Chapter published in:
Exploring Future Paths for Historical Sociolinguistics
Edited by Tanja Säily, Arja Nurmi, Minna Palander-Collin and Anita Auer
[Advances in Historical Sociolinguistics 7] 2017
► pp. 157186
References
Andersson, Erik
1994Swedish. In Ekkehard König & Johan van der Auwera (eds.), The Germanic languages, 271–312. London & New York: Routledge.Google Scholar
Anderwald, Lieselotte
2016Language between description and prescription. Verbs and verb categories in nineteenth-century grammars of English. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
ANS Algemene Nederlandse Spraakkunst, Online edn. http://​ans​.ruhosting​.nl​/e​-ans​/index​.html.
Askedal, John Ole
1994Norwegian. In Ekkehard König & Johan van der Auwera (eds.), The Germanic languages, 219–270. London & New York: Routledge.Google Scholar
AdA Atlas zur deutschen Alltagssprache. By Stephan Elspaß & Robert Möller. http://​www​.atlas​-alltagssprache​.de/.
Barnes, Michael P. & Eivind Weyhe
1994Faroese. In Ekkehard König & Johan van der Auwera (eds.), The Germanic languages, 190–218. London & New York: Routledge.Google Scholar
Bergs, Alexander
2005Social networks and historical sociolinguistics: Studies in morphosyntactic variation in the Paston letters (1421–1503). Berlin: Mouton de Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Bolhuis, Lambertus van
1793Beknopte Nederduitsche spraakkunst. Leiden, Deventer & Groningen: du Mortier, de Lange & Oomkens.Google Scholar
Braune, Wilhelm
1981Gotische Grammatik mit Lesestücken und Wörterverzeichnis. Ed. Ernst A. Ebbinghaus. Tübingen: Max Niemeyer.Google Scholar
Elspaß, Stephan
2005Sprachgeschichte von unten. Untersuchungen zum geschriebenen Alltagsdeutsch im 19. Jahrhundert. Tübingen: Niemeyer. CrossrefGoogle Scholar
2012The use of private letters and diaries in sociolinguistic investigation. In Juan Manuel Hernández-Campoy & Juan Camilo Conde-Silvestre (eds.), The handbook of historical sociolinguistics, 156–169. Chicester: Wiley-Blackwell. CrossrefGoogle Scholar
Elzevier, Kornelis
1761Drie dichtproeven […] benevens een proef van een nieuwe Nederduitsche spraekkonst. Haarlem: Bosch.Google Scholar
Fischer, Olga
1992Syntax. In Norman Blake (ed.), The Cambridge history of the English language. Volume II. 1066–1476, 207–408. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Haberland, Hartmut
1994Danish. In Ekkehard König & Johan van der Auwera (eds.), The Germanic languages, 313–348. London & New York: Routledge.Google Scholar
Haes, Frans de
1764De nagelaten gedichten, en Nederduitsche spraekkunst. Amsterdam: Meijer.Google Scholar
Hinrichs, Lars, Benedikt Szmrecsanyi & Axel Bohmann
2015 Which-hunting and the Standard English relative clause. Language 91. 806–836. CrossrefGoogle Scholar
Horst, J. M. van der
1988Over relatief dat en wat . De nieuwe taalgids 81. 194–205.Google Scholar
2008Geschiedenis van de Nederlandse syntaxis, 2 vols. Louvain: Leuven University Press.Google Scholar
Horst, J. M. van der & R. Storm
1991Over de geschiedenis van het betrekkelijk voornaamwoordelijk bijwoord. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 107. 105–119.Google Scholar
Huydecoper, Balthazar
1730Proeve van taal- en dichtkunde. Amsterdam: Visscher & Tirion.Google Scholar
Kate, Lambert ten
1723Aenleiding tot de kennisse van het verhevene deel der Nederduitsche sprake. Amsterdam: Wetstein.Google Scholar
Kloek, Joost & Wijnand Mijnhardt
20041800. Blueprints for a national community. Assen: Royal Van Gorcum and Palgrave Macmillan.Google Scholar
Kunst wordt door Arbeid verkreegen
1770Nederduitsche spraekkunst. Leiden: Hoogeveen.Google Scholar
Langer, Nils
2011Historical sociolinguistics in nineteenth-century Schleswig-Holstein. German life and letters 64. 169–178. CrossrefGoogle Scholar
Lindeman, Ruud, Yvonne Scherf & Rudolf Dekker
1994Reisverslagen van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw: een chronologische lijst. Rotterdam: Erasmus Universiteit.Google Scholar
Moonen, Arnold
1706Nederduytsche spraekkunst. Amsterdam: Halma.Google Scholar
Negele, Michaela
2012Varianten der Pronominaladverbien im Neuhochdeutschen. Grammatische und soziolinguistische Untersuchungen. Berlin: De Gruyter. CrossrefGoogle Scholar
Nevalainen, Terttu & Helena Raumolin-Brunberg
2003Historical sociolinguistics: Language change in Tudor and Stuart England. London: Longman.Google Scholar
2012Historical sociolinguistics: Origins, motivations, and paradigms. In Juan Manuel Hernández-Campoy & Juan Camilo Conde-Silvestre (eds.), The handbook of historical sociolinguistics, 22–59. Chicester: Wiley-Blackwell. CrossrefGoogle Scholar
Palm, Kornelis van der
1769Nederduitsche spraekkunst voor de jeugdt. Rotterdam: Arrenberg.Google Scholar
Rissanen, Matti
1999Syntax. In Roger Lass (ed.), The Cambridge history of the English language. Volume III. 1476–1776, 187–331. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Romaine, Suzanne
2009 [1982]Socio-historical linguistics: Its status and methodology. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Rudimenta
1802Rudimenta of gronden der Nederduitsche spraake, 2nd edn. Leiden, Deventer & Utrecht: du Mortier, de Lange & van Paddenburg.Google Scholar
Rutten, Gijsbert
2010Vroegmoderne relativa: naar een diachrone constructiegrammatica. Nederlandse taalkunde 15. 1–32. CrossrefGoogle Scholar
2012aFrom adverb to conjunction and back. The (de)grammaticalization of Dutch dan . Diachronica 29(3). 301–325. CrossrefGoogle Scholar
2012b“Lowthian” linguistics across the North Sea. Historiographia Linguistica 39. 43–59. CrossrefGoogle Scholar
2016aThe ‘Golden Age Myth’: The construction of Dutch as a national language. In Gijsbert Rutten & Kristine Horner (eds.), Metalinguistic perspectives on Germanic languages: European case studies from past to present, 13–34. Oxford: Peter Lang. CrossrefGoogle Scholar
2016bStandardization and the myth of neutrality in language history. International Journal of the Sociology of Language 242. 25–57.Google Scholar
Rutten, Gijsbert, Rik Vosters & Wim Vandenbussche
(eds.) 2014Norms and usage in language history, 1600–1900: A sociolinguistic and comparative perspective. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert & Marijke J. van der Wal
2014Letters as loot: A sociolinguistic approach to seventeenth- and eighteenth-century Dutch. Amsterdam: John Benjamins. CrossrefGoogle Scholar
Rutten, Gijsbert & Marijke van der Wal
2017Discourse continuity and the written medium: Continuative relative clauses in the history of Dutch. In Daniel van Olmen, Hubert Cuyckens & Lobke Ghesquière (eds.), Aspects of grammaticalization. (Inter)Subjectification and directionality, 113–138. Berlin: De Gruyter.Google Scholar
SAND = Syntactische Atlas van de Nederlandse Dialecten 2005 Vol. 1. By Sjef Barbiers, Hans Bennis, Gunther De Vogelaer, Magda Devos & Margreet van der Ham. Amsterdam: Amsterdam University Press.Google Scholar
Schneider, Edgar W
2013Investigating historical variation and change in written documents. New perspectives. In J. K. Chambers & Natalie Schilling (eds.), The handbook of language variation and change, 2nd edn., 57–81. Oxford: Blackwell. CrossrefGoogle Scholar
Schoonenboom, Judith
1997De geschiedenis van dat, wat en hetgeen in bijbelvertalingen. Nederlandse Taalkunde 2. 343–369.Google Scholar
2000Analyse, norm en gebruik als factoren van taalverandering. Een studie naar veranderingen in het Nederlands onzijdig relativum. Unpublished PhD dissertation, Universiteit van Amsterdam.Google Scholar
de Schutter, Georges & Hanne Kloots
2000Relatieve woorden in het literaire Nederlands van de 17e eeuw. Nederlandse Taalkunde 5. 325–342.Google Scholar
Sewel, Willem
1708Nederduytsche spraakkonst. Amsterdam: Lansvelt.Google Scholar
1712Nederduytsche spraakkonst, 2nd edn. Amsterdam: Blokland.Google Scholar
Siegenbeek, Matthijs
1804Verhandeling over de Nederduitsche spelling ter bevordering van de eenparigheid in dezelve. Amsterdam: Allart.Google Scholar
Stijl, Klaas & Lambertus van Bolhuis
1776Beknopte aanleiding tot de kennis der spelling, spraakdeelen, en zinteekenen van de Nederduitsche taal. Groningen: Oomkens.Google Scholar
Thráinsson, Höskuldur
1994Icelandic. In Ekkehard König & Johan van der Auwera (eds.), The Germanic languages, 142–189. London & New York: Routledge.Google Scholar
Tollius, Herman
1776Proeve eener Aanleiding tot de Nederduitsche Letterkunst.Google Scholar
Verwer, Adriaen
1707Schets van de Nederlandse taal grammatica, poëtica, retorica. Dutch translation of Linguae Belgicae idea grammatica, poetica, rhetorica . Amsterdam: Halma.Google Scholar
Wal, Marijke J. van der
2002aRelativisation in the history of Dutch: Major shift or lexical change? In Patricia Poussa (ed.), Relativisation on the North Sea Littoral, 27–35. München: Lincom.Google Scholar
2002bLambert ten Kate and eighteenth-century Dutch linguistics. Beiträge zur Geschichte der Sprachwissenschaft 12. 49–63.Google Scholar
2003Relativiteit in de grammaticale traditie. Tussen norm en descriptie? In Els Ruijsendaal, Gijsbert Rutten & Frank Vonk (eds.), Bonjours Neef, ghoeden dagh Cozyn, 361–375. Münster: Nodus.Google Scholar
Weiland, Petrus
1799Nederduitsch taalkundig woordenboek. Amsterdam: Allart.Google Scholar
1805Nederduitsche spraakkunst. Amsterdam: Allart.Google Scholar
Cited by

Cited by 3 other publications

No author info given
2019.  In Language Planning as Nation Building [Advances in Historical Sociolinguistics, 9], Crossref logo
Krogull, Andreas & Gijsbert Rutten
2021. Reviving the genitive. Prescription and practice in the Netherlands (1770–1840). Journal of Historical Sociolinguistics 7:1  pp. 61 ff. Crossref logo
Rutten, Gijsbert, Andreas Krogull & Bob Schoemaker
2020. Implementation and acceptance of national language policy: the case of Dutch (1750–1850). Language Policy 19:2  pp. 259 ff. Crossref logo

This list is based on CrossRef data as of 31 march 2022. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.