Article published In:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 4:2 (2017) ► pp.308324
References

參考文獻

Baxter, William H., & Laurent Sagart
(2014) Old Chinese: a new reconstruction. New York: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Chan, Marjorie K. M. (陳潔雯)
(1984) Shangguyin shengmu: yueyu yigeban yinjie de zi suo tigong de zhengju 上古音複聲母: 粵方言一個半音節的字所提供的佐證 [Initial consonant clusters in old Chinese: evidence from sequisyllabic words in the Yue dialects]. Fangyan 方言 [Dialects], 41, 300–313.Google Scholar
Chen, Guoqing (陳國慶)
(2010) Menggaomianyu qianzhui 孟高棉語言前缀 [Prefixes of Mon-Khmer Languages]. Yuyan yanjiu 語言研究 [Studies in Language and Linguistics], 30(1), 108–117.Google Scholar
Chen, Ting-zhu (陳婷珠)
(2004) Shilun Jiaguwen fuyinci de xingcheng yuanyin 試論甲骨文複音詞的形成原因 [On the cause of the disyllabic or polysyllabic word of Oracle Bone Inscriptions]. Zhongguo wenzi xuebao 中國文字學報 [Journal of Chinese Writing], 21, 1–7.Google Scholar
Dong, Yinghong (董穎紅) & Jiang, Di (江荻)
(2013) Shanggu hanyu cihui changdu de yanhua yu kang yanhua 上古漢語詞彙長度的演化與抗演化 [The Evolutionary and anti-Evolutionary Competence of the Word Lengths in Old Chinese]. Proceedings of the 25th North American Conference on Chinese Linguistics. Ann Arbor: The University of Michigan Press (forthcoming).Google Scholar
Hayes, B.
(1985) Iambic and trochaic rhythm in stress rules. In Niepokuj, N., M. VanClay, V. Nikiforidou, & D. Jeder (eds.), Proceedings of BLS 11 parasession on poetics, metrics, and prosody. BLS, Berkeley, 429–446.Google Scholar
Jiang, Di (江荻)
(2012) Darangyu de yiyangge cimoshi yanhua tezheng 達讓語的抑揚格詞模式演化特徵 [Evolutionary Features of Iambic Patterns of Vocabulary in Darang Language]. Diliujie guoji Yi-mianyu xueshu yantaohui 第6屆國際彝緬語學術研討會論文 [The sixth international conference on Lolo-Burman languages], Xinan Minzu University, Chengdu 2012.111.2–4.Google Scholar
(2013) Yinjiexing yuyan yanhua de yuyin houguo 音節型語言演化的語音後果 [The phonological changed results of monosyllable-typological languages]. Dajiang dong qu: Wang shiyuan jiaoshouc80 shui heshou lunwenji 大江東去—王士元教授80歲賀壽文集 [Eastward Flows the Great River – Festschrift in Honor of Professor William S-Y. Wang on his 80th Birthday], City University of Hong Kong Press, 371–388.Google Scholar
(2014) Erya cihui xingshi zhengming hanyu ceng shi duoyinjie ci yuyan <爾雅>詞彙形式證明漢語曾是多音節詞語言 [Chinese Was Once a Polysyllabic-word Language Proved by Er-YaVocabulary]. Guhanyu yanjiu 古漢語研究 [Research in Ancient Chinese Language], 31: 57–64.Google Scholar
Jiang, Di (江荻) & Guo, Chengyu (郭承禹)
(2015) Hanyu shi yiyangge haishi yangyige ci moshi yuyan: kunchong ming de cixing yunlv jiegou de qishi 漢語是抑揚還是揚抑格詞模式語言—昆蟲名的詞形韻律結構的啟示 [Changes of word-syllabic structures with prosodies and evolution of lengths of kings’ names in archaic China]. In: ICPS-1, Tianjin, China, June 12-14 2015.Google Scholar
Jiang, Di (江荻) , Li, Daqin (李大勤) , & Sun, Hongkai (孫宏開)
(2013) Darangyu yanjiu 達讓語研究 [Study on Darang Language]. Minzu Press.Google Scholar
Jiang, Di (江荻), Kang, Caijun (康才畯), & Yan, Haixiong (燕海雄)
(2014) Cixing jiegou jinhua yu shijie yuyan de duoyangxing 詞形結構進化與世界語言的多樣性 [Evolution of word-syllable structures and the diversity of world languages]. Kexue tongbao 科學通報 [Chinese Science Bulletin] 59(21), 2084–2090.Google Scholar
Jiang, Di, Kang, Caijun, & Yan, Haixiong
(2014) Evolution of word-syllable structures and the diversity of world languages. Chinese Science Bulletin. September 2014, Volume 59, Issue 26, 3362–3368. DOI logoGoogle Scholar
Li, Xueqin (李學勤)
(Ed.主編) (1999) Shisanjing zhushu 十三經注疏·春秋公羊傳注疏 [The thirteen classics: Annotated and Explicated: Anotations on Gongyang’s the Spring and Autumn Annals]. Beijing: Beijing daxue Press.Google Scholar
Lin, Maocan (林茂燦)
(2012) Hanyu yudiao shiyan yanjiu 漢語語調實驗研究 [Experiments on Chinese intonation], Beijing: China Social Science Press.Google Scholar
Liu, Liming (劉黎明)
(2001) ‘Chunqiu’ zhi quewen yu cuojian <春秋>之闕文與錯簡, Tianfu xinlun 天府新論 [New Horizons From Tian Fu(Bimonthly)], 41, 86–88.Google Scholar
Liu, Ruifang (劉芮方)
(2011) Zhoudai juezhi yanjiu 周代爵制研究 [Study on the titles system during the Zhou Dynasty]. PhD dissertation, Dongbei Normal University.Google Scholar
Liu, Yang (劉洋) & Jiang, Di (江荻)
(2016) Zhuangzi neipian lianmianci de danyinjiehua <莊子·內篇>聯綿詞的單音節化 [Monosyllabization of Lianmian Words in Chuang-tzu], Yuwen yanjiu 語文研究 [Linguistic research], 31, 33–38.Google Scholar
Matisoff, J. A.
(1989) The bulging monosyllable, or the mora the merrier: echo-vowel adverbialization in Lahu. In collection: J. Davidson (ed.), South-East Asian Linguistics: Essays in Honour of Eugénie J. A. Henderson, 163–97. School of Oriental and African Studies. London.Google Scholar
Pan, Wuyun (潘悟云)
(1999) Hanzangyuzhong de ciyao yinjie 汉藏语中的次要音节 [The minor syllables in Sino-Tibetan languages]. Zhongguo yuyanxue de xin tuozhan 中国语言学的新拓展: 庆祝王士元教授六十五岁华诞 [The new development of Chinese linguistics: festschrift in honor of Professor William S.-Y. Wang on his 65th birthday]. Hong Kong: University of Hong Kong Press.Google Scholar
Qu, Chunxue (曲春雪)
(2011) Wuding shiqi jiaguwen shuangyinci yanjiu 武丁時期甲骨文雙音詞研究 [A study on disyllabic words on the oracle scripts of Wuding period]. Master’s thesis, Hebei University.Google Scholar
Song, Shi (松實)
(1985) Yijiu yisheng xiaoshi “宜臼”“宜生”小釋 [A note on the words “yijiu” and “yisheng”]. Wenxian 文獻 [Documents], 31, 269.Google Scholar
Tang, Yuming (唐鈺明)
(1986) Jinwen fuyinci jianlun—jianlun hanyu fuyinhua de qiyuan 金文複音詞簡論—兼論漢語複音化的起源 [A brief discussion on polysyllabic words in the inscription on Ancient Bronze: with a discussion on the origin of polysillabization]. Renleixue lunwen xuanji 人類學論文選集 [A paper collection of anthropology]. Guangzhou: Zhongshan University Press.Google Scholar
Thomas, D.
(1992) On sesquisyllabic structure”, in: The Mon-Khmer Studies Journal, 211, 206–210.Google Scholar
Wang, Li (王力)
(1980) Hanyu shigao 漢語史稿·中冊 [The history of Chinese language, vol.21]. Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar
Wang, Yi (王毅)
(2002) Wang Jingliu: wazu de “ba zhao” 王敬騮: 佤族的‘巴詔’. Yunnan ribao: daguan zhoukan 雲南日報·大觀週刊 [Yunnan Daily], Issue. 21: B.Google Scholar
Wang, Yuzhe (王玉哲)
(2000) Zhonghua yuangu shi 中華遠古史 [The archaic history of China], Shanghai: Shanghai Renmin Press.Google Scholar
Yang, Baogang (嚴寶剛)
(2009) Jiaguwen cihui zhong de fuyinci 甲骨文詞彙中的複音詞 [Ningxia daxue xuebao]. Ningxia daxue xuebao 寧夏大學學報 [Journal of Ningxia University], 31(5), 1–5.Google Scholar
Yang, Huaiyuan (楊懷源)
(2007) Xizhou jinwen Cihui yanjiu 西周金文詞彙研究 [On lexicon of Jinwen in Xizhou Dynasty], Chengdu: Bashu Press.Google Scholar
Yang, Kuan (楊寬)
(1999) Xizhou shi 西周史 [The History of Zhou dynasty]. Shanghai: Shanghai Renmin Press.Google Scholar
Zhang, Hongming (張洪明) & Song, Chenqing (宋晨清)
(2013) Some issues in the Study of Chinese Poetic Prosody. In Cao Guangshun, Hilary Chappell, Redouane Djamouri, & Thekla Wiebusch (Eds.), Breaking down the barriers: Interdisciplinary studies in Chinese linguistics and beyond (pp.1149–1171). Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Zhao, Cheng (趙誠)
(2009) Jiaguwen jianming cidian 甲骨文簡明詞典 [A brief dictionary of Jiaguwen writings], Beijing: Zhonghua shuju.Google Scholar
Zhao, Dexin (趙德馨)
(Ed.) (2008) Zhang Zhidong quanji: Dujing zhaji er 張之洞全集·讀經劄記二 [A collections of Zhang Zhidong], p89. Wuhan: Wuhan Press.Google Scholar
Zhong, Qi (鐘奇)
(2010) Hanyu fangyan de zhongyin moshi 漢語方言的重音模式 [The stress pattern of Chinese dialects]. Guangzhou: Jinan University Press.Google Scholar
Zhou, Fagao (周法高)
(1962) Zongguo gudai yufa: Gouci pian 中國古代語法: 構詞編 [Morphology: A grammar of Archaic Chinese], Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica. Bulletin of the institute of history and philology: 391, Taipei: Institute of Linguistics, Academia Sinica.Google Scholar
Zhou, Jixu (周及徐
(2000) Hanyu de shuangyinjie ci danyinjiehua xianxiang chutan 漢語的雙音節詞單音節化現象初探 [The change from disyllbles to monosyllables in old Chinese as reflected in LiShao], Sichuan daxue xuebao 四川大學學報 [Journal of Sichuan University (Social Science Edition)], 41.122–128.Google Scholar