Article published in:
The Historical Sociolinguistics of Spelling
Edited by Laura Villa and Rik Vosters
[Written Language & Literacy 18:2] 2015
► pp. 309326
References

References

Baudouin de Courtenay, Jan
(1904) Kwestya alfabetu litewskiego w państwe rosyjskiem i jej rozwiązanie. Kraków: Nakład Antoniego Chołoniewskiego.Google Scholar
Blommaert, Jan
(1999) The debate is open. In Jan Blommaert (ed.), Language ideological debates, 1–38. Berlin/New York: Mouton de Gruyter CrossrefGoogle Scholar
Cadiot, Juliette
(2008) Russia learns to write: Slavistics, politics, and the struggle to redefine empire in the early 20th century. Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History 9.1: 135–167 CrossrefGoogle Scholar
Eira, Christina
(1998) Authority and discourse: Towards a model for orthography selection. Written Language & Literacy 1.2: 171–224 CrossrefGoogle Scholar
Grigoryeva, Tatyana M.
(2004) – Григорьева, Т.М. (2004). Три века русской орфографии (XVIII–XX вв.). Москва: Элпис.Google Scholar
Irvine, Judith T. & Susan Gal
(2000) Language ideology and linguistic differentiation. In Paul V. Kroskrity (ed.), Regimes of language. Ideologies, polities, and identities, 35–83. Santa Fe: School of American Research PressGoogle Scholar
Jablonskis, Jonas
(1884 [1991]) Lietuva ir abėcėlė jai. In Arnoldas Piročkinas (ed.), Jonas Jablonskis: Straipsniai ir laiškai, 12–17. Vilnius: Mokslas.Google Scholar
Jonikas, Petras
(1972) Lietuvių bendrinės rašomosios kalbos kūrimasis antrojoje XIX a. pusėje. Čikaga: Pedagoginis lituanistikos institutas.Google Scholar
Kapsukas, Vincas
(1902) Vilniaus gub. lietuviai ir jų tautiškas atgyjimas. Varpas 6: 129–137.Google Scholar
Kaufman, Konstantin
(1865 [1973]) – Кауфман, Константин (1865 [1973]). Отношенiе Виленскаго, Ковенскаго, Гродненскаго и Минскаго Генералъ-Губернатора и главнаго начальника Витебской и Могилевской губернiй, Генералъ-Адъютанта фонъ-Кауфмана отъ 6 Сентября 1865 г., за № 12299, къ бывшему Министру Внутреннихъ Дѣлъ. In Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla. Spaudai parengė Antanas Tyla, 71–73. Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija Istorijos institutas.Google Scholar
Kornilov, Ivan
(1900–1901 [1908]) – Корнилов, Иван (1900–1901 [1908]). Четыре статьи И. П. Корнилова о введеніи русскаго алфавита въ литовскій языкъ (1900–1901 г.г.). In Иван Корнилов (ed.), Русское дѣло въ Сѣверо-Западномъ краѣ. Матеріалы для исторіи Виленскаго учебнаго округа преимущественно въ Муравъевскую эпоху, 446–460. С.-Петербургъ.Google Scholar
Kudirka, Vincas
(1897a) Broliai Lietuviai! Vienybė lietuvninkų 39: 461–462.Google Scholar
(1897b) Graždanka – slogutis civilizacijos. Varpas 6: 81–82.Google Scholar
(1898) Tėvynės varpai. Varpas 1: 11–14.Google Scholar
Merkys, Vytautas
(1994) Knygnešių laikai, 1864–1904. Vilnius: Valstybinis leidybos centras.Google Scholar
(2000) Vincas Kudirka’s concept of Lithuania. Lithuanian Historical Studies 5: 85–98.Google Scholar
Petkevičius, Antanas
(1864). A letter of October 20, 1864. Lithuanian Historical State Archive: f. 378, a. 1862, b. 629a(5), l. 261r-263v.Google Scholar
Piročkinas, Arnoldas
(1991) Įvadas. In Arnoldas Piročkinas (ed.), Jonas Jablonskis: Straipsniai ir laiškai, 5–11. Vilnius: Mokslas.Google Scholar
Redakcijos atsišaukimas
[Editorial response] (1899), Varpas 3: 37.Google Scholar
Sebba, Mark
(2007) Spelling and society: The culture and politics of orthography around the world. Cambridge: Cambridge University Press CrossrefGoogle Scholar
Shulgin, Ivan
(1864) A letter of June 11, 1864. Lithuanian Historical State Archive: f. 567, ap. 4, b. 954, l. 6r-7v.Google Scholar
Sirutavičius, Vladas
(2000) Vincas Kudirka’s programme for modernizing society and the problems of forming a national intelligentsia. Lithuanian Historical Studies 5: 99–112.Google Scholar
Snyder, Timothy
(2003) The reconstruction of nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999. New Haven/London: Yale University Press. CrossrefGoogle Scholar
Staliūnas, Darius
(2007) Making Russians: Meaning and practice of Russification in Lithuania and Belarus after 1863. (On the boundary of two worlds: Identity, freedom, and moral imagination in the Baltics). Amsterdam/New York: RodopiGoogle Scholar
(2013) Lietuvos idėja Aušroje. Archivum Lithuanicum 15: 271–292.Google Scholar
Subačius, Giedrius
(2004) Lietuviška ir rusiška lietuviškų spaudinių kirilika 1864–1866 metais. In Darius Staliūnas (ed.), Raidžių draudimo metai, 139–173.Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.Google Scholar
(2005) Development of the Cyrillic orthography for Lithuanian in 1864–1904. Lituanus 51.2: 29–55.Google Scholar
(2011) Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje: Dmitrijus Kaširinas, Zacharijus Liackis, Andrius Poidėnas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutasGoogle Scholar
Sviatopolkas-Mirskis, Piotras
(2001) Vilniaus, Kauno ir Gardino generalgubernatoriaus generolo leitenanto kunigaikščio Piotro Sviatopolko-Mirskio 1902–1903 metų valdinė Ataskaita. In Lietuvių klausimas Rusijos imperijoje XIX a.–XX a. pradžioje. Faksimilinis valdininkų ataskaitų ir dokumentų rinkinys, sudarytojas ir įvado autorius Rimantas Vėbra, 44–260. Vilnius: Baltos lankos.Google Scholar
Šapoka, Adolfas
(ed.) (1989) Lietuvos istorija. Vilnius: Mokslas.Google Scholar
Tyla, Antanas
(1967) Prie lietuviškųjų spaudinių gotiškomis raidėmis uždraudimo istorijos. Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai VI: 171–174.Google Scholar
(1972) Mėginimai legaliai leisti lietuviškus leidinius spaudos draudimo metu. In Iš lietuvių kultūros istorijos 7: Spauda ir spaustuvės, 7–85. Vilnius: Mintis.Google Scholar
(1973) Įvadas. In Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla. Spaudai parengė Antanas Tyla, VIII–XXX. Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija Istorijos institutas.Google Scholar
Tumas, Juozas
(1897) Mokinkimės lietuviszkai raszyti! Tėvynės sargas 5: 31–34.Google Scholar
Uolys
(1891) Keli źodziai apie lietuviszku kningu szripta. Varpas 1: 1–3.Google Scholar
Uspenskii, Boris
(2004) – Успенский, Борис (2004). Николай I и польский язык (Языковая политика Росийской империи в отношении Царства Польского: вопросы графики и орфографии). In Б. А. Успенский, Историко-филологические очерки, 123–173. Москва: Языки славянской культуры.Google Scholar
Valančius, Motiejus
(1869) Wargai Bażniczes Kataliku Letuvoj ir Zemajcziusi su pawelijimu Wirausibiu par Kuniga Jona Zabermann. Tilzej 1869. Drukawotas ir perkamas pas Albreghs & Comp.Google Scholar
Vėbra, Rimantas
(1968 [1969]) Prie lietuviškų spaudinių uždraudimo istorijos. Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai VII: 223–234.Google Scholar
Venckienė, Jurgita
(2004) Dvejopa XIX a. pabaigos lietuviškų laikraščių rašyba. In Darius Staliūnas (ed.), Raidžių draudimo metai, 207–212. Vilnius: Lietuvos istorijos instituto leidykla.Google Scholar
(2007) Lietuvių bendrinės kalbos pradžia: idėjos ir jų sklaida (1883–1901) (unpublished doctoral dissertation). Vilnius.Google Scholar
Vileišis, Petras
(1896 [2004]) Inžinieriaus P. Vileišio raštas apie lietuvišką raštiją, jo įteiktas 1896 metais kunigaikščiui Obolenskiui, kai jis buvo Varšuvos generalgubernatoriaus padėjėju. In Alma Lapinskienė (ed.), Petras Vileišis: Rinktiniai raštai, 58–63. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.Google Scholar
Wandycz, Piotr
(1984) The lands of partitioned Poland, 1795–1918. Seattle/London: University of Washington PressGoogle Scholar
Zenger, Grigorii
(1902 [1973]) – Зенгер, Григорий (1902 [1973]). Отношенiе Министерства Народнаго Просвѣщенiя въ Министерство Внутреннихъ Дѣлъ отъ 29 Мая 1902. г., за № 14515. In Lietuvių spaudos draudimo panaikinimo byla. Spaudai parengė Antanas Tyla, 103–127. Vilnius: Lietuvos TSR mokslų akademija Istorijos institutas.Google Scholar
Zinkevičius, Zigmas
(1998) The history of the Lithuanian language. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.Google Scholar
Žaltauskaitė, Vilma
(2012) Romos katalikų dvasininkas: luomo apibrėžtis ir tapatybės konstravimas: Žemaičių (Telšių) ir Vilniaus vyskupijos XIX a. paskutiniaisiais dešimtmečiais – XX a. pradžioje. Lietuvos istorijos metraštis 2011.2: 69–80.Google Scholar