Article published In:
Historiographia Linguistica
Vol. 9:1/2 (1982) ► pp.141
References
Adelung, Johann Christoph
(1732–1806). 1782Umständliches Lehrgebäude der deutschen Sprache, zur Erläuterung der Deutschen Sprachlehre für Schulen, I–II1. Berlin: Voss.Google Scholar
1806Mithridates, oder allgemeine Sprachkunde mit dem Vater Unser als Sprachprobe in bey nahe fünfhundert Sprachen und Mundarten, I1. Berlin: Voss.Google Scholar
Bjerrum, Marie
1959Rasmus Rasks afhandlinger om det danske sprog. Bidrag til forståelse af Rasks tænkning. Copenhagen: Dansk Videnskabs Forlag.Google Scholar
Bloch, Søren Niclas Johannes
(1772–1862). 1802Det hebræiske Sprogs Formlære tilligemed en Vejledning til Sammes Anvendelse. Copenhagen: Schu-bothe.Google Scholar
1803Det græske Sprogs Grammatik, aldeles fra ny af bearbejdet Odense: Hempel.Google Scholar
1807Kortfattet Vejledning i det græske Sprogs Grammatik. ( En Omskrivelse af Forfatterens større Sproglære .) Copenhagen.Google Scholar
1808aNykjøbing lærde Skole siden dens Reform i November 1806. (Program, Nykøbing.) Copenhagen.Google Scholar
1808bHaandbog i det danske Sprogs Grammatik til Vejledning for den studerende Ungdom Odense.Google Scholar
1809Kortfattede Efterretninger om Kathedralskolen i Nykjøbing. (Program, Nykøbing.) Maribo.Google Scholar
1809–10Elementarbog i det latinske Sprog til Begynderes Brug, I–II1. Copenhagen.Google Scholar
1810Nogle Tanker om Skoleudgaver og Læsebøger tilligemed fortsatte Efterretninger om Kathedralskolen i Nykjtøbing. (Program, Nykøbing.) Maribo.Google Scholar
1811Fortsat Beretning om Undervisningen i Nykjøbing Kathedral-skole tillegemed nogle Bemærkninger angaanede Methodiken, isaerden latinske og den danske Undervisning. (Program, Nykøbing.) Maribo.Google Scholar
1812Bidrag til Beviserne for Gavnligheden af det etymologiske Conjugationssystems anvendelse i den græske Sproglære. Copenhagen.Google Scholar
1817Fuldstændig dansk Sproglaere til Brug i de laerde Skoler og ved Selvundervisning, I1. Om Ordenes Dannelse og Retskrivning. (Andet, aldeles omarbejdede Oplag.) Odense.Google Scholar
1819aOm de græske Diphthongers Natur og rette Udtale. (Program, Roskilde). Copenhagen.Google Scholar
1819bOm den græske Udtale af Vocalen Eta. Copenhagen.Google Scholar
1820aDet græske Sprogs Grammatik. Fjerde Gang bearbejdet til Brug ved Undervisningen. Copenhagen.Google Scholar
1820bOm Vokalkontraktionens Natur og Anledning i det græske Sprog. (Program, Roskilde.) Copenhagen.Google Scholar
1823Forsøg til en berigtiget Fremstilling og sikker Begrunding af det græske Conjugationssystem. Copenhagen.Google Scholar
1824Forsøg til en sikker begrundet og afgiørende Beviismaade for det græske Sprogs rigtige Udtale. Copenhagen.Google Scholar
1826“Kurze Nachrichten von dem Gelehrtenschulwesen Dänemarks im Allgemeinen und von der Domoder Kathedralschule zu Rotschild (dänisch Roeskilde) insbesondere”, Neues Archiv für Philologie und Pädagogik, I1, Heft 7–81, pp.1–12. Hannover.Google Scholar
1829–31Læren om de enkelte Lyd og deres Betegnelser i det gamle græske Sprog, I–II1. Copenhagen.Google Scholar
1840Fortsatte Undersøgelser om det gamle helleniske Sprogs rette Udtale. Roskilde.Google Scholar
1842Om en Gymnasial-Indretning af de lærde Skoler, de første akademiske Examina og det forhenværende Gymnasium i Odense. (Program, Roskilde.) Roskilde.Google Scholar
Bredsdorff, Jakob Hornemann
(1790–1841). 1817aQuid docet terra ipsa de sua origine et tempore, quo animalibus et plantis habitata fuerit? et quatenus consentit illa telluris archæologia cum mythis et traditionibus veterum populo-rum?” Unpublished prize essay, University of Copenhagen.Google Scholar
1817bDe regulis in classificatione rerum naturalium observandis commentatio. Dissertatio inauguralis. Copenhagen.Google Scholar
1817cPrøve af en efter Udtalen indrettet dansk Retskrivning. Copenhagen. (Repr. in Glahder 1933:77–90.)Google Scholar
1821Om Aarsagerne til Sprogenes Forandringer. (Program, Roskilde.) Copenhagen. (Repr. in Thomsen 1886, and in Glahder 1933: 1–28. German translation in Petersen 1975.)Google Scholar
1822Om Runeskriftens Oprindelse. Copenhagen. (Repr. in Glahder 1933 101–120.)Google Scholar
1826 “Udsigt over Bjergsystemerne paa det faste Land af Europa”. Tidsskrift for Naturvidenskaberne 51:1–37.Google Scholar
1827Regler for de franske Verbers Konjugation. Copenhagen.Google Scholar
1828a “Om Maaden, hvorpaa de enkelte Lyde i Talen frembringes, af Dr. E. F. F. Chladni, oversat og ledsaget med Anmærkninger”. Tidsskrift for Naturvidenskaberne 51:173–214.Google Scholar
1828b “Om de saakaldte Tydske Runer; eller Bemærkninger ved Hr. W. C. Grimms Skrift: Ueber deutsche Runen”. Nordisk Tidsskrift for Historie, Litteratur og Kunst 21:394–403. (Repr. in Glahder 1933:121–34.)Google Scholar
1831 “Om Sproget paa de danske Øer i Begyndelsen af det tolvte Aarhundrede”, Blandinger fra Sorø 11:77–85. (Repr. in Glahder 1933, 29–40.)Google Scholar
1833a “Om Tegn for de enkelte Lyddele i de europæiske Sprog”, Blandinger fra Sorø 51:17–23. Reprinted in Glahder 1933, pp. 91–100.Google Scholar
1833b “Om Forholdet mellem de forskjellige Grene af den germaniske Sprogstamme”, Blandinger fra Sorø 51:24–55. (Repr. in Glahder 1933:41–76.)Google Scholar
1834–35Haandbog ved botaniske Excursioner i Egnen om Sorøe, I–II1. Copenhagen.Google Scholar
1838 “Über die Inschrift auf dem letzt gefundenen Goldenen Horne”, Mémoires de la Société Royale des Antiquaires du Nord 1836–37, pp. 159–162. (Repr. in Glahder 1933:135–40.)Google Scholar
1840 Autobiography in Erslew 1843.Google Scholar
Brøndal, Viggo
1920 [Biography of J. H. Bredsdorff]. Dansk biografisk Haand-leksikon I1, p.221.Google Scholar
Chladni, Ernst Florens Friedrich
(1756–1827). 1824 “Über die Hervorbringung der menschlichen Sprachlaute”. Gilbert’s Annalen für Physik 761:187–216. DOI logoGoogle Scholar
Christensen, Carl
1934 [Article on J. H. Bredsdorff]. Dansk biografisk Leksikon IV1, p.56.Google Scholar
Dansk biografisk Haandleksikon
I–II1 ed. by Svend Dahl & Povl Engelstoft. Copenhagen: Gyldendal 1920–26.Google Scholar
Dansk biografisk Leksikon
I–XXVII1 ed. by Povl Engelstoft & Svend Dahl. Copenhagen: Schultz 1933–44.Google Scholar
Diderichsen, Paul
1960Rasmus Rask og den grammatiske tradition. Studier over vendepunktet i sprogvidenskabens historie. Copenhagen: Munksgaard. (Translated as Rasmus Rask und die grammatische Tradition. Eine Studie über den Wendepunkt in der Sprachwissenschaft, übersetzt von Monika Wesemann, München: Fink 1976.)Google Scholar
Erslew, Thomas Hansen
1843Almindeligt Forfatter-Lexicon for Kongeriget Danmark med tilhørende Bilande fra 1814 til 1840, I–II1. Copenhagen. (Forlagsforeningens Forlag) 1843–1868 (Repr., Copenhagen: Rosenkilde & Bagger 1962–64.)Google Scholar
Fra Rask til Wimmer. Otte Foredrag om Modersmaalsforskere i det 19. Aarhundrede
. Published by Selskabet for nordisk Filologi. Copenhagen: Gyldendal 1937.)Google Scholar
Gatterer, Johann Christoph
1771Einleitung in die synchronistische Universalhistorie, II–I1. Göttingen: Vandenhoeck.Google Scholar
Glahder, Jørgen
1933J. H. Bredsdorffs Udvalgte Afhandlinger inden for Sprogvidenskab og Runologi. Copenhagen: Levin & Munksgaard.Google Scholar
1937 “Christian Molbech og Jakob Hornemann Bredsdorff”. Fra Rask til Wimmer, pp.23–32.Google Scholar
Jespersen, Otto
1897–99Fonetik. En systematisk Fremstilling af Læren om Sproglyd. Copenhagen: Schubothe.Google Scholar
Lange, Petrine Margrethe
1906 “Professor Jakob Hornemann Bredsdorff og Hustru Petrine Jacobine f. Møller. Levnesskildringer af en Datterdatter”. Personalhistorisk Tidsskrift, 5.R., 31:181–232.Google Scholar
Nielsen, Karl Martin
1970Om dateringen ad de senurnordiske runeindskrifter, synkopen og 16 tegns futharken. Med tysk resumé. Copenhagen: Akademisk Forlag.Google Scholar
1971 “Rasmus Rask om de ældre runer”. Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, 120–45.Google Scholar
Pedersen, Holger
1932 “Indledning”. Rask 1932–35 I1, pp.xiii–lv.Google Scholar
1962The Discovery of Language: Linguistic Science in the 19th Century. Transl. by John Webster Spargo. Bloomington: Indiana Univ. Press.Google Scholar
Petersen, Niels Martin
(1791–1862). 1829–30Det danske, norske og svenske Sprogs Historie under deres Udvikling af Stamsproget, I–II1. Copenhagen.Google Scholar
Petersen, Uwe
1975Jakob Hornemann Bredsdorff Über die Ursachen der Sprachverånderungen (= Tübinger Beiträge zur Linguistik, 13.) Tübingen: Gunter Narr.Google Scholar
Rask, Rasmus
1811Vejledning til det Islandske eller gamle Nordiske Sprog, Copenhagen: Schubothe.Google Scholar
1818Undersøgelse om Det gamle Nordiske eller Islandske Sprogs Oprindelse. Et af det Kgl Videnskabernes Selskab kronet Prisskrift. Copenhagen: Gyldendal. (Repr. in Rask 1932–35:11, 7–328.Google Scholar
1820 “Den danske Grammatiks Endelser af Former af det Islandske Sprog forklarede”. Det skandinaviske Litteraturselskabs Skrifter 171.15–150. (Repr. in Rask 1932–35: II1, 47–101.)Google Scholar
1932–35Udvalgte Afhandlinger, I–II1. ed. by Louis Hjelmslev. Copenhagen: Levin & Munksgaard.Google Scholar
1941Breve fra og til Rasmus Rask, I–II1. Ed, by Louis Hjelmslev. Copenhagen: Levin & Munksgaard.Google Scholar
Rubow, Paul V.
1938a “Rasmus Rask 150 Aar”, essay on Fra Rask til Wimmer in his Epistler, 71–77. Copenhagen: Munksgaard.Google Scholar
1938b “Sprogmænd om Sprogmænd”. Essay on Fra Rask til Wimmer in his Epistler, 78–83. Copenhagen: Munksgaard.Google Scholar
Sandfeld, Kristian
1934 [Article on J. H. Bredsdorff]. Dansk biografisk Leksi-kon IV1, 54–56.Google Scholar
Thomsen, Vilhelm
1886J. H. Bredsdorff, Om Aarsagerne til Sprogenes For-andringer. På ny udgivet. Copenhagen.Google Scholar
1902Sprogvidenskabens Historie. En kortfattet Fremstilling af dens Hovedpunkter. Copenhagen: G. E. C. Gad. (Cited from his Samlede Afhandlinger, I1. Copenhagen: Gyldendal.)Google Scholar
Cited by

Cited by 4 other publications

Brogyanyi, Bela
2016. Bredsdorff über die Analogie : zur Geschichte des Analogiebegriffs im frühen 19. Jahrhundert. Graeco-Latina Brunensia :2  pp. 61 ff. DOI logo
Goblirsch, Kurt Gustav
2012. Review of De Carvalho, Scheer & Ségéral (2008): Lenition and Fortition. NOWELE. North-Western European Language Evolution 64-65  pp. 243 ff. DOI logo
Gregersen, Frans
2014. Coding in time: On the historical character of linguistic knowledge. In The Sociolinguistics of Grammar [Studies in Language Companion Series, 154],  pp. 237 ff. DOI logo
van Pottelberge, J.
2006. Bredsdorff, Jakob Hornemann (1790–1841). In Encyclopedia of Language & Linguistics,  pp. 129 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 24 september 2023. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.