Part of
Exaptation and Language Change
Edited by Muriel Norde and Freek Van de Velde
[Current Issues in Linguistic Theory 336] 2016
► pp. 287316
References

Sources and references

Sources

B 69 = Skånske Lov i Stockholm B 69
[Codex Holmiensis B 69 containing the Scanian Law], ca. 1350Danmarks gamle Landskabslove [Medieval Danish Lawtexts], Vol. 1,1, Text II. 1933–1941, ed. by Johs. Brøndum-Nielsen, et al. København.Google Scholar
Bellman, Carl Michael
, as quoted in Norde (2001, 2002, 2009).Google Scholar
ChrP = Christiern PedersenEn nøttelig Legebog” [A useful book of medicine] 1533, [URL]
DSjT = “Sjælens Trøst”, [Comfort of the Soul]
, Danish version, ca 1425, in Uppsala C 529 & Codex Holmiensis A 109, publ. by Niels Nielsen for Universitets-Jubilæets danske Samfund. København: J. H. Schultz Forlag 1937–1952.Google Scholar
Folk ballad
att. 19th cent., as quoted in Brøndum-Nielsen (1962).
Holberg =
Ludvig Holberg, “Peder Paars” 1720, as quoted in Ordbog over det Danske Sprog (ODS), [URL].
Mand =
Mandevilles rejse” [The Travel of Mandeville], ca. 1450–1500, as published in Gammeldansk Læsebog [Old Danish Reader] ed. by Nelly Uldaler & Gerd Wellejus. København: Gyldendal 1968.Google Scholar
Ny Test. =
Det ny Testamente” [New Testament] 1524, as quoted in Ejder (1945).Google Scholar
Oehlenschläger =
Adam Oehlenschläger ca 1840, as quoted in Ordbog over det Danske Sprog (ODS), [URL], lemma selv .
Palladius =
Peder PalladiusSct. Peders skib” [The ship of St. Peters] 1554, as quoted in Ejder (1945).Google Scholar
PostU =
Uppsala-postillen” [The Postil from Uppsala] ca 1450–1500, in Uppsala C 56,4º, publ. by G. E. Klemming, Svenska medeltids-postillor efter gamla handskrifter III. Stockholm: P. A. Norstedt & söner 1893.Google Scholar
RB = “En Ræffue Bog” [Book of the Fox]
1555, publ. by N. Møller for Det Danske Sprog- og Litteraturselskab. København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag1914–1915.Google Scholar
SSjT = “Själens tröst”, [Comfort of the Soul]
, Swedish version 1430 or 1438–1442, in Codex Holmiensis A 108, publ. by Sam. Henning. Samlingar utgivna av svenska fornskrift-sällskapet 209. Uppsala: Almqvist & Wiksells Boktryckeri 1954.Google Scholar
Sthen =
Hans Christensen SthenEn Liden Vandrebog” [A small book of wandering] 1589, [URL]
Andersen, Henning
1973 “Abductive and Deductive Change”. Language 49.765–793. DOI logoGoogle Scholar
Bandle, Oskar
2011Die Gliederung des Nordgermanischen. Reprint der Erstauflage mit einer Einführung von Kurt Braunmüller. Tübingen / Basel: A. Franckey.Google Scholar
Bazzanella, Carla & Johanna Miecznikowski
2009 “Central/peripheral Functions of allora and ‘Overall Pragmatic Configuration’: A diachronic perspective”. Current Trends in Diachronic Semantics and Pragmatics ed. by Maj-Britt Mosegaard Hansen & Jacqueline Visconti (= Studies in Pragmatics, 7), 107–121. Amsterdam: Elsevier. DOI logoGoogle Scholar
Bolinger, Dwight
1972 “Accent is Predictable (if you’re a Mind Reader)”. Language 48.633–644. DOI logoGoogle Scholar
Brinton, Laurel J. & Dieter Stein
1995 “Functional Renewal”. Historical Linguistics 1993 ed. by Henning Andersen (= Current Issues in Linguistic Theory, 124), 33–47. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Brøndum-Nielsen, Johs
1918 “Danske Lovhåndskrifter og Dansk Lovsprog i den Ældre Middelalder”. Arkiv för Nordisk Filologi 34.105–137.Google Scholar
1928Gammeldansk Grammatik I. Indledning. Tekstkildernes Lydbetegnelse. Vokalisme. 2nd ed. København: J. H. Schultz 1950.Google Scholar
1943–45 “Nogle Problemer indenfor Dansk Adjektivbøjning”. Acta Philologica Scandinavica 17.145–152.Google Scholar
1962Gammeldansk Grammatik IV. Adjektiver. Adverbier. Numeralier. København: J. H. Schultz.Google Scholar
Costa, João & Maria Cristina Figueiredo Silva
2006 “On the (In)dependence Relation between Syntax and Pragmatics”. The Architecture of Focus ed. by Valéria Molnár & Susanne Winkler (= Studies in Generative Grammar, 82), 83–104. Berlin & New York: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Dahl, Östen
1974 “Topic-comment Structure Revisited”. Topic and Comment, Contextual Boundness and Focus ed. by Östen Dahl (= Papiere zur Textlinguistik, 6/Papers in Textlinguistics, 6), 1–24. Hamburg: Helmut Buske Verlag.Google Scholar
Dahlerup, Verner
1921Det Danske Sprogs Historie i Almenfattelig Fremstilling. 2nd ed. København: J. H. Schultz.Google Scholar
Ejder, Bertil
1945Adjektivändelsen -er i de Nordiska Språken, särskilt i Svenskan (= Lundastudier i Nordisk Språkvetenskap, 3). Lund: Gleerupska Universitets-Bokhandeln.Google Scholar
Giacolone Ramat, Anna
1998 “Testing the Boundaries of Grammaticalization”. The Limits of Grammaticalization ed. by Anna Giacolone Ramat & Paul J. Hopper (= Typological Studies in Language, 37), 107–127. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Givon, T.
1983 “Topic Continuity in Discourse: An Introduction”. Topic Continuity in Discourse: A Quantitative Cross-Language Study ed. by T. Givón (= Typological Studies in Language, 3), 1–41. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Gordon, E.V.
1927An Introduction to Old Norse. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
Halliday, M.A.K.
1970 “Language Structure and Language Function”. New Horizons in Linguistics ed. by John Lyons, 140–165. Middlesex: Penguin Books.Google Scholar
1994An Introduction to Functional Grammar, 2nd ed. London, New York, Sydney & Auckland: Arnold.Google Scholar
Halliday, M.A.K. & Ruqaiya Hasan
1976Cohesion in English. London & New York: Longman.Google Scholar
Hansen, Aage
1956 “Kasusudviklingen i Dansk”. Festskrift til Peter Skautrup, 183–193. Aarhus: Universitetsforlaget i Aarhus.Google Scholar
Hansen, Erik & Lars Heltoft
2011Grammatik over det Danske Sprog. København: Det Danske Sprog- og Litteraturselskab.Google Scholar
Haspelmath, Martin
2004 “On Directionality in Language Change with Particular Reference to Grammaticalization”. Up and Down the Cline – the Nature of Grammaticalization ed. by Olga Fischer, Muriel Norde & Harry Perridon (= Typological Studies in Language, 59), 17–44. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heine, Bernd
2003 “On Degrammaticalization”. Historical Linguistics 2001 ed. by Barry J. Blake & Kate Burridge (= Current Issues in Linguistic Theory, 237), 163–179. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Heltoft, Lars
1996 “Topics in Danish and in Universal Pragmatics”. Proceedings of the Thirteenth Scandinavian Conference of Linguistics ed. by Lars Heltoft & Hartmut Haberland, 251–262. Roskilde: Department of Language and Culture, Roskilde University.Google Scholar
Hopper, Paul & Elisabeth Closs Traugott
2003 [1993]Grammaticalization. 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Jensen, Eva Skafte
2000Danske Sætningsadverbialer og Topologi i Diakron Belysning. PhD-­afhandling ved Københavns Universitet.Google Scholar
2002 “On the Development of Danish Sentence Adverbials”. L’infinito & Oltre. Omaggio a Gunver Skytte ed. by Hanne Jansen, Paola Polito, Lene Schøsler & Erling Strudsholm, 463–480. Odense: Odense University Press.Google Scholar
2003 “Case in Middle Danish. A Double Content System”. Historical Linguistics 2001 ed. by Barry J. Blake & Kate Burridge (= Current Issues in Linguistic Theory, 237), 221–236. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2007 “Om Udviklingen af den Ubestemte Artikel”. Ny Forskning i Grammatik. Fællespublikation 14 ed. by Merete Birkelund, Susana S. Fernández, Alexandra Kratschmer & Henning Nølke, 145–162. Odense: Syddansk Universitet.Google Scholar
2009 “Context Sensitive Changes. The Development of the Affirmative Markers godt ‘good’ and vel ‘well’ in Danish”. Current Trends in Diachronic Semantics and Pragmatics ed. by Maj-Britt Mosegaard Hansen & Jacqueline Visconti (= Studies in Pragmatics, 7), 64–79. Amsterdam: Elsevier.Google Scholar
2011Nominativ i Gammelskånsk – Afvikling og Udviklinger. København: Universitets-Jubilæets danske Samfund & Syddansk Universitetsforlag.Google Scholar
Johnson, Rakel
2003Skrivaren och Språket. Skriftspråksbruk, Kasus och Vokaler i Medeltidsbrev på Svenska. Göteborgs Universitet: Institutionen för Svenska Språket.Google Scholar
Joseph, Brian D.
2004 “Rescuing Traditional (Historical) Linguistics from Grammaticalization ‘Theory’”. Up and Down the Cline – the Nature of Grammaticalization ed. by Olga Fischer, Muriel Norde & Harry Perridon (= Typological Studies in Language, 59), 44–71. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logo.Google Scholar
Jörgensen, Nils
1990Studier över Textstrukturen i Medeltida Svensk Historiografi (= Samlingar Utgivna av Svenska Fornskrift-sällskapet. Serie 1, Svenska Skrifter, häft. 259, bd. 79). Uppsala: Svenska Fornskriftsällskapet.Google Scholar
Lambrecht, Knud
1994Information Structure and Sentence Form. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lass, Roger
1990 “How to do Things with Junk: Exaptation in Language Evolution”. Journal of Linguistics 26.79–102. DOI logoGoogle Scholar
1997Historical Linguistics and Language Change. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Lehmann, Christian
1995 [1982]Thoughts on Grammaticalization. Revised and Expanded Version. First Published Edition (= LINCOM Studies in Theoretical Linguistics, 01). München & Newcastle: Lincom Europa.Google Scholar
Narrog, Heiko
2007 “Exaptation, Grammaticalization, and Reanalysis”. California Linguistic Notes 32/1.Google Scholar
Nielsen, Karl Martin
1965 “Indledning”. Corpus Codicum Danicorum Medii Aevi VII. Legem Scaniae, Ius Ecclesiasticum Scaniae, Aliaque Continentes.København: Munksgaard. XI–XVIII.Google Scholar
Nielsen, Marita Akhøj
2015 “Gammeldansk Formidlet til den Digitale Tidsalder”. Østnordisk Filologi – Nu og i Fremtiden ed. by Jonathan Adams, 97–108. København & Odense: Universitets-Jubilæets danske Samfund & Syddansk Universitetsforlag.Google Scholar
Norde, Muriel
1997aThe History of the Genitive in Swedish. A Case Study in Degrammaticalization. PhD-thesis, University of Amsterdam.Google Scholar
1997b “Från Kasusändelse till Enklitisk Determinator: Genitivens Historia i Svenskan”. Studier i Svensk Språkhistoria 4 ed. by Patrik Åström (= Meddelanden från Institutionen för nordiska Språk vid Stockholms universitet, 44), 147–154. Stockholm: Stockholms universitet.Google Scholar
2001 “The loss of lexical case in Swedish”. Grammatical relations in change ed. by Jan Terje Faarlund, 241–272. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2001 “Deflexion as Counterdirectional Factor in Grammatical Change”. Language Sciences 23:2/3.231–264. DOI logoGoogle Scholar
2002 “The Final Stages of Grammaticalization: Affixhood and Beyond”. New Reflections on Grammaticalization ed. by Ilse Wischer & Gabriele Diewald, 45–65. Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
2009Degrammaticalization. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Nølke, Henning
1995 “Utterance Focus. Elements of a Modular Theory”. Information Structure ed. by Michael Herslund (= Copenhagen Studies in Language, 18), 75–108. Frederiksberg: Samfundslitteratur.Google Scholar
Ohlsson, Stig Örjan
1978–1979Skånes Språkliga Försvenskning 1–2 (= Lundastudier i Nordisk Språkvetenskap. Serie A, nr. 30–31). Lund: Walter Ekstrand Bokförlag.Google Scholar
Powell, Mava Jo.
1992 “The Systematic Development of Correlated Interpersonal and Metalinguistic Uses in Stance Adverbs”. Cognitive Linguistics 3.75–110. DOI logoGoogle Scholar
Pusch, Claus D.
2006 “Marqueurs Discursifs et Subordination Syntaxique. La Construction Inférentielle en Français et dans d’autres Langues Romanes”. Les Marqueurs Discursifs dans les Langues Romanes. Approches Théoriques et Méthodologiques ed. by M. Drescher & B. Frank-­Job, 173–188. Frankfurt am Main, et al.: Peter Lang.Google Scholar
Skautrup, Peter
1944Det danske Sprogs Historie 1. København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag.Google Scholar
1947Det danske Sprogs Historie 2. København: Gyldendalske Boghandel & Nordisk Forlag.Google Scholar
Sweetser, Eve E.
1990From Etymology to Pragmatics. Metaphorical and Cultural Aspects of Semantic Structure. Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Togeby, Ole
1993Praxt. Århus: Aarhus Universitetsforlag.Google Scholar
Traugott, Elisabeth Closs
1982 “From Propositional to Textual and Expressive Meanings; some Semantic-pragmatic Aspects of Grammaticalization”. Perspectives on Historical Linguistics ed. by Winfred P. Lehmann & Yakov Malkiel, 245–271. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Traugott, Elisabeth
2004“Exaptation and Grammaticalization”. Linguistic Studies Based on Corpora ed. by Minoji Akimoto, 133–156. Tokyo: Hituzi Syobo Publishing.Google Scholar
Vincent, Nigel
1995 “Exaptation and Grammaticalization”. Historical Linguistics 1993 ed. by Henning Andersen (= Current Issues in Linguistic Theory, 124), 433–445. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Wessén, Elias
1965Svensk Språkhistoria 1. Ljudlära och Ordböjningslära. Åttonde upplagan. Stockholm: Almqvist & Wiksell 1968.Google Scholar
Willis, David
2010 “Degrammaticalization and Obsolescent Morphology”. Evidence from Slavonic. Grammaticalization. Current Views and Issues ed. by Katerina Stathi, Elke Gehweiler & Ekkehard König (= Studies in Language Companion Series, 119), 151–177. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar