References

參考文獻

Baker, H. & Ho, P.-k.
(2015) Complete Cantonese. Croydon: CPI Group.Google Scholar
Bauer, R.
(2018) Cantonese as written language in Hong Kong. Global Chinese, 4 (1), 103–142. DOI logoGoogle Scholar
Bolton, K.
(2011) Language policy and planning in Hong Kong: Colonial and post-colonial perspectives. Applied Linguistics Review, 2 1, 51–74. DOI logoGoogle Scholar
Bourgerie, D. S., Tong, K. S. T., & James, G.
(2015) Colloquial Cantonese. New York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Cambridge Assessment
(2020) Cambridge IGCSE Mandarin Chinese 0547: Syllabus. Retrieved 18 Feb 2021. From [URL]
Chang, L.-p. 張莉萍
(2014) 華語學習者句式使用情況分析 [Huayu xuexi zhe ju shi shiyong qingkuang fenxi: The usage of some sentence patterns by L2 Chinese learners: A corpus-based study]. 臺灣華語教學研究 [Taiwan Huayu jiaoxue yanjiu: Taiwan Journal of Chinese as a Second Language], 8(1), 41–57.Google Scholar
Chang, L.-p.
(2017) The development of the Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL). In Zhang, Dongbo and Chin-Hsi Lin (Eds.), Assessing Chinese as a second language (pp. 21–41). Singapore: Springer. DOI logoGoogle Scholar
Chang, L.-p. 張莉萍
(2020) 華語教學語法點的界定研究[Huayu jiaoxue yufa dian de jieding yanjiu: Research on the definition of grammar items in Mandarin Chinese]. 中華民國(臺灣)科技部補助專題研究計畫報告 [Zhonghua Minguo (Taiwan) keji bu buzhu zhuanti yanjiu jihua baogao: Project report of special research for Ministry of Science and Technology, Republic of China (Taiwan)]. Project Number: MOST108-2410-H-002-117.Google Scholar
Chang, L.-y. 張玲瑛
(2009) 現代漢語句末助詞「嗎、啊、吧、呢」的教學語法 [Xiandai Hanyu ju mo zhuci ma, a, ba, ne de jiaoxue yufa: A pedagogical grammar of Mandarin utterance-final particles ma, a, ba and ne ]. 華語文教學研究 [Huayuwen jiaoxue yanjiu: Journal of Chinese Language Teaching], 6 (2), 99–127. DOI logoGoogle Scholar
Chen, F. 陳俊光
(2007) 對比分析與教學應用 [Duibi fenxi yu jiaoxue yingyong: Contrastive analysis & its applications in language pedagogy]. Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
(2010) 篇章分析與教學應用 [Pianzhang fenxi yu jiaoxue yingyong: Discourse analysis and its applications in language pedagogy]. Taipei: New Culture Sharing.Google Scholar
Chen, X. 陳曉錦
(2003) 馬來西亞的三個漢語方言 [Malaixiya de san ge Hanyu fangyan: The three Chinese dialects in Malaysia]. Beijing: China Social Sciences Press.Google Scholar
Cheng, Y. 鄭縈 & Chao, F-y. 趙芳玉
(2012) 華語情態詞「一定」的教學語法 [Huyu qingtaice yiding de jiaoxue yufa: The pedagogical grammar of modal verb yiding in Mandarin Chinese]. In A. Hsu 許長謨 (Ed.), 華語詞彙與語法 [Huayu cihui yu yufa: Lexical and grammatical structure of Chinese] (pp.369–391). Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
Cheung, S. H.-n. 張洪年
(2007) 香港粵語語法的研究 [Xianggang Yueyu yufa de yanjiu: A grammar of Cantonese as spoken in Hong Kong]. Hong Kong: The Chinese University Press.Google Scholar
Cheung, S-L. & Clark, E. V.
(2006) Actions and results in the acquisition of Cantonese verbs. In P. Li., L.-h. Tan., E. Bates., & O. Tzeng (Eds.), The handbook of East Asian Psycholinguistics (pp. 13–22). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chor, W.
(2018) Sentence final particles as epistemic modulators in Cantonese conversations: A discourse-pragmatic perspective. Journal of Pragmatics, 1291, 24–47. DOI logoGoogle Scholar
(2019) Learning Cantonese in the work context of Hong Kong: Needs, practices, and benefits. In J. Wakefield (Ed.), Cantonese as a second language: Issues, experiences and suggestions for teaching and learning (pp. 67–84). New York: Routledge.Google Scholar
Chow, B.-c.
(2007) Cantonese for everyone. Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Christensen, M. B.
(2019) Teaching Cantonese literacy as part of general education program. In J. Wakefield (Ed.), Cantonese as a second language: Issues, experiences and suggestions for teaching and learning (pp. 100–110). New York: Routledge.Google Scholar
Chu, C. C.
(2010) A functional-discourse grammar of Mandarin Chinese. Taipei: Crane Publishing.Google Scholar
Council of Europe
(2011) English Profile: Introducing the CEFR for English. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
(2012) European Benchmarks for the Chinese Language. Retrieved 15 May 2014. From [URL]
(2020) Common European Framework of Reference for languages: Learning, teaching, assessment – Companion volume. Strasbourg: Council of Europe Publishing.Google Scholar
Ethnologue
(2020) Chinese, Yue. Retrieved 10 Feb 2021. From [URL]
Francis, E. & Matthews, S.
(2005) A multi-dimensional approach to the category ‘verb’ in Cantonese. Journal of Linguistics, 41 (2), 269–305. DOI logoGoogle Scholar
Halliday, M. A. K.
(2005) Some lexiogrammatical features of the dialects of the Pearl River Delta. In J. Webster. (Ed.), Studies in Chinese Language: Volume 81 (pp. 249–269). London & New York: Continuum.Google Scholar
Hawkins, J. A. & Buttery, P.
(2009) Using learner language from corpora to profile levels of proficiency: Insights from the English Profile Programme. In L. Taylor & C. J. Weir. (eds.), Language testing matters: Investigating the wider social and educational impact of assessment (pp. 158–175). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Hsiao, H.-c. S. 蕭惠貞 & Hsu, S.-t. 許淑婷
(2012) 近義詞之研究:「舉行」、「舉辦」辨析及其華語教學之應用 [Jinyici zhi yanjiu: Juxing, juban bianxi ji qi Huayu jiaoxue zhi yingyong: The differentiation of near-synonyms juxing and juban and its pedagogical application]. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 92 (1), 7–16.Google Scholar
Hsiao, H.-c. S. 蕭惠貞
(2013) 多義詞「洗」之語義分析、詞彙排序與華語教學應用 [Duoyici xi zhi yuyi fenxi, cihui paixu yu Huayu jiaoxue yingyong: Semantic analysis of xi: Sequencing and pedagogical implications]. 華語文教學研究 [Huayuwen jiaoxue yanjiu: Journal of Chinese Language Teaching], 10 (4), 47–80. DOI logoGoogle Scholar
Keck, C. & Kim, Y.
(2014) Pedagogical Grammar. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Kubler, C.
(1988) Chinese grammar and expression checklist. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 23 (1), 57–85.Google Scholar
Leung, G., Uchikoshi, Y., & Tong, R.
(2018) “Learning Cantonese will help us”: Elementary school students’ perceptions of dual language education. Bilingual Research Journal, 41 (3), 238–252. DOI logoGoogle Scholar
Lee, S.-l.
(2018) Cantonese in communication: Listening and speaking (Book 1). Hong Kong: The Commercial Press.Google Scholar
Leung, C.-S. 梁仲森
(2005) 當代香港粵語語助詞的研究 [Dangdai Xianggang Yueyu Yuzhuci de yanjiu: A study of the utterance particles in Cantonese as spoken in Hong Kong]. Hong Kong: Language Information Science Research Centre, City University of Hong Kong.Google Scholar
Li, C. S. D. & Chuk, J. Y. P.
(2015) South Asian students’ needs for Cantonese and written Chinese in Hong Kong: A linguistic study. International Journal of Multilingualism, 12 (2), 210–224. DOI logoGoogle Scholar
Li, C. S. D., Keung, S., Poon, H. F. & Xu, Z.
(2016) Learning Cantonese as an addtional language (CAL) or not: What the CAL learners say. Global Chinese, 2 (1), 1–22. DOI logoGoogle Scholar
Li, F. 李婉薇
(2017) 清末民初的粵語書寫 [Qing mo Min chu de Yueyu shuxie: Written Cantonese in the late Qing and early Republican periods]. Hong Kong: Joint Publishing.Google Scholar
Li, R. 李蕊 & Zhou, X. 周小兵
(2005) 對外漢語教學助詞「著」的選項與排序 [Duiwai Hanyu jiaoxue zhuci zhe de xuanxiang yu paixu: The selection and sequencing of meaning items of the auxiliary word zhe for teaching Chinese as a second language]. 世界漢語教學 [Shijie Hanyu jiaoxue: Chinese Teaching in The World], 71 (1), 64–71.Google Scholar
Li, S. 李姝姝
(2020) 現代漢語篇章回指習得研究綜述 [Xiandai Hanyu pianzhang hui zhi xide yanjiu zongshu: A review of research on anaphora acquisition in Modern Chinese]. 國際漢語教學研究 [Guoji Hanyu jiaoxue yanjiu: Journal of International Chinese Teaching], 25 (1), 72–82.Google Scholar
Li, Y. 李英 & Deng, X. 鄧小寧
(2005) 「把」字句語法項目的選取與排序研究 [Ba ziju yufa xiangmu de xuanqu yu paixu yanjiu: Study of selecting and sequencing of ba sentence patterns]. 語言教學與研究 [Yuyan jiaoxue yu yanjiu: Language Teaching and Linguistic Studies], 10 (4), 50–58.Google Scholar
Liang, C. 梁竣瓘
(2015) 試論日本初級中國語教材之語法點選用與排序 [Shi lun Riben chuji Zhongguoyu jiaocai zhi yufa dian xuanyong yu paixu: Grammatical principles selection and arrangement in beginner-level Chinese textbooks published in Japan]. 中原華語文學報 [Zhongyuan Huayuwen xuebao: Chung Yuan Journal of Teaching Chinese as a Second Language], 15 1, 83–110. DOI logoGoogle Scholar
Liu, Y. 劉月華
1989中美常用教材語法比較—兼論初級漢語教材的語法編寫原則 [Zhong Mei changyong jiaocai yufa bijiao- Jian lun chuji Hanyu jiaocai de yufa bianxie yuanze: A comparison study on Chinese language textbooks published in China and the U.S.]. In Y. Liu 劉月華 (Ed.), 漢語語法論集 [Huayu yufa lun ji: A collection on Chinese grammar research] (pp. 361–379). Beijing: Modern Press.Google Scholar
Lu, F. 盧福波
(2005) 對外漢語教學基本句型的確立依據與排序研究 [Duiwai Hanyu jiaoxue jiben juxing di queli yu paixu yanjiu: Research on sequence of basic sentence structures in teaching Mandarin Chinese as a second language]. 語言文字應用 [Yuyan wenzi yingyong: Applied Linguistics], 41, 80–86.Google Scholar
Luke, K. K.
(1990) Utterance particles in Cantonese conversation. Amsterdam: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
(1998) Why two languages might be better than one: Motivations of language mixing in Hong Kong. In M. C. Pennington. (Ed.), Language in Hong Kong at century’s end (pp. 145–159). Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Lv, W. 呂文華
(2008) 對外漢語教學語法探索 [Duiwai Hanyu jiaoxue yufa tansuo: Exploring pedagogical grammar of teaching Chinese as a second language]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Matthews, S. & Yip, V.
(2011) Cantonese: A comprehensive grammar. New York: Routledge.Google Scholar
McCarthy, M.
(2013) Putting the CEFR to good use: Designing grammars based on learner-corpus evidence. Language Teaching, 1–17. DOI logoGoogle Scholar
Ming Pao. 明報
(2021) {守護粵語達人}張錫莉 守護粵語 守護移民後代的尊嚴 [{Shouhu Yueyu da ren} Zhang Xili shouhu Yueyu shouhu yimin houdai de zunyan: Guardian for Cantonese language: Sik Lee Dennig and the dignity of immigrant for the next generation]. Retrieved 25 May 2021. From [URL]
National Academy for Educational Research. 國家教育研究院
(2020) 遣辭用「據」:臺灣華語文能力第一套標準 [Qian ci yong “ju”: Taiwan Huayuwen nengli di yi tiao biaozhun: The Taiwan Standard for teaching and learning Chinese language]. New Taipei: National Academy for Educational Research.Google Scholar
O’Keeffe, A. & Mark, G.
(2017) The English Grammar Profile of learner competence: Methodology and key findings. International Journal of Corpus Linguistics, 22 (4), 457–489. DOI logoGoogle Scholar
Odlin, T.
(1994) Introduction. In T. Odlin. (Ed.), Perspectives on Pedagogical Grammar (pp. 1–22). Cambridge: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Office of Chinese Language Council International. 國際漢語國際推廣領導小組辦公室
(2014) 國際漢語教學通用課程大綱 [Guoji Hanyu jiaoxue tongyong kecheng dagang: International curriculum for Chinese language education]. Beijing: Beijing Language University Press.Google Scholar
Pai, R.
(2019) A case study of Cantonese as a foreign language curriculum design in North America: Establishing the Cantonese language program at the University of British Columbia. In J. Wakefield (Ed.), Cantonese as a second language: Issues, experiences and suggestions for teaching and learning (pp. 85–99). New York: Routledge.Google Scholar
Pearson Edexcel
(2019) International GCSE Chinese (9–1): Specification. Retrieved 19 Feb 2021. From www. X. [URL]
Saville, N. & Hawkey, R.
(2010) The English Profile Programme – the first three years. English Profile Journal, 1 (1), 1–14. DOI logoGoogle Scholar
Shao, M. 邵明明 & Mii, A. 三井明子
(2019) 日本初級漢語教材語法項目分析——以四本日本初級漢語教材為例 [Riben chuji Hanyu jiaocai yufa xiangmu fenxi: Yi si ben Riben chuji Hanyu jiaocai wei li: The analysis of grammar items in elementary Chinese teaching materials in Japan: A case study of four Chinese textbooks in Japan]. 海外華文教育 [Haiwai Huawen Jiaoyu: Overseas Chinese Education], 105 (4), 30–38. DOI logoGoogle Scholar
Snow, D.
(2004) Cantonese as written language: The growth of a written Chinese vernacular. Hong Kong: Hong Kong University Press.Google Scholar
Tam, H. W.-y. 譚詠瑜
(2021) 「是」字句和「是……的」句的教學語法:以九套國際學校中文教材為例 [ Shi zi ju he shi…de ju de jiaoxue yufa: Yi jiu tao guoji xuexiao Zhongwen jiaocai wei li: What grammar explanations do textbooks offer? On the pedagogical grammar of shi and shi…de in IGCSE Mandarin textbooks for adolescent learners in international schools]. Global Chinese, 7 (2), 143–157. DOI logoGoogle Scholar
Teng, S.-h.
(1997) Towards a pedagogical grammar of Chinese. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 32 (2), 29–40.Google Scholar
(2003) Guidelines for grammatical descriptions in L2 Chinese. Chinese Teaching in the World, 63 (1), 75–86.Google Scholar
Teng, S.-h. 鄧守信
(2006) 從第二語言習得看被動句 [Cong di er yuyan xide kan beidong ju: On the second language acquisition of the passive sentence]. In F. Xing 邢福義 (Ed.), 漢語被動表述問題研究新拓展 [Hanyu beidong biaoshu wenti yanjiu xin tuozhan: The new development of research on passive expression in Chinese] (pp.77–91). Shanghai: Central China Normal University Press.Google Scholar
(2010) 對外漢語教學語法 [Duiwai Hanyu jiaoxue yufa: A pedagogical grammar of Chinese]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Wu, S.-L. & Ma, Y. 馬玉汴
(2018) 完成體和經歷體「過」之語法教學:以美國常見的三套教材為例. [Wancheng ti he jingli ti guo zhi yufa jiaoxue: yi Meiguo changjian de san tao jiaocai wei li: An investigation of perfective and experiential aspect guo in pedagogical grammars: Analysis of three commonly-used textbooks in America] Chinese as a Second Language Research, 7 (1), 171–193. DOI logoGoogle Scholar
Xing, Z. 邢志群
(2011) 對外漢語詞彙教學法初探 [Duiwai Hanyu cihui jiaoxuefa chutan: The first glance of Chinese lexicon teaching for the second language learners]. Journal of the Chinese Language Teachers Association, 42 (2), 71–97.Google Scholar
Yang, D. 楊德峰
(2001) 初級漢語教材語法點確定、編排中存在的問題——兼議語法點確定、編排原則 [Chuji Hanyu jiaocai yufa dian queding, bianpai zhong cunzai de wenti – jian yi yufa dian queding, bianpai yuanze: Issues on the determination and pedagogical arrangement of grammar items in elementary Mandarin Chinese textbooks]. 世界漢語教學 [Shijie Hanyu Jiaoxue: Chinese Teaching in The World], 56 (2), 81–88.Google Scholar
Zheng, W.-l. 鄭琬鈴 & Chang, L.-p. 張莉萍
(2018) 韓國學習者讓字句偏誤情況—基於語料庫實例考察 [Hanguo xuexi zhe rang ziju pianwu qingkuang-jiyu yuliaoku shili kaocha: A corpus-based error analysis of South Korean learners’ acquisition of rang ]. 雲南師範大學學報(對外漢語教學與研究版) [Yunan Shifan Xuebao (Duiwai Hanyu Jiaoxue Yu Yanjiu Ban): Journal of Yunnan Normal University (Teaching and Research on Chinese as a Foreign Language)], 16 (2), 37–47. DOI logoGoogle Scholar