Review published in:
Chinese Language and Discourse
Vol. 2:2 (2011) ► pp. 301306
References
Bejoint, H.
2007Computers and lexicography of corpora: new dictionaries. Revue Francaise De Linguistique Appliquee, 12, (1), 7–23.Google Scholar
Kang, Shiyong & Liu, Hairun
2003Xin Ciyu Da Cidian [Great Dictionary of New Words], Shanghai: Shanghai Lexicographic Publishing House.Google Scholar
Liu, Xiaomei
2003Dangdai Hanyu Xin Ciyu Yanjiu [Study on Neologism of Mandarin of the Time], Ph.D. dissertation of Xiamen University.Google Scholar
Tao, Lian
2004Dui Xinhua Xin Ciyu Cidian (2003 Ban) Xiuding de Yixie Jianyi [Suggestions on revising the Dictionary of Xihua New Words (2003 Edition)], Cishu Yanjiu [Lexicographical Studies], (6), 77–86.Google Scholar
The Chinese National Language Resource Monitoring and Research Center
2008, 2009Zhongguo Yuyan Shenghuo Zhuangkuang Baogao [Annual Report on Language Use and Work of the National Committee on Languages in China], Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
The Commercial Press Lexicography Research Centre
2003Xinhua Xin Ciyu Cidian [Dictionary of Xihua New Words], Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Tsou, Benjamin K. & You, Rujie
200721 Shiji Huayu Xin Ciyu Cidian [21st Century Dictionary of Chinese New Words], Shanghai: Fudan University Press.Google Scholar
2010Quanqiu Huayu Xin Ciyu Cidian [An International Dictionary of Chinese Neologisms]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Zhou, Zhifeng & Ye, Shudan
2007Hanyu xin ciyu de jianbie – Xin Ciyu Da Cidian bufen “xin ciyu” zhiyi [Identifying Chinese neologisms – criticism of some “neologisms” in the Great Dictionary of New Words ], Cishu Yanjiu [Lexicographical Studies], (1), 83–95.Google Scholar