Article published In:
Review of Cognitive Linguistics
Vol. 21:2 (2023) ► pp.351376
References
Croft, W.
(1993) The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies. Cognitive Linguistics, 4 1, 335–370. DOI logoGoogle Scholar
Evans, V., & Green, M.
(2006) Cognitive linguistics: An introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.Google Scholar
Guo, D.-F.
(1994) Xiandai hanyu dongci feilei cidian [The dictionary of modern Chinese verb classification]. Jilin: Jilin Education Press.Google Scholar
Goldberg, A. E.
(1995) Constructions: A construction grammar approach to argument structure. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
(2003) Constructionist approaches. In T. Hoffmann & G. Trousdale (Eds.), The Oxford handbook of construction grammar (pp. 31–43). New York: Oxford University Press.Google Scholar
Gries, S., & Stefanowitsch, A.
(2007) Coll. analysis 3.2a. A program for R for windows 2.x.Google Scholar
Guan, L.-H.
(2010) “Neng”,“hui” houmian de “VP” juyou heyixing de yuyong tiaojian [The pragmatic condition of desirability of the “VP” after “neng” and “hui”]. Suzhou Daxue Xuebao Shehui Kexue bao [Journal of Soochow University Philosophy & Social Science Edition], 31 (2), 80–83.Google Scholar
Liu, Y.-N., & Li, W.
(2020) Hanyurumen de zhengfan wenju [On positive-negative interrogations in Rudiments de Parler Chinois ]. Fangyan [Dialect], 42 (3), 296–302.Google Scholar
Lin, Z.-J., & Liu, Y. -B.
(2012) Goushi yufa zhiyu xia de yingyu yufa jiaoxue [English grammar teaching: A perspective of construction grammar]. Waiyu Jiaoxue Lilun Yu Shijian [Foreign Language Learning Theory and Practice], 1 1, 51–57.Google Scholar
Lin, Z.-J., & Yang, Y.-L.
(2012) Fuza goushi de chengfen xiangrongxing yanjiu: Yi “stop” fei xianding dongci weili [A study of compatibility of complex construction elements: “Stop + nonfinite verbs”]. Shandong Waiyu Jiaoxue [Shandong Foreign Language Teaching Journal], 33 (5), 20–25.Google Scholar
Lu, Z.-J., & Zeng, D.
(2014) Hanyu zhengfan wenju de shengchengjufa yanjiu [A generative-syntax approach to Chinese A-not-A questions]. Waiguo Yuwen [Foreign Language and Literature (bimonthly)], 30 (5), 108–114.Google Scholar
Lakoff, G.
(1987) Women, fire and dangerous things. Chicago: University of Chicago Press. DOI logoGoogle Scholar
Lakoff, G., & Johnson, M.
(1999) Philosophy in the flesh: The embodied mind and its challenges to western thought. New York: Basic Book.Google Scholar
Langacker, R.
(2008) Cognitive grammar. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Palmer, F. R.
(1986) Mood and modality. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Perek, F.
(2014) Rethinking constructional polysemy: The case of the English conative construction. In D. Glynn & J. Robinson (Eds.), Corpus methods for semantics: Quantitative studies in polysemy and synonymy (pp. 61–85). Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Pinker, S.
(1989) Learnability and cognition: The acquisition of argument structure. Cambridge: MIT Press.Google Scholar
Stefanowitsch, A., & Gries, S.
(2003) Collostructions: Investigating the interaction of words and constructions. International Journal of Corpus Linguistics, 2 1, 209–243. DOI logoGoogle Scholar
Talmy, L.
(1988) Force dynamics in language and cognition. Cognitive Science, 1 1, 49–100. DOI logoGoogle Scholar
Wang, W.
(2000) Qingtai dongci “neng” zai jiaoji guocheng zhong de yixiang chengxian [Semantic representation of Mandarin modal “neng” (can) in communications]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language], 3 1, 238–246+287.Google Scholar
Wang, Z.-Y.
(2013) Qingtai dongci de yinxing fouding gongneng – yi “neng + bu + VP” weili [Implicit negative function of modal verbs in “neng + bu + VP” structure]. Hanyu Xuexi [Chinese Language Learning], 5 1, 44–51.Google Scholar
Xun, N.-D., Rao, G.-Q., Xiao, X.-Y., & Zang, J.-J.
(2016) Dashuju Beijing xia BCC yuliku de yanzhi [The construction of the BCC corpus in the age of big data]. Yuliaoku Yuyanxue [Corpus Linguistics], 3 (1), 93–109.Google Scholar
Yang, L.-M.
(2018) Qingtai dongci “neng” de renzhi yanjiu [Cognitive approach to the study of modal verb neng]. Xiandai Yuwen. [Modern Chinese], 8 1, 4–8.Google Scholar
Yu, G.-W.
(2017) Lun qingtai dongci “neng” de hexin yuyi ji yuyong jiedu jizhi [A study on the core connotation and its pragmatic interpretation of modal verb “neng”]. Yuyan Kexue [Linguistic Sciences], 16 (6), 598–615.Google Scholar
Zhao, Z.-Q., & Li, Q.
(2020) Qingtai dongci yu xingrongci zupei de yuyi xianzhi – jiyu pianwu shijiao [The semantic restriction of the combination of modal verbs and adjectives: A perspective based on correlated errors]. Hanyu Xuexi [Chinese Language Learning], 4 1, 98–103.Google Scholar