Review published In:
Language Problems and Language Planning
Vol. 4:3 (1980) ► pp.241247
References
Ca Văn Thinh
1970 “Những ý-kiến phát-biểu trong hội-nghị (14–16 tháng 10 năm 1969) thảo-luận về bản đề-cuong cuốn Lịch-sử Văn-học Việt-Nam.” Tạp-chí Văn-học 1211: 105, 108, 111, 121–3.Google Scholar
DeFrancis, John
1947 “Japanese Language Reforms. Politics and Phonetics.” Far Eastern Survey 161: 217–220. DOI logoGoogle Scholar
1950Nationalism and Language Reform in China. Princeton.Google Scholar
Đào Duy Anh
ed. 1969Nguyễn Trãi Toàn-tập. 2d ed. 1976 Hanoi: Khoa-học Xã-hội.Google Scholar
1975Chữ nôm: Nguồn gốc, Cấu-tạo, Diễn-biến. Hanoi: Khoa-học Xã-hội.Google Scholar
Hoàng Xuân-Hãn
1978 “Văn nôm và chũ nôm đời Trần-Lê: Phái Thiền Trúc-lâm Yên-tử:Khoa-học Xã-hội 5 (December): 1–62.Google Scholar
Huýnh Sanh Thông
1979The Heritage of Vietnamese Poetry. New Haven, Connecticut: Yale University Press.Google Scholar
Ngô Vĩnh Long
1973Before the Revolution: The Vietnamese Peasants under the French. Cambridge, Mass.: MIT Press.Google Scholar
Nguyễn Đăng Liêm
1978 “The National Language Policy and the Minority Groups in the Republic of Vietnam.” In Papers from the Conference on the Standardisation of Asian Languages, Manila, Philippines, December 16–21, 1974, edited by A. Q. Perez, A. O. Santiago, and Nguyen Dang Liem. pp. 339–356. (Pacific Linguistics, Series C, No. 47. Canberra: The Australian National University.)Google Scholar
Nguyễn, Đình-Hoà
1959 “Chữ nôm: The Demotic System of Writing in Vietnam.” Journal of the American Oriental Society 791: 270–274. DOI logoGoogle Scholar
1963 “The Rook of One Thousand Characters.” Văn-hoá Nguyệt-san 121: 1665–1678.Google Scholar
1973 “The Rook of Three Thousand Characters: An Eighteenth-Century Chinese-Vietnamese Dictionary.” Paper presented before the 183rd meeting of the American Oriental Society, Washington, D. C.
1975 “The Language of Nguyễn Trãi: A Sampling of Fifteenth Century Vietnamese.” Paper presented before the International Conference on Sino-Tibetan Linguistics and Languages, Rerkeley, California.
1976 “Standardization and Purification: A Look at Language Planning in Vietnam.“ Paper presented before the Meeting of ACTUAL (American Council of Teachers of Uncommonly-taught Asian Languages), New Orleans, Louisiana.
1977 “Terminological Work in Vietnam.” Paper presented before the meeting of ACTUAL (American Council of Teachers of Uncommonly-taught Asian Languages), San Francisco, California.
1979 “Studies in Chữ Nôm: The State of the Art.” Paper presented before the International Conference on Sino-Tibetan Linguistics and Languages, Paris, France.
Nguyễn, Khắc Kham
1974 “Chữ-Nôm or the Former Vietnamese Script: Its Past Contributions to Vietnamese Literature.” Area and Culture Series 241: 171–189. Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies.Google Scholar
Nguyễn, Tài Cẩn and N. V. Xtan-ke-vich
1976 “Điểm qua vài nét về tình-hình cấu-tạo Chữ-nôm.” Ngôn-ngữ 281: 15–25; 291: 14–24.Google Scholar
O’Harrow, Stephen
1973 “French Colonial Policy towards Vernacular Language Development and the Case of Phạm Quỳnh in Việt-Nam.” In Aspects of Vernacular Languages in Asian and Pacific Societies, edited by Nguyễn Đăng Liêm. pp. 113–135. Southeast Asian Studies Working Paper No. 2. Honolulu: University of Hawaii.Google Scholar
Trần, Văn Giáp and Phạm Trọng Điềm
eds. 1956Quốc-âm Thi-tập (trong Ức-trai Di-tập), Hanoi: Văn SưĐia.Google Scholar
Vũ Đức, Bằng
1973 “The Dong-Kinh Free School Movement, 1907–1908.” In Aspects of Vietnamese History, edited by Walter F. Vella. pp. 30–95. Asian Studies at Hawaii, 81. Honolulu: The University Press of Hawaii.Google Scholar
Woodside, Alexander
1976Community and Revolution in Modern Vietnam. Roston: Houghton Mifflin.Google Scholar