003Dret lingüístic. Valls: Cossetània.