Giacomo Turbanti

Giacomo Turbanti

is author/editor of the following title:

image not available
Robert Brandom's Normative Inferentialism
Giacomo Turbanti
[Pragmatics & Beyond New Series, 280]  2017.  xi, 245 pp.