Article published in:
Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives
Edited by Laura Visapää, Jyrki Kalliokoski and Helena Sorva
[Pragmatics & Beyond New Series 249] 2014
► pp. 93124
References
Abbott, H. Porter
2009The Cambridge introduction to narrative. Second edition. Fourth printing. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Cristofaro, Sonia
2003Subordination. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Croft, William
2001Radical Construction Grammar: Syntactic Theory in Typological Perspective. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
2005“Logical and Typological Arguments for Radical Construction Grammar.” In Construction Grammar in a Cross-language Perspective, ed. by Mirjam Fried, and Jan-Ola Östman, 273–315. Amsterdam: John Benjamins Publishing. CrossrefGoogle Scholar
Declerk, Renate
1996“A Functional Typology of English when-clauses.” Functions of Language 3: 185–234. CrossrefGoogle Scholar
van Dijk, Teun A
1979“Pragmatic Connectives.” Journal of Pragmatics 3: 447–456. CrossrefGoogle Scholar
Etelämäki, Marja
2010“Subordinated Activities?” A Conference Presentation in the Conference Cognitive and Discourse Perspectives on Subordination . Helsinki, March 8–10, 2010.
Fried, Mirjam, and Jan-Ola Östman
2004“Construction Grammar: A Thumbnail Sketch.” In Construction Grammar in a Cross-language Perspective, ed. by Mirjam Fried, and Jan-Ola Östman, 11–86. Amsterdam: John Benjamins Publishing. CrossrefGoogle Scholar
Genetz, Arvid
1890Suomen partikkelimuodot [ The Finnish Particle Forms ]. Helsinki: SKS.Google Scholar
Goffman, Erving
1981Forms of Talk. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.Google Scholar
Goldberg, Adele E
1995Constructions: A Construction Grammar Approach to Argument Structure. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
2006: Constructions at Work: The Nature of Generalization in Language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Herlin, Ilona
1998Suomen kun. Helsinki: SKS.Google Scholar
ISK = Hakulinen, Auli, Maria Vilkuna, Riitta Korhonen, Vesa Koivisto, Tarja Riitta Heinonen, and Irja Alho
2004Iso suomen kielioppi [The Comprehensive Grammar of Finnish]. Helsinki: SKS.Google Scholar
Jääskeläinen, Anni
2007a“Borderline Case: Subordination on not – Subordination in Idiomatic, Rhetoric when or until Constructions.” Presentation in Conference 10th International Pragmatics Conference . Göteborg, July 8–13, 2007.
2007b“Puheen imitatiivikonstruktioita: proadverbin ja proadjektiivin “sitomat” imitatiivi/ele-konstruktiot puheessa.” [Imitative constructions of speech: Imitative/gesture constructions bound by a proadverd or a proadjective in speech]. A Conference Presentation. XXXIV Kielitieteen päivät , Oulu, May 24–25, 2007.
2012a“Konjunktio kunnes ja sen alisteisuus.” [The conjunction kunnes ‘until’ and its qualities of subordination.] Virittäjä 116: 500–532.Google Scholar
2012b“Sehän menee että suhahtaa: tulemisen ja menemisen äänet”. [Sounds of coming and going .] In Verbit ja konstruktiot, ed. by Ilona Herlin, and Lari 
Kotilainen, 62–103. Helsinki: SKS.Google Scholar
2013“Todisteena äänen kuva: suomen kielen imitatiivikonstruktiot.” [Representations of sound as evidence: imitative constructions in Finnish]. Doctoral thesis. The University of Helsinki, Department of Finnish, Finno-Ugrian and Nordic Studies. Available at: http://​urn​.fi​/URN:ISBN:978​-952​-10​-8860​-5.Google Scholar
forthcoming. “Onomatopoeettisuuden äännesymboliikkaa suomessa. Esimerkkinä imitatiivit.” [Sound symbolism in Finnish. Imitatives as examples]. Article.
Jääskeläinen, Anni, and Aino Koivisto
2012“Konjunktio, partikkeli vai konnektiivi?” [Conjunction, particle or connective?] Virittäjä 116: 591–601.Google Scholar
Kalliokoski, Jyrki
1989Ja. Rinnastus ja rinnastuskonjunktion käyttö. Helsinki: SKS.Google Scholar
Kauppinen, Anneli
2006Polyseeminen ”vaikka” ja neuvottelun retoriikkaa. Virittäjä 110: 162–189.Google Scholar
Laury, Ritva, and Eeva-Leena Seppänen
2008“Clause Combining, Interaction, Evidentiality, Participation Structure, and the Conjunction-Particle Continuum: The Finnish että.” In Crosslinguistic Studies of Clause Combining: The Multifunctionality of Conjunctions, ed. by Ritva Laury, 153–178. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. CrossrefGoogle Scholar
Langacker, Ronald W
1987Foundations of Cognitive Grammar Volume 1: Theoretical Prerequisities. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
1991Foundations of Cognitive Grammar Volume II: Descriptive Application. Stanford: Stanford University Press.Google Scholar
2008“Subordination in Cognitive Grammar.” In Asymmetric Events, ed. by Barbara Lewadowska-Tomaszczyk, 137–149. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
2010Lecture in Seminar Cognitive and Discourse Perspectives on Subordination . Helsinki, March 8–10, 2010.
Leino, Pentti, Ilona Herlin, Suvi Honkanen, Lari Kotilainen, Jaakko Leino, and Maija 
Vilkkumaa
2001Roolit ja rakenteet: henkilöviitteinen allatiivi Biblian verbikonstruktioissa. Helsinki: SKS.Google Scholar
Leskinen, Juha
2001“Suomalaiset, karjalaiset ja virolaiset korkeakouluopiskelijat imitatiivien käyttäjinä ja tuntijoina.” In Itämerensuomalaista ekspressiivisanaston tutkimusta. Suomen kielen laitoksen julkaisuja 42, ed. by Juha Leskinen, 40–73. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto.Google Scholar
NS = Nykysuomen sanakirja
Dictionary of contemporary Finnish], niteet 1–3, 1966, lyhentämätön kansanpainos. Päätoimittaja Matti Sadeniemi. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen kirjallisuuden seura. Helsinki: WSOY.
Östman, Jan-Ola
2005“Construction Discourse: A Prolegomenon.” In Construction Grammars, ed. by Jan-Ola Östman, and Mirjam Fried, 121–144. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Oswalt, Robert L
1994“Inanimate Imitatives in English.” In Sound Symbolism, ed. by Leanne Hinton, Johanna Nichols, and John J. Ohala, 293–306. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Penttilä, Aarni
1957Suomen kielioppi. Porvoo: WSOY.Google Scholar
Päiviö, Pia
2007Suomen kielen asti ja saakka. Terminatiivisten partikkelien synonymia, merkitys, käyttö ja kehitys sekä asema kieliopissa. Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 75. Turku: Turun yliopisto.Google Scholar
Rhodes, Richard
1994 “Aural images.� In Sound symbolism, ed. by Leanne Hinton, Johanna Nichols, and John J. Ohala, 276–292. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Seppänen, Eeva-Leena, and Ritva Laury
2007“Complement Clauses as Turn Continuations: the Finnish et (tä)-Clause.” Pragmatics 17: 553–572.Google Scholar
Setälä, E.N
1926Suomen kielen lauseoppi oppikouluja varten. 11th printing. Helsinki: Otava.Google Scholar
Sorjonen, Marja-Leena
1989“Vuoronalkuiset konnektorit: mutta.” In Kieli 4. Suomalaisen keskustelun keinoja 1, ed. by Auli Hakulinen, 62–176. Helsinki: Helsingin yliopiston suomen kielen laitos.Google Scholar
Taylor, John R
2004“The Ecology of Constructions.” In Studies in Linguistic Motivation. Cognitive linguistics research 28, ed. by Günter Radden, and Klaus-Uwe Panther, 49–73. 
Berlin: Mouton de Gruyter.Google Scholar
Vilkuna, Maria
2000Suomen lauseopin perusteet. 2 edition. Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 90. Helsinki: Edita.Google Scholar
Visapää, Laura
2012Joka-relatiivilauseen tulkinnasta.” [On the interpretation of the Finnish joka relative clause]. Virittäjä 116: 533–559.Google Scholar