Josep Martines

List of John Benjamins publications for which Josep Martines plays a role.

Articles

Aquest article estudia l’evolució semàntica de l’adjectiu palès -esa i del verb palesar en català a la llum dels corpus textuals. S’aplica en aquesta anàlisi una metodologia basada en la semàntica diacrònica d’orientació cognitiva. Aquesta recerca mostra que l’adjectiu, ja atestat al s. xiii,… read more
Hem estudiat el lèxic del Curial e Güelfa dins el context de l’evolució del català al s. xv. Posem atenció especial sobre els elements que representen una novetat (primeres atestacions d’un mot o variant i d’un sentit) o que, inversament, resulten més propis d’estadis evolutius anteriors. Això ens… read more