Manuel Pérez-Saldanya

List of John Benjamins publications for which Manuel Pérez-Saldanya plays a role.

Title

Subjects Romance linguistics | Romance literature & literary studies

Articles

Pérez-Saldanya, Manuel and José Ignacio Hualde 2022 Chapter 3. The discourse particle es que in Spanish and in other Iberian languagesDiscourse Particles: Syntactic, semantic, pragmatic and historical aspects, Artiagoitia, Xabier, Arantzazu Elordieta and Sergio Monforte (eds.), pp. 65–98 | Chapter
We examine the historical reanalysis of the Spanish sequence es que (lit. ‘is that’) as a discourse particle with justificatory and even purely emphatic functions. We argue that the diachronic process involved first the appearance of non-coindexed pro as subject of the copula es ‘is’ and, at a… read more
Pérez-Saldanya, Manuel and José Ignacio Hualde 2018 Chapter 10. Recurrent processes in the evolution of concessive subordinators in Spanish and CatalanStudies in Historical Ibero-Romance Morpho-Syntax, Bouzouita, Miriam, Ioanna Sitaridou and Enrique Pato (eds.), pp. 223–248 | Chapter
Concessive conjunctions show a tendency to be often recycled and replaced along certain specific grammaticalisation patterns. Here, after examining those general properties of concessive conjunctions that explain their historical instability, we focus on the history of two such elements in Spanish… read more
Pérez-Saldanya, Manuel and Rafael Roca 2018 ForewordDel manuscrit a la paraula digital / From Manuscript to Digital Word: Estudis de llengua i literatura catalanes / Studies of Catalan language and literature, Pérez-Saldanya, Manuel and Rafael Roca Ricart (eds.), pp. 5–8 | Miscellaneous
Pérez-Saldanya, Manuel and Rafael Roca 2018 IntroduccióDel manuscrit a la paraula digital / From Manuscript to Digital Word: Estudis de llengua i literatura catalanes / Studies of Catalan language and literature, Pérez-Saldanya, Manuel and Rafael Roca Ricart (eds.), pp. 1–4 | Chapter
El treball analitza les estructures condicionals que apareixen en Curial e Güelfa, articulades fonamentalment entorn de la conjunció si. A través d’aquestes, aborda l’estudi dels esquemes verbals canònics de cada tipus de condicional, tot comparant-los amb els apareguts en altres textos catalans i… read more
El Curial és una obra molt rica des d’un punt de vista lingüístic, a causa en part de la seua extensió, però també de les seues característiques estilístiques i del fet que combina la narració amb els diàlegs vius i la veu del narrador. Des d’un punt de vista cronològic presenta fenòmens propis de… read more