Article published in:
Contexts of Subordination: Cognitive, typological and discourse perspectives
Edited by Laura Visapää, Jyrki Kalliokoski and Helena Sorva
[Pragmatics & Beyond New Series 249] 2014
► pp. 269286
References
Aavik, Johannes
1936Eesti õigekeelsuse õpik ja grammatika. Tartu: Noor-Eesti.Google Scholar
Dancygier, Barbara
1990“Conditionals: Sequence of Events and Sequence of Clauses.” In Further Insights into Contrastive Analysis, ed. by Jacek Fisiak, 357–373. Amsterdam: John Benjamins Publishing Company. CrossrefGoogle Scholar
2006Conditionals and Prediction. Time, Knowledge and Causation in Conditional Constructions. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Dancygier, Barbara, and Eve Sweetser
2000“Constructions with if, since, and because: Causality, Epistemic Stance, and Clause Order.” In Cause – Condition – Concession – Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives, ed. by Elizabeth Couper-Kuhlen, and Bernd Kortmann, 111–142. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
2006Mental Spaces in Grammar: Conditional Constructions. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
van Dijk, Teun A
1981Studies in the Pragmatics of Discourse. The Hague: Mouton Publishers. CrossrefGoogle Scholar
EKG II = Erelt, Mati, Reet Kasik, Helle Metslang, Henno Rajandi, Kristiina Ross, Henn Saari, Kaja Tael, and Silvi Vare 1993Eesti keele grammatika II. Süntaks. Lisa: Kiri. Trükki toimetanud Mati Erelt (peatoimetajana), Tiiu Erelt, Henn Saari, Ülle Viks. Tallinn: Keele ja Kirjanduse Instituut.Google Scholar
EKSS =
Eesti keele seletav sõnaraamat II köide 2009 Eesti Keele Instituut. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.Google Scholar
Erelt, Mati
2010 “Vastandavatest sidesõnadest eesti keeles.” ESUKA/JEFUL 1–2: 55–68.Google Scholar
Erelt, Tiiu
2002Eesti keelekorraldus. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus.Google Scholar
Heine, Bernd, and Tania Kuteva
2002World Lexicon if Grammaticalization. Cambridge: 
Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Herlin, Ilona
1997Suomen kielen koska-konjunktion merkitys ja merkityksenkehitys [Suomi 183]. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.Google Scholar
Kindlam, Ester
1967“Sidesõna kuna tähendusliku koormuse kergendamiseks.” Keel ja Kirjandus 7: 430–431.Google Scholar
Lowe, Ivan
1987“Two Ways of Looking at Causes and Reasons.” In Grammar in the Construction of Texts, ed. by James Monaghan, 37–46. London: Frances Pinter.Google Scholar
Noordman, Leo G.M., and Femke de Blijzer
2000“On the Processing of Causal Relations.” In Cause – Condition – Concession – Contrast: Cognitive and Discourse Perspectives, ed. by Elizabeth Couper-Kuhlen, and Bernd Kortmann, 35–56. Berlin, New York: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Plado, Helen
2008“Adverbiaallausete funktsioonipõhine liigitus eesti keele põhjus- ja tingimuslause näitel.” In Emakeele Seltsi aastaraamat 53 (2007), ed. by Mati Erelt. Tallinn: Eesti Teaduste Akadeemia, Emakeele Selts.Google Scholar
Sweetser, Eve E
1990From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and cultural aspects of semantic structure. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Veski, Johannes Voldemar
1933 “Lühimärkusi eelmise artikli puhul.” Eesti Kirjandus, 454–456.Google Scholar
1967“Keele sõnavara vaesestumise vastu.” Keel ja Kirjandus 6: 333–337.Google Scholar
ÕS. 1999 =
Eesti keele sõnaraamat ÕS 1999 Ed. by Tiiu Erelt. Tallinn: Eesti Keele Sihtasutus, Eesti Keele Instituut.Google Scholar
Vääri, Eduard
2002“Tartu linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktide sõnastusest.” Õiguskeel 3: 28–31.Google Scholar