References
Bakker, D.M. & G.R.W. Dibbets
(eds.) 1977Geschiedenis van de Nederlandse taalkunde. Den Bosch: Malmberg.Google Scholar
Belle, Jan van
1748Korte wegwyzer, ter spel- spraak- en dichtkunden. Haarlem: Izaak van der Vinne.Google Scholar
Berg, B. van den
1971Inleiding tot de Middelnederlandse syntaxis. Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
Boyce-Hendriks, Jennifer
1998Immigration and linguistic change: A socio-cultural linguistic study on the effect of German and Southern Dutch immigration on the development of the Northern Dutch vernacular in 16th/17th-century Holland. Unpublished PhD dissertation. Madison: University of Wisconsin.
Bredero, G.A
1617Spaanschen Brabander. Ed. by C.F.P. Stutterheim. Culemborg, 1974: Tjeenk Willink-Noorduijn.Google Scholar
Burridge, Kate
1993Syntactic change in Germanic. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Coussé, Evie
2008Motivaties voor volgordevariatie: Een diachrone studie van werkwoordsvolgorde in het Nederlands. Unpublished PhD dissertation. Ghent University.
Dafforne, Richard
1627Grammatica of leez-leerlings steunsel. Amsterdam: Jan Evertsz Cloppenburgh.Google Scholar
Dibbets, Geert
1991Vondels zoon en Vondels taal: Joannes Vollenhove en het Nederlands. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
1995De woordsoorten in de Nederlandse triviumgrammatica. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Elspaß, Stephan
2005Sprachgeschichte von unten: Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer. DOI logoGoogle Scholar
2012Between linguistic creativity and formulaic restriction: Cross-linguistic perspectives on nineteenth-century lower class writers’ private letters. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 45–64. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Elspaß, Stephan, Nils Langer, Joachim Scharloth &Wim Vandenbussche
(eds.) 2007Germanic language histories ‘from below’ (1700–2000). Berlin: De Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Frijhoff, Willem & Marijke Spies
19991650. Bevochten eendracht. The Hague: Sdu.Google Scholar
Geerts, Guido
1966Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. Brussel: Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek.Google Scholar
Goss, Emily
2002Negotiated language change in Early Modern Holland. Immigration and linguistic variation in The Hague (1600–1670). Unpublished dissertation. Madison: University of Wisconsin.
Haugen, Einar
1966Dialect, language, nation. American Anthropologist 68.922–935. DOI logoGoogle Scholar
Heinsius, Jacobus
1897Klank- en buigingsleer van de taal des Statenbijbels. Groningen: Noordhoff.Google Scholar
Helten, Willem Lodewijk van
1881Vondel’s taal. Een proeve van onderzoek naar de grammatica van het Nederlandsch der zeventiende eeuw. 2 vols. (vol. 1: Morphology, vol. 2: Syntax). Rotterdam: Otto Petri.Google Scholar
Heule, Christiaen van
1625De Nederduytsche grammatica ofte spraec-konst. Ed. W.J.H. CaronGroningen & Jakarta, 1953: Wolters.Google Scholar
1633De Nederduytsche spraec-konst ofte tael-beschrijvinghe. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1953: Wolters.Google Scholar
Hoeksema, Jacob
1997Negation and negative concord in Middle Dutch. In Danielle Forget, Paul Hirschbühler, France Martineau & María-Luisa Rivero (eds.), Negation and polarity: Syntax and semantics, 139–158. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Hoppenbrouwers, Cor & Geert Hoppenbrouwers
2001De indeling van de Nederlandse streektalen. Assen: Van Gorcum.Google Scholar
Horst, Joop van der
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis. 2 vols. Leuven: Universitaire Pers Leuven.Google Scholar
Horst, Joop van der & Marijke van der Wal
1979Negatieverschijnselen en woordvolgorde in de geschiedenis van het Nederlands. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 95.6–37.Google Scholar
Huygens, Constantijn
1653Trijntje Cornelis. Vol. 1. Ed. by H.M. Hermkens. Utrecht, 1987: HES.Google Scholar
Koch, P. & W. Oesterreicher
1985Sprache der Nähe – Sprache der Distanz: Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. Romanistisches Jahrbuch 36.15–43.Google Scholar
Koelmans, L
1975Jan z’n boek en de pregenitieven. De Nieuwe Taalgids 68.433–445.Google Scholar
Kók, A.L
1649Ont-werp der Neder-duitsche letter-konst. Ed. G.R.W. Dibbets.Assen, 1981: Van Gorcum.Google Scholar
Leupenius. Petrus
1653Aanmerkingen op de Neederduitsche taale. Ed. W.J.H. Caron.Groningen, 1958: Wolters.Google Scholar
Megen, Netty van
2001“kost ghij selver leesen, ick meen ick soude u wel meer schrijven”: Conditionele bijzinnen in niet-literaire zeventiende-eeuwse brieven. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 117.277–193.Google Scholar
2002Voornaamwoordelijke verwijzingen van de derde persoon in zeventiende-eeuwse brieven. Nederlandse Taalkunde 7.264–285.Google Scholar
Nobels. Judith
2013(Extra) Ordinary Letters: A view from below on seventeenth-century Dutch. Utrecht: LOT.Google Scholar
Nobels. Judith & Marijke van der Wal
2012Linking words to writers: Building a reliable corpus for historical sociolinguistic research. In: Nils Langer, Steffan Davies & Wim Vandenbussche (eds.), Language and History, Linguistics and Historiography. Interdisciplinary Approaches, 343–362. Bern: Peter Lang.Google Scholar
Paardekooper, P.C
2006Bloei en ondergang van onbeperkt ne/en, vooral dat bij niet woorden. Neerlandistiek.nl 06.02, [URL]Google Scholar
Postma, Gertjan & Hans Bennis
2006Variatie in negatie. Het gedrag van het negative cliticum in het Middeldrents van rond 1400. Taal en Tongval 58.148–166.Google Scholar
Rutten, Gijsbert
2006De Archimedische punten van de taalbeschouwing. David van Hoogstraten (1658–1724) en de vroegmoderne taalcultuur. Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
2009Grammar to the people: The Dutch language and the public sphere in the 18th century: With special reference to Kornelis van der Palm. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 2009.55–86.Google Scholar
2012‘Lowthian’ linguistics across the North Sea. Historiographia Linguistica 39.43–59. DOI logoGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal
2013Epistolary formulae and writing experience in Dutch letters from the seventeenth and eighteenth centuries. In Marijke van der Wal & Gijsbert Rutten (eds.), Touching the Pas: Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents, 45–65. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert, Marijke van der Wal
2014Letters as loot: A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert, Marijke van der Wal, Judith Nobels & Tanja Simons
2012Negation in seventeenth- and eighteenth-century Dutch: A historical-sociolinguistic perspective. Neuphilologische Mitteilungen 113.323–342.Google Scholar
Schneider, Edgar W
2004Investigating variation and change in written documents. In J.K. Chambers, Peter Trudgill & Natalie Schilling-Estes (eds.), The handbook of language variation and change, 67–96. Malden: Blackwell.Google Scholar
Schutter, Georges de
1999Het Antwerps: Een schets van zijn evolutie tussen 1898 en 1998. In Joep Kruijsen & Nicoline van der Sijs (eds.), Honderd jaar stadstaal, 301–315. Amsterdam & Antwerp: Contact.Google Scholar
Scott, Alan K
2013The genitive case in Dutch and German: A study of morphosyntactic change in codified languages. Leiden & Boston: Brill. DOI logoGoogle Scholar
Sijs, Nicoline van der
2004Taal als mensenwerk: Het ontstaan van het ABN. The Hague: Sdu.Google Scholar
Sterkenburg, Piet van
2003Informeel taalgebruik uit de zeventiende eeuw: De brieven van Elant du Bois (1642–1676). In: Els Ruijsendaal, Gijsbert Rutten & Frank Vonk (eds.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen voor Geert Dibbets, 73–87. Münster: Nodus Publikationen.Google Scholar
Twe-spraack vande Nederduitsche letterkunst
1584 Ed. G.R.W. Dibbets. Assen & Maastricht, 1985: Van Gorcum.Google Scholar
Verdenius, A.A
1946Studies over zeventiende eeuws: verspreide opstellen en aantekeningen. Amsterdam: Meulenhoff.Google Scholar
Verhagen, M
2008 Sich in Zeeland: De opkomst van een Duits reflexiefpronomen in zeventiende-eeuwse Zeeuwse overheidsteksten. In G. van Gemert & A. Foolen (eds.), Deutsch und niederländisch in Sprache und Kultur, 61–83. Nijmegen: Tandem Felix.Google Scholar
Verwer, Adriaen
1708Brief, door den ongenoemden schryver der Idea, of schetse der Nederduitsche spraakkunst, aen den Heere David van Hoogstraten. Boekzaal der Geleerde Werreld May en Juny: 524–556.Google Scholar
Vollenhove, Joannes
1686Poëzy. Amsterdam: Henrik Boom & wed. Dirk Boom.Google Scholar
Vosters, Rik & Wim Vandenbussche
2012Bipartite negation in 18th and 19th century Southern Dutch: Sociolinguistic aspects of norms and variation. Neuphilologische Mitteilungen 113.343–364.Google Scholar
Wal, Marijke van der
1990Taalidealen, taalnormen en taalverandering: Johan de Brune in linguïstisch perspectief. In P.J. Verkruijsse (ed.), Johan de Brune de Oude (1588–1658), 54–68.Middelburg: Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.Google Scholar
1995aDe moedertaal centraal. The Hague: Sdu.Google Scholar
1995bLogic, linguistics, and Simon Stevin in the context of the sixteenth and seventeenth centuries. In K.R. Jankowski (ed.), History of linguistics 1993, 147–156. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
1999Interchange or influence: Grotius’ early linguistic ideas. In D. Cram, A. Linn & E. Nowak (eds.), History of Linguistics 1996. Volume 2: From Classical to Contemporary Linguistics, 143–151. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Wal, Marijke van der & Cor van Bree
2008Geschiedenis van het Nederlands. Utrecht: SpectrumGoogle Scholar
Wal, Marijke van der & Gijsbert Rutten
(eds.) 2013Touching the Past: Studies in the historical sociolinguistics of ego-documents. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.Google Scholar
Wal, Marijke van der, Gijsbert Rutten & Tanja Simons
2012Letters as loot: Confiscated letters filling major gaps in the history of Dutch. In Marina Dossena & Gabriella Del Lungo Camiciotti (eds.), Letter writing in Late Modern Europe, 139–161. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Weijnen, A.A
1960Bloemlezing van zestiende-eeuwse taal. Zutphen: N.V. W.J. Thieme & Cie.Google Scholar
1966Zeventiende-eeuwse taal. 2nd ed. Zutphen: N.V. W.J. Thieme & Cie.Google Scholar
Willemyns, Roland
2013Dutch: Biography of a language. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Willemyns, Roland & Wim Vandenbussche
2006Historical sociolinguistics: Coming of age? Sociolinguistica 20.146–165.Google Scholar
Wouden, Ton van der
1995On the development of marked negation systems: The Dutch situation in the seventeenth century. In R.M. Hogg & L. van Bergen (eds.), Historical Linguistics, 311–329. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Zwaan, F.L
1939Uit de geschiedenis der Nederlandsche spraakkunst. Groningen & Batavia: J.B. Wolters.Google Scholar
Cited by

Cited by 2 other publications

Krogull, Andreas & Gijsbert Rutten
2021. Reviving the genitive. Prescription and practice in the Netherlands (1770–1840). Journal of Historical Sociolinguistics 7:1  pp. 61 ff. DOI logo
Priiki, Katri
2022. Changes in the proverb formula in Finnish Bibles from 1642 to 1992. Journal of Historical Sociolinguistics 8:2  pp. 237 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 12 may 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.