Article published In:
Historical Germanic morphosyntax
Edited by Stephen Laker and John Ole Askedal
[NOWELE 74:2] 2021
► pp. 278307
References
Åkerberg, B.
2012Älvdalsk grammatik. Ulum Dalska.Google Scholar
Allen, C. L.
2006Ch. 9. Case syncretism and word order change. In A. van Kemenade & B. Los (eds.), The handbook of the history of English, 209–223. Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
Andersen, H.
1962Oldnordisk grammatik. 3rd rev. edn. Copenhagen: Schultz.Google Scholar
1980Morphological change: towards a typology. In J. Fisiak (ed.), Historical morphology, 1–50. The Hague: Mouton. DOI logoGoogle Scholar
2001Markedness and the theory of linguistic change. In: H. Andersen (ed.), Actualization: Linguistic change in progress. Papers from a workshop held at the 14th International Conference on Historical Linguistics, Vancouver, B.C., 14 August 1999, 21–57. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2010aNogle bemærkninger om sproglige indekser. Handout of presentation held at the Meeting of the Linguistic Circle of Copenhagen, 12 January 2010.
2010bChapter 8: From morphologization to demorphologization. In S. Luraghi & V. Bubenik (eds.), The Bloomsbury companion to historical linguistics (Bloomsbury Companions), 117–146. London: Bloomsbury.Google Scholar
Askedal, J. O.
2005Typological reflections on loss of morphological case in Middle Low German and in the mainland Scandinavian languages. In M. Fortescue et al. (eds.), Historical linguistics 2003, 1–20. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Baechler, R. & S. Pröll
2018Loss and preservation of case in Germanic non-standard varieties. Glossa 3(1). 1131. 1–35. DOI logoGoogle Scholar
Barber, C., J. C. Beal & P. A. Shaw
2009The English language. A historical introduction. 2nd edn. Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Bjerrum, A.
1966Grammatik over Skånske Lov efter B 74. København: Københavns Universitets Fond til Tilvejebringelse af Læremidler.Google Scholar
Blake, B.
2004Ch. 102. Case. In G. Booij & al. (eds.), Morphologie. Ein internationales Handbuch zur Flexion und Wortbildung 2 – Morphology. An international handbook on inflection and word-formation 21 (Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft 17(2)), 1073–1090. Berlin: De Gruyter.Google Scholar
Boutkan, D.
1995The Germanic ‘Auslautgesetze’. Amsterdam: Rodopi.Google Scholar
Braune, W.
1886Althochdeutsche Grammatik. Halle: Niemeyer.Google Scholar
Diderichsen, P.
1941Sætningsbygningen i Skaanske Lov fremstillet som Grundlag for en rationel dansk Syntaks. København: Munksgaard.Google Scholar
Enger, H.-O.
Falk, H. & A. Torp
1900Dansk-norskens syntax i historisk fremstilling. Kristiania: Aschehoug.Google Scholar
Fischer, S.
Fortson, B. W., IV.
2010Indo-European language and culture. An introduction. 2nd edn. Oxford: Wiley-Blackwell.Google Scholar
Hansen, B. S. S.
2016Lamo talgida or talgida lamo. An indication of a paradigmatic ablative in Proto-Norse? Arkiv för nordisk filologi 1311. 5–20.Google Scholar
Haspelmath, M.
1996Word-class-changing inflection and morphological theory. In G. Booij & J. van Marle (eds.), Yearbook of morphology 1995, 43–66. Dordrecht: Kluwer.Google Scholar
Haugen, E.
1976The Scandinavian languages. An introduction to their history. London: Faber and Faber.Google Scholar
Heltoft, L.
1996Paradigmatic structure, word order and grammaticalisation. In E. Engberg-Pedersen et al. (eds.), Content, expression and structure. Studies in Danish functional grammar, 469–494. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2010Paradigmatic structure and reanalysis: from NPs to DPs in Scandinavian. Acta Linguistica Hafniensia 42(1). 11–25. DOI logoGoogle Scholar
2019Word order as grammaticalised semiotic systems. In L. Heltoft & al. (eds.), Perspectives on language structure and language change: Studies in honor of Henning Andersen, 151–178. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Herslund, M.
2001The Danish s-genitive: From affix to clitic. Acta Linguistica Hafniensia 33(1). 7–18. DOI logoGoogle Scholar
Hjelmslev, L.
1935–1937La catégorie des cas 1–21. København: Munksgaard.Google Scholar
1970 [1939]Notes sur les oppositions supprimables. Travaux du Cercle linguistique de Copenhague 81. 51–57. Reprinted in his Essais linguistiques (Travaux du Cercle linguistique de Copenhague 12), 82–88. 2nd edn. Copenhague: Nordisk Sprog- og Kulturforlag.Google Scholar
Hopper, P. & E. C. Traugott
2003Grammaticalization. 2nd edn. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Horn, W. & M. Lehnert
1954Laut und Leben. Englische Lautgeschichte der neueren Zeit (1400–1950). 11. Bd. Berlin: Deutscher Verlag der Wissenschaften.Google Scholar
Jensen, E. S.
2011Nominativ i gammelskånsk. Afvikling og udviklinger med udgangspunkt i Skånske Lov i Stockholm B 69. Odense: Universitets-Jubilæets danske Samfund & Syddansk Universitetsforlag.Google Scholar
2012Markedness, participation and grammatical paradigms: Jakobson and Hjelmslev revisited. Nordic Journal of Linguistics 35(2). 145–168. DOI logoGoogle Scholar
Knudsen, T.
1967 Kasuslære 1. Innledning, nominativ, akkusativ. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
König, W.
2015Dtv-Atlas Deutsche Sprache. 18th edn. München: Dtv.Google Scholar
Krause, W.
1968Handbuch des Gotischen. 31. neubearb. Aufl. München: C.H. Beck.Google Scholar
Lockwood, W. B.
2002An introduction to Modern Faroese. 4th edn. Tórshavn: Føroya Skúlabókagrunnur.Google Scholar
Mareš, František V.
1969 [1952]Diachronische Phonologie des Ur- und Frühslavischen. München: Sagner.Google Scholar
Meillet, A.
1922Caractères généraux des langues germaniques. 2ième édn., revue, corrigée et augmentée. Paris: Hachette.Google Scholar
Minkova, D.
1991The history of final vowels in English: The sound of muting. Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Nielsen, P. J.
2010Samstemmighed som syntagmedanner: Om begrebet kongruens. NyS – Nydanske Sprogstudier 381. 69–106. DOI logoGoogle Scholar
Norde, M.
2001The loss of lexical case in Swedish. In J. T. Faarlund (ed.), Grammatical relations in change, 241–272. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2006Demarcating degrammaticalization. The Swedish s-genitive revisited. Nordic Journal of Linguistics 29(2). 201–238. DOI logoGoogle Scholar
Nørgård-Sørensen, J. & L. Heltoft
2015Grammaticalisation as paradigmatisation. In A. D. M. Smith, G. Trousdale & R. Waltereit (eds.), New directions in grammaticalisation research, 261–292. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Nørgård-Sørensen, J., L. Heltoft & L. Schøsler
2011Connecting grammaticalisation. Amsterdam: Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Petersen, K. T.
2018Udviklingen af inkorporation fra gammeldansk til moderne dansk. Fra umarkerede kasusformer til markeret artikelløshed og enhedstryk. København: Universitets-Jubilæets Danske Samfund & Odense: Syddansk Universitetsforlag.Google Scholar
von Polenz, P.
2000Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. Bd. 11. Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Ringgaard, K.
1986Flektionssystemets forenkling og middelnedertysk. Arkiv för nordisk filologi 1011. 173–183.Google Scholar
Roberge, P.
2010Contact and the history of Germanic languages. In R. Hickey (ed.), Handbook of language contact, 406–431. Oxford: Blackwell. DOI logoGoogle Scholar
SdE = B. Ejder
(ed.) 1983Svenska medeltidspostillor, del 8. Lund: Svenska Fornskrift-sällskapet (after Cod. GKS 1390, 4o ).Google Scholar
Shrier, M.
1965Case systems in German dialects. Language 41(3). 420–438. DOI logoGoogle Scholar
SjT = N. Nielsen
(red.) 1937Sjælens Trøst. Universitets-Jubilæets Danske Samfund (after Cod. Holm. A 109 & Cod. Ups. C 529).Google Scholar
Skautrup, P.
1944Det danske sprogs historie 1. Fra guldhornene til Jyske Lov. København: Gyldendal & Nordisk Forlag.Google Scholar
SkL, E don. var. 136, 4o
Print of MS (Cod. E don. var. 136, 4o ).
SkL, Holm. B 74, 4o = J. Brøndum-Nielsen
(ed.) 1961Legem Scaniae e codice B 74 Bibl, Reg, Holm., et e codice coll. Reg, vestus, 3121, 4°, Bibl, Reg, Haun, phototypice expressam necon et Jus ecclesiasticum Scaniae ex iisdem codicibus eodem more redditum (Corpus Codicum Danicorum medii aevi 3). Hafniae: Ejnar Munksgaard (after Cod. Holm. B 74, 4o ).Google Scholar
Wessén, E.
1954Om det tyska inflytandet på svenskt språk under medeltiden. Stockholm: Svenska bokförlaget.Google Scholar