Part of
Translation Flows: Exploring networks of people, processes and products
Edited by Ilse Feinauer, Amanda Marais and Marius Swart
[Benjamins Translation Library 163] 2023
► pp. 87103
References
Al-Durūbī, Samīr
2017 “Ḥarakat al-Tarjama wa al-Taʿrīb fī Dīwān al-Inshāʾ al-Mamlūkī: Al-Bawāʿith wa al-Lughāt wa al-Mutarjamāt.” Majallat Majma al-Lugha al-Arabiyya al-Urdunī 62, 1–62.Google Scholar
Ağırakça, Ahmet
2000 “İhşîdîler.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, [URL].
Alican, Musatafa
2016 “Türklerin kurduğu ilk İslam devleti: Tolunoğulları.” Beyaz Tarih, October 19, [URL].
Aksu, Ali
2008 “İmam İbrahim’in Ebû Müslim’e Gönderdiği Mektup Bağlamında Abbâsî İhtilal Hareketinde Etnik Grupların Rolü.” İSTEM 6(12), 53–70.Google Scholar
Akün, Ömer Faruk
2022 “Kâşgarlı Mahmud.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2022 [URL].
Akyürek, Yunus
2013 “Emevîler Dönemi Fetih Politikası ve Mâverâünnehir’in Fethi.” T.C Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 22(1), 85–115.Google Scholar
Altıntaş, Ayten
2007 “Selçuklu Tıbbı.” In Tıp tarihi ve tıp etiği ders kitabı, 83–86. Istanbul: İstanbul Üniversitesi Matbaası.Google Scholar
ʿAwaḍ, Ibrāhīm al-Sayyid Shaḥāta
2009 “Al-Ḥayāt al-fikriyya fī Miṣr fī ʿahd al-Dawla al-Ikshīdiyya”, Phd thesis (Cairo University 2009).
Aydınlı, Osman
2007 “Süryani Bilginlerin Çeviri Faaliyeti ve Mu’tezilî Düşünceye Etkisi.” Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 6(11), 7–33.Google Scholar
Bae, Chul-hyun
2004 “Aramaic as a Lingua Franca During the Persian Empire (538–333 B.C.E.).” Journal of Universal Language 5, 1–20. DOI logoGoogle Scholar
Blumenthal, H. J.
1978 “529 and its sequel: What happened to the Academy?Byzantium 48(2), 369–385.Google Scholar
Bozkurt, Fuat
2018Türklerin Dini. Konya: Salon Yayınları.Google Scholar
Cihan, Cihad
2015 “Türk-Sasani Askerî İttifakları ve Sasani Ordusunda Türkler.” Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 12(32), 89–107.Google Scholar
Çapan, Fatma
2019 “İslam Dünyası’nda bimaristanlar ve gelişme süreçleri.” Gaziantep University Journal of Social Sciences 18(3), 1205–1219. DOI logoGoogle Scholar
Çay, Abdülhaluk Mehmet
2009Tarih: Türkiye Tarihi (Selçuklu Devri). Ankara: Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı.Google Scholar
Çelik, Mehmet
2010 “Süryânîler.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2010 [URL].
Durant, Will
1988Qiṣṣat al-Ḥaḍāra, translated by Zakī Najīb Maḥmūd et al. Beirut, Lebonan: Dār al-Jīl.Google Scholar
Eckmann, János
1963 “The Mamluk-Kipchak Literature.” Central Asiatic Journal 8(4), 304–319.Google Scholar
Emecen, Feridun
2012 “Uç Beyi.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2012 [URL].
Even-Zohar, Itamar
1990 “Polysystem Theory.” Poetics Today 11(1), 9–26. DOI logoGoogle Scholar
2010Papers in Culture Research. Tel Aviv: Unit of Culture Research, Tel Aviv University.Google Scholar
Fazlıoğlu, İhsan
2003 “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi.” Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları 3, 151–184.Google Scholar
Fawzī, Fārūq ʿUmar
2009Tārīkh al-Nuẓum al-Islāmiyya: Dirāsa li Ṭaṭawwur al-Muʾ assasāt al-Markaziyya fī al-Dawla fī al-Qurūn al-Islamiyya al-ʾŪlā. Amman: Dār al-Shurūq.Google Scholar
Fisher, Greg and Philip Wood
2016 “Writing the History of the ‘Persian Arabs’: The Pre-Islamic Perspective on the ‘Nasrṣids’ of al-Hīrah.” Iranian Studies 49(2), 247–290. DOI logoGoogle Scholar
Fisher, Greg
2011Between Empires: Arabs, Romans, and Sasanians in Late Antiquity. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Hemmings, Jay
2019 “The sack of Baghdad in 1258 – one of the bloodiest days in human history.” War History Online 15 February 2019 [URL].
İnalcık, Halil
2006 “Klasik Edebiyat Menşei: İranî Gelenek, Saray İşret Meclisleri ve Musâhib Şairler”. Türk edebiyatı Tarihi, vol. 1, edited by Talât Sait Halman et al., 221–282. Istanbul: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.Google Scholar
Karadeniz, Yılmaz
2019 “Siyasi Güç ve Dini Meşruiyet Açısından Büyük Selçuklu-Abbasi Halifeliği İlişkileri.” Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(2), 2060–2081. DOI logoGoogle Scholar
Kartal, Ahmet
2008 “Anadolu Selçuklu Devleti Döneminde Dil ve Edebiyat.” Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi 1, 95–168. DOI logoGoogle Scholar
Kızıltoprak, Süleyman
2004 “Memlük.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2004 [URL].
Lunde, Paul
2011 “Kalila wa-Dimna.” Muslim Heritage 30 January 2011 [URL].
Luttikhuizen, Frances
2005 “The Nestorians: A Forgotten Link in the Transfer of Greek Science to the West.” Paper presented at the Mediterranean Studies Conference, Messina, 25–28 May 2005.
Martinez, Gabriel
2008 “The Fall of the Umayyads of Cordova: The End of the Arab Caliphate.” Mediterranean Historical Review 5(2), 117–149. DOI logoGoogle Scholar
Merçil, Erdoğan
1996 “Gazneliler.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1996 [URL].
Miller, Andrew C.
2006 “Jundi-Shapur, Bimaristans, and the Rise of Academic Medical Centres.” Journal of the Royal Society of Medicine 99, 615–617. DOI logoGoogle Scholar
Modanlou, H. D.
2011 “Historical Evidence for the Origin of Teaching Hospital, Medical School and The Rise of Academic Medicine.” Journal of Perinatology 31(4), 236–239. DOI logoGoogle Scholar
Montgomery, Scott L.
2000Science in Translation: Movements of Knowledge Through Culture and Time. Chicago: University of Chicago Press.Google Scholar
Nacmâbâdî, Mahmood
2017 “Sasaniler dönemi tıbbı,” translated by Ahmet Altıngök and Cemal Bilici. Oğuz-Türkmen Araştırmaları Dergisi, 1(1), 190–266.Google Scholar
Özaydın, Abdülkerim
2001 “Karahanlılar.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2001 [URL].
1993 “Cend.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1993 [URL].
Özkan, Mustafa
2002 “Selçuklular ve Beylikler Devrinde Türk Dili.” Genel Türk Tarihi, vol. 4, Orta Çağ, edited by Hasan Celâl Güzel and Ali Birinci, 486–510. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Google Scholar
Paker, Saliha
1998 “Turkish Tradition.” In Routledge Encyclopedia of Translation Studies, edited by Mona Baker, 571–582. London: Routledge.Google Scholar
2002 “Translation as Terceme and Nazire: Culture-Bound Concepts and Their Implications for a Conceptual Framework for Research on Ottoman Translation History.” In Crosscultural Transgressions: Research Models in Translation II – Historical and Ideological Issues, edited by Theo Hermans, 120–143. Manchester: St. Jerome Publishing.Google Scholar
Pym, Anthony
1993 “Why Translation Conventions Should be Intercultural Rather than Culture-Specific: An Alternative Link Model.” Parallèles 15, 60–68.Google Scholar
2014 [1998]Method in Translation History. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
2000Negotiating the Frontier: Translators and Intercultures in Hispanic History. New York: Routledge.Google Scholar
Qazānjī, Fuʾād Yūsuf
2010Uṣūl al-Thaqāfa al-Siryāniyya fī Bilād mā Bayn al-Nahrayn. Amman and Baghdad: Dār Dijla.Google Scholar
Sadeghi, Sajjad, Farzaneh Ghaffari, and Mehdi Alizadeh
2018 “Al-Masā‘il fī al-Ṭibb: Ḥunain ibn Isḥāq’s Historic Medical Text with a Distinctive Style of Islamic Medical Education.” Journal of Medical Biography 29(1), 1–5.Google Scholar
Söylemez, Mehmet Mahfuz
2005 “The Jundishapur School: Its History, Structure, and Functions.” The American Journal of Islamic Social Sciences 22(2), 1–27. DOI logoGoogle Scholar
Sümer, Faruk
. “Selçuklular.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2009[URL].
Ṭāhā, Salīm
1976 “Al-Taʿrīb wa Kibār al-Muʿarribīn fī al-Islām”. Sūmar 32(1–2), 339–389.Google Scholar
Taneri, Aydın
. Hârizmşahlar. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1997[URL].
Tanrıverdi, Eyyüp
2007 “Arap Kültüründe Çeviri Çalışmaları ve Huneyn bin İshak Ekolü.” Dîvân Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi 12(23), 93–150.Google Scholar
Terzioğlu, Arslan
2005 “Yerli Ve Yabancı Kaynaklar Işığında Selçuklu Hastaneleri ve Tabebetin Avrupa’ya Tesirleri”. In Türkler, vol. 5, Orta Çağ, edited by Hasan Celal Güzel, Kemal Çiçek, and Salim Koca, 1386–1411. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları.Google Scholar
Tokaç, Mahmut
2006 “Osmanlı Dönemi Türkçe Tıp Yazmaları.” In Osmanlılarda Sağlık, edited by Coşkun Yılmaz and Necdet Yılmaz, 165–186. İstanbul: Biofarma.Google Scholar
Toury, G.
1995Descriptive Translation Studies and Beyond. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins Publishing. DOI logoGoogle Scholar
Tschanz, David W.
2003 “Hunayn bin Ishaq: The Great Translator.” JISHIM 1, 39–40.Google Scholar
Tymoczko, Maria
2014 “Reconceptualizing Translation Theory: Integrating Non-Western Thought About Translation”. In Translating Others, vol. 1, edited by Theo Harmans, 13–32. New York: Routledge.Google Scholar
Yarshater, Ehsan
1998 “The Persian presence in the Islamic World.” In The Persian Presence in the Islamic World, edited by Richard G. Hovannisian and Geroges Sabagh, 4–125. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Yıldız, Hakkı Dursun
1998 “Abbâsîler.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 1988 [URL].
Yiğit, İsmail
2004 “Memlükler.” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi 2004 [URL].