Chapter published in:
Interdisciplinary Perspectives on Vietnamese Linguistics
Edited by Nigel Duffield, Trang Phan and Tue Trinh
[Studies in Language Companion Series 211] 2019
► pp. 3166
References
Alves, Mark J.
2007A Look at North-Central Vietnamese. In SEALS XII: Papers from the 12th meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (2002), Ratree Wayland, John Hartmann & Paul Sidwell (eds), 1–7. Canberra: Pacific Linguistics.Google Scholar
Alves, Mark & Nguyễn, Duy Hương
2007Notes on Thanh-Chương Vietnamese in Nghệ-An Province. In SEALS VIII: Papers from the 8th meeting of the Southeast Asian Linguistics Society (1998), Mark Alves, Paul Sidwell & David Gil (eds), 1–9. Canberra: Pacific Linguistics.Google Scholar
Boersma, P. & Weenink, D.
Doing phonetics by computer (Computer Software). Accessed December 2016http://​www​.fon​.hum​.uva​.nl​/praat/
Brunelle, Marc
2009Tone perception in Northern and Southern Vietnamese. Journal of Phonetics 37.1: 79–96.Google Scholar
Cao, Xuân Hạo
1986Nhận xét về các nguyên âm của một phương ngữ ở tỉnh Quảng Nam (Remarks on the vowels of a dialect in the Quảng Nam province). Ngôn Ngữ (Language) 2: 22–29.Google Scholar
Đại Nam Thực Lục Chính Biên
(Royal Records of Nguyễn dynasty) written in Classical Chinese by Quốc sử quán triều Nguyễn (Institute of Royal History of Nguyễn dynasty), published from 1821 to 1909 Translated by the Institute of Vietnamese History, vol. 3. published in 2007 Hanoi: Giáo Dục.Google Scholar
Đại Việt Sử Ký Toàn Thư
(Complete Annuals of Đại Việt). First written in Classical Chinese by Ngô Sĩ Liên, finished in 1479, continued to be supplemented by Vũ Quỳnh, Phạm Công Trứ, and Lê Hi. Translated by the Vietnamese Institute of Social Sciences and published in 1993. Reprinted in 2011 Hanoi: Thời Đại.Google Scholar
Đinh, Trọng Tuyên & Đinh, Bá Truyền
2011Dinh trấn Thanh Chiêm Quảng Nam (Thanh Chiem of Quảng Nam). Tam Kỳ.Google Scholar
Ferlus, Michel
1975Vietnamien et proto Viet Muong. Asie du S.E. et Monde Insulindien 5(4): 21–55.Google Scholar
1982Spirantisation des obstruantes médiales et formation du système consonantique du vietnamien. Cahiers de Linguistique – Asie Orientale 11: 83–106. CrossrefGoogle Scholar
1995Particularités du dialecte vietnamien de Cao Lao Hạ (Quảng Bình, Vietnam). Dixièmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale, Paris, France.Google Scholar
1996Un cas de vietnamisation d’un dialecte vietnamien hétérodoxe du Quảng Bình (Vietnam). Onzièmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale, Paris, France.Google Scholar
2001Hypercorrections in the Thổ dialect of Làng Lỡ (Nghệ An, Vietnam): An example of pitfalls for comparative linguistics. Quinzièmes Journées de Linguistique d’Asie Orientale, Paris, France.Google Scholar
Ferlus, Michel (contributor) & Trần, Trí Dõi
2015The vocabulary of the Cao Lao Hạ dialect of Vietnamese, a ‘heterodox’ Dialect of Quảng Bình, parts 1 & 2. OLAC Record. http://​www​.language​-archives​.org​/item​/oai:crdo​.vjf​.cnrs​.fr:crdo​-VIE​_CAOLAOHA1​_SOUND
Haudricourt, André G.
1953La place du vietnamien dans les langues austroasiatiques (The status of Vietnamese in the Austroasiatic language family). Bulletin de la Société de Linguistique de Paris 49(1), 122–128.Google Scholar
Hoàng, Cao Cương
1986Suy nghĩ thêm về thanh điệu tiếng Việt [Further thoughts on Vietnamese tones]. Ngôn Ngữ (Language) 3: 19–38.Google Scholar
Hoàng, Thị Châu
1987Hệ thống thanh điệu tiếng Chàm và cách ký hiệu [Cham tonal system and diacritics]. Ngôn Ngữ (Language) 1–2: 31–35.Google Scholar
1989Tiếng Việt trên các miền đất nước (Vietnamese across Vietnam). Hà Nội: Nhà Xuất Bản Khoa Học Xã Hội.Google Scholar
2004Phương ngữ học tiếng Việt (Vietnamese Dialectology). Hà Nội: Nhà Xuất Bản Khoa học Xã hội.Google Scholar
Hoàng, Trọng Canh
1995Một vài nhận xét bước đầu về âm và nghĩa từ địa phương Nghệ Tĩnh (Some remarks on sounds and meanings in the Nghệ Tĩnh dialect). Ngôn Ngữ (Language) 1: 31–46.Google Scholar
Honda, Koichi
2006F0 and phonation types in Nghệ Tĩnh Vietnamese tones. In Proceedings of the 11th Australian International Conference on Speech Science & Technology, Auckland, New Zealand 6–8 December. University of Auckland.Google Scholar
Hùng, Đức
2016Ngôi làng nói tiếng kỳ lạ (A village that speaks a strange dialect). VNexpress: 10/2/2016. Accessed April 7, 2018.Google Scholar
Ken, Danny Wong Tze
2004Vietnam-Champa Relations and the Malay-Islam Regional Network in the 17th–19th Centuries. Kyoto Review of Southeast Asia (5).Google Scholar
Li, Tana
1998Nguyễn Cochinchina: Southern Vietnam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Ithaca NY: Cornell University Press.Google Scholar
Lý, Toàn Thắng, Nguyễn, Văn Lợi, Nguyễn, Đức Nhuệ, Phạm, Văn Hảo, Trần, Thị Thìn, & Vũ, Kim Bảng
2006Những đặc trưng cơ bản của tiếng Quảng Nam và vị trí của nó trong việc hình thành chữ Quốc ngữ (The essential characteristics of the Quảng Nam dialect and its role in the establishment of the National Script), Lý Toàn Thắng (ed.). Quảng Nam: Viện Ngôn ngữ học.Google Scholar
Mai, Thị Chung
2011Đặc trưng ngữ âm phần vần phương ngữ Thanh Hoá (Characteristics of Thanh Hoá rime). Vinh University.Google Scholar
Maspéro, Henry
1912Etude sur la phonétique historique de la language annamite: Les initials. Bulletin de l’École Francaise d’Extrême-Orient 12(1): 1–127. CrossrefGoogle Scholar
Michaud, Alexis, Ferlus, Michel, & Nguyễn, Minh Châu
2015Strata of standardization: The Phong Nha dialect of Vietnamese (Quảng Bình province) in historical perspective. Linguistics of the Tibeto-Burman Area 38(1): 1–28. CrossrefGoogle Scholar
Nguyễn, Tài Cẩn
1997Giáo trinh lịch sử ngữ âm tiếng Việt (Textbook of Vietnamese Historical Phonology). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.Google Scholar
Nguyễn, Quang Hồng
2004Hệ thống vần cái tiếng Quảng Nam (Quảng Nam rimes). Ngôn Ngữ (Language) 5: 1–9.Google Scholar
Nguyễn, Hoài Nguyên
(2002), Miêu tả đặc trưng ngữ âm trong phương ngữ Nghệ Tĩnh (Phonetic characteristics of Nghe Tinh dialects), Ph.D. thesis, Vinh University.Google Scholar
Nguyễn, Thị Thanh Truyền
2015Sự biến đổi của âm chính trong các vần có âm cuối của thổ ngữ Sơn Tịnh, Quảng Ngãi (Vowel changes in closed syllables in the Son Tinh dialect of Quảng Ngãi).Google Scholar
Nguyễn, Văn Lợi
2002Thanh điệu một vài thổ ngữ Nghệ An từ góc nhìn đồng đại và lịch đại (Tones of some dialects in Nghệ An from synchronic and diachronic perspectives). Ngôn Ngữ (Language) 3: 1–12.Google Scholar
2009Thanh điệu và vấn đề cơ tầng Chăm trong thổ ngữ Cao Lao Hạ (Tones and the influence of Cham in Cao Lao Ha dialect). In Tìm hiểu ngôn ngữ các dân tộc ở Việt Nam (Researches on Languages of Ethnic Groups in Vietnam), Tạ Văn Thông (ed.), 120–139. Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.Google Scholar
Nguyễn, Văn Nguyên
2003Miêu tả đặc trưng ngữ âm phương ngữ Nghệ Tĩnh (Phonetic Descriptions of Nghe Tinh Sounds). PhD dissertation, Vinh University.Google Scholar
Nguyễn, Chí Trung
1998Bước đầu tìm hiểu về quá trình hình thành khối cộng đồng cư dân Hội An (A preliminary study about the establishment of the Hoi An community). Roneo, in possession of the author, p. 32.Google Scholar
Phạm, Andrea Hoa
1997The Coronal-velar Relationship in Vietnamese Dialects. MA thesis, University of Toronto.Google Scholar
2005Vietnamese tonal system in Nghi Loc: A preliminary report. Toronto Working Papers in Linguistics 24: 183–201.Google Scholar
Pham, Andrea Hoa
2013Vowel Chains in Vietnamese.” Paper presented at the 23rd Annual Meeting of the Southeast Asian Linguistic Society. Bangkok, Chulalongkorn University, Thailand, May 29–31.
Phạm, Andrea Hoa
2014Ngôn ngữ biến đổi và số phận của nguyên âm /a/ trong giọng Quảng Nam (Sound change and the destiny of /a/ in the Quảng Nam dialect). Ngôn Ngữ (Language) 6(1): 10–18.Google Scholar
2016Sự biến âm trong vần tiếng Việt: thổ ngữ làng Hến, huyện Đức Thọ,tỉnh Hà Tĩnh (The Hến dialect of Đức Thọ District, Hà Tĩnh). Ngôn Ngữ (Language) 11: 7–26.Google Scholar
(in press) The phonemicization of the vowel [ɑ] in Quảng Nam Vietnamese, in Bridget Drinka (ed.) Historical Linguistics 2017 Amsterdam: John Benjamins.Google Scholar
Phạm, Văn Hảo
1985Về một số đặc trưng của tiếng Thanh Hoá, thổ ngữ chuyển tiếp giữa phương ngữ Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ (Remarks on characteristics of Thanh Hoá dialect, an intermediate dialect between dialects of north and north-central regions). Ngôn ngữ (Language) 4: 53–56.Google Scholar
2017Dấu vết của tiếng Thanh Hoá trong phương ngữ Nam Trung bộ trở vào (Traces of Thanh Hoá dialect in dialects from south central Vietnam southward). Presented at 3rd International Conference in Linguistics, Hà Nội, April 22.
Phan, Huy Chú
1819Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí (Encyclopedia of Vietnam), written from 1809 to 1819 in Chinese. Translated by the Institute of Vietnamese History, first published in 1960, reprinted in 2014, vol. 4. Hồ Chí Minh City: Trẻ Publisher.Google Scholar
Phan, Khoang
1969Việt sử xứ Đàng Trong (Vietnamese History of the Inner State). Saigon Khai Trí.Google Scholar
Shimizu, Masaaki
2011The order of spirantisation and voicing in the history of Vietnamese initials – evidence from Chu Nom materials. In International Conference on Linguistics Training and Research in Vietnam: Theoretical and Practical Issues, 829–843. Hanoi: University of Social Sciences and Humanities, VNU.Google Scholar
2013Vị trí của tiếng Quảng Nam trong quá trình biến đổi âm cuối gốc lưỡi (The role of Quảng Nam dialect during the process of sound change of Vietnamese final velar consonants). Presented at the 2nd International Conference on Linguistics, Hanoi, May 2013.
Tohyama, Emi
2015Tìm hiểu nét đặc trưng về mặt ngữ âm cuả thổ ngữ Quảng Nam tại Hội An và tìm hiểu dấu vết cuả nó trong cuốn Từ điển Việt-Bồ-La. (On the characteristics of the phonology of Quangnam dialect spoken in Hoi An, and their trace in Annamese-Portugese-Latin dictionary). Paper presented at the Conference on the Establishment, Developments and Contributions of the National Script to Vietnamese Culture, Phú Yên, Việt Nam. October 3, 2015.
Trần, Thị Thìn
2003Ngữ âm tiếng Tam Kì – Quảng Nam. Ngôn Ngữ và Đời Sống (Language and Life) 7: 11–15.Google Scholar
Trần, Thị Thuý An
2015Hệ thống vần cái trong thổ ngữ Lý Sơn (Quảng Ngãi) (Vowel System in Lý Sơn Dialect of Quảng Ngãi). MA thesis, Ho Chi Minh city University of Social Sciences and Humanities.Google Scholar
Trần, Trí Dõi
1999Nghiên cứu Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam (Languages of the Ethnic Groups of Vietnam). Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia Hà Nội.Google Scholar
2005Giáo trình lịch sử tiếng Việt (Textbook on the History of the Vietnamese Language). Hà Nội: Nhà Xuất Bản Đại học Quốc gia.Google Scholar
Trương, Văn Sinh
1993Vài nhận xét về vần trong tiếng địa phương Quảng Ngãi (Remarks on the Quảng Ngãi rimes). Ngôn Ngữ (Language) 4: 42–51.Google Scholar
Võ, Xuân Quế
1993Những đặc điểm ngữ âm giọng Nghi Lộc, Bản tóm tắt [Phonetics of the Nghi Loc dialect, abridged version]. Viện Ngôn Ngữ học.Google Scholar
Võ, Xuân Trang
1997Phương ngữ Bình-Trị-Thiên (Bình-Trị-Thiên Dialects). Hà Nội: Nhà xuất bản Khoa học Xã hội.Google Scholar
Vũ, Thanh Phưong
1982Phonetic properties of Vietnamese tones across dialects. In Papers in South-east Asian Linguistics (No. 8, Tonation) [Pacific Linguistics]. Canberra: Australia National University.Google Scholar
Vũ, Thị Thắng
2014Bức tranh về phương ngữ trong địa danh Thanh Hoá (Linguistic characteristics in the names of locations in Thanh Hoá). Ngôn Ngữ và Đời Sống (Language and Life) 3: 1–7.Google Scholar
Vũ, Toàn
2012Người Nghệ nói tiếng Nghi. Tuổi Trẻ newspaper, 1/11/2012. Accessed April 7, 2018.Google Scholar
Vương, Hữu Lễ
1998Vài nhận xét về đặc điểm của vần trong thổ âm Quảng Nam ở Hội An (Some remarks on characteristics of the rimes of Hoi An subdialect, Quảng Nam). In Một số vấn đề Ngôn ngữ học Việt Nam (Some Issues in Vietnamese Linguistics), 311–319. Hà Nội: Nhà xuất bản Đại học và Trung học chuyên nghiệp.Google Scholar
Vương, Hữu Lễ & Hoàng, Dũng
1994Ngữ Âm Tiếng Việt (Vietnamese Phonology). Hà Nội: Nhà xuất bản Giáo dục.Google Scholar
Zwicker, Eberhard & Terhardt, Ernst
1980Analytical expression for critical-band rate and critical bandwidth as a function of frequency. Journal of the Acoustical Society of America 68(5): 1523–1525. CrossrefGoogle Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Pham, Andrea Hoa
2020.  In Historical Linguistics 2017 [Current Issues in Linguistic Theory, 350],  pp. 432 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 01 april 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.