Nkonko M. Kamwangamalu

List of John Benjamins publications for which Nkonko M. Kamwangamalu plays a role.

Title

South Africa

Edited by Nkonko M. Kamwangamalu and Timothy Reagan

Special issue of Language Problems and Language Planning 28:2 (2004) 114 pp.
Subjects Language policy | Sociolinguistics and Dialectology

Articles

Research into language policy in Africa has addressed the impact of colonial language policies on efforts to formulate and implement post-colonial language policies aimed at vernacularization, defined as the use of indigenous African languages in higher domains such as education. What seems to have… read more
Kamwangamalu, Nkonko M. 2006 8. Religion, social history, and language maintenance: African languages in post-apartheid South AfricaExplorations in the Sociology of Language and Religion, Omoniyi, Tope and Joshua A. Fishman † (eds.), pp. 86–96 | Chapter
Kamwangamalu, Nkonko M. 2004 The language policy / language economics interface and mother-tongue education in post-apartheid South AfricaSouth Africa, Kamwangamalu, Nkonko M. and Timothy Reagan (eds.), pp. 131–146 | Article
MU CIKOSO Miakulu ne Politike wa Tulasa kunyima kwa apateide mu Afrike wa Kwinshi Afrike wa Kwinshi pakadipikulaye ku bupika bwa apateide mu 1994, lukonko lunene luvwa pa moyo wa bamfumu ba ditunga luvwa lwa ne ncini civwabo ne bwa kwenza ne miakulu ya batoke bavwa bakwata ditunga ku bupika, Angele… read more
Kamwangamalu, Nkonko M. and Teresa Chisanga 1996 English in Swaziland: Form and FunctionFocus on South Africa, de Klerk, Vivian (ed.), pp. 285 ff. | Article