Xiaofei Lu

Xiaofei Lu

is editor/board member of the following journal:

is author of the following articles:

image not available
Wang, Ben Pin-Yun, Xiaofei Lu, Chan-Chia Hsu, Eric Po-Chung Lin and Haiyang Ai. 2019. “Chapter 12. Linguistic metaphor identification in Chinese”. In Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world, 247–266