Article published In:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 5:2 (2018) ► pp.306330
References

参考文献

Chao, YuenRen
(1968) A grammar of spoken Chinese. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.Google Scholar
Chen, Yi 陈怡 and Feng Shi 石锋
(2011) Putonghua qiangdiao jiaodianju yudiao de yingao biaoxian 普通话强调焦点句语调的音高表现 [The intonation of sentence with emphasized focus in standard Chinese]. Nankai yuyan xuekan 南开语言学刊, 11, 9–19.Google Scholar
Cui, Xiliang 崔希亮
(1995) Baziju de ruogan jufa yuyi wenti “把”字句的若干句法语义问题 [Some syntactic and semantic issues in Ba-construction]. Shijie Hanyu jiaoxue 世界汉语教学, 31, 12–21.Google Scholar
Hashimoto, Anne Yue
(1971) Mandarin syntactic structure. Unicorn, 81, 1–149.Google Scholar
Hu, Fang 胡方
(2017) Dang women tanlun shiyan yuyinxue shi, women zai tanlun shenme: zouxiang xinmiaoxie zhuyi 当我们谈论实验语音学时,我们在谈论什么?——走向新描写主义 [What are we talking about, when we talk about experimental phonetics]. Paper presented at the 2017 Forum of the Frontiers of Contemporary Linguistics: Moving to New Descriptivism, Qufu Normal University, Shandong, China, December 1–2, 2017.
Hu, Jianhua 胡建华
(2017) Zouxiang xinmiaoxie zhuyi 走向新描写主义 [Moving to new descriptivism]. Paper presented at the 2017 Forum of the Frontiers of Contemporary Linguistics: Moving to New Descriptivism, Qufu Normal University, Shandong, China, December 1–2, 2017.
Huang, C.-T. James 黄正德, Y.-H. Audrey Li 李艳惠, and Yafei Li 李亚非
(2013) Hanyu jufaxue 汉语句法学 [The Syntax of Chinese]. Translated by Heyou Zhang (张和友). Beijing: World Publishing Corporation.Google Scholar
Jia, Yuan 贾媛, Ziyu Xiong 熊子瑜, and Aijun Li 李爱军
(2008) Putonghua jiaodian zhongyin dui yuju yingao de zuoyong 普通话焦点重音对语句音高的作用 [The effect of focal accent upon sentential pitch in standard Chinese]. Zhongguo yuyin xuebao 中国语音学报, 31, 118–124.Google Scholar
Jin, Lixin 金立鑫
(1997) Baziju de jufa, yuyi, yujing tezheng “把”字句的句法、语义、语境特征 [The features of ba-construction on syntax, semantics and context]. Zhongguo yuwen 中国语文, 61, 415–422.Google Scholar
Jin, S.
(1996) An acoustic study of sentence stress in Mandarin Chinese. Ph.D. Dissertation, The Ohio State University.Google Scholar
Li, Kening
(2009) An OT Analysis of Informational Focus in Mandarin Chinese. In Yun Xiao (ed.), Proceedings of the 21st North American Conference on Chinese Linguistics (NACCL-21), Vol. 21. Smithfield: Bryant University.Google Scholar
Liang, Lei 梁磊 and Feng Shi 石锋
(2010) Putonghua liangzizu de yinliangbi Fenxi 普通话两字组的音量比分析 [The research of bisyllable words in Mandarin on volume ratio]. Nankai yuyan xuekan 南开语言学刊, 21, 35–41.Google Scholar
Lin, Maocan 林茂灿
(2011) Hanyu jiaodian zhongyin he gongneng yuqi jiqi tezheng 汉语焦点重音和功能语气及其特征 [Focus stress and functional mood and their features in Chinese intonation]. Zhongguo yuyin xuebao 中国语音学报, 31, 13–28.Google Scholar
Lin, Maocan 林茂灿, Jingzhu Yan 颜景助, and Guohua Sun 孙国华
(1984) Beijinghua liangzizu zhengchang zhongyin de chubu shiyan 北京话两字组正常重音的初步实验 [A preliminary study on natural accent in disyllables of Peking dialect]. Fangyan 方言, 11, 57–73.Google Scholar
Liu, Peiyu 刘培玉
(2002) Baziju de jufa, yuyi he yuyong fenxi 把字句的句法、语义和语用分析 [Analysis on the syntactic, semantic and pragmatic features about ba-sentence]. Huazhong shifan daxue xuebao (renwen shehui kexueban) 华中师范大学学报(人文社会科学版), 51, 134–139.Google Scholar
Lu, Jianming 陆俭明
(2016) Cong yuyan xinxi jiegou shijiao chongxin renshi baziju 从语言信息结构视角重新认识“把”字句 [Re-understanding of the ba-construction from an information structure perspective]. Yuyan jiaoxue yu yanjiu 语言教学与研究, 11, 1–13.Google Scholar
Lv, Shuxiang 吕叔湘
(1980) Xiandai hanyu babaici 现代汉语八百词 [Eight hundred words in modern Chinese] Beijing: Shangwu yinshuguan.Google Scholar
Qi, Feng 祁峰
(2012) Xiandai hanyu jiaodian yanjiu 现代汉语焦点研究 [The research of focus in contemporary Chinese]. Ph. D. Dissertation, Fudan University.Google Scholar
Ran, Qibin 冉启斌, Wenjun Duan 段文君, and Yuan Jia 贾媛
(2013) Hanyu juzhongyin, jiaodian wenti yanjiu huigu yu zhanwang 汉语句重音、焦点问题研究回顾与展望 [Studies on sentence stress and focus in Chinese: An overview]. Nankai yuyan xuekan 南开语言学刊, 21, 52–61.Google Scholar
Shen, Jiong 沈炯
(1994) Hanyu yudiao gouzao he yudiao leixing 汉语语调构造和语调类型 [The structure and types of Chinese intonation]. Fangyan 方言, 31, 221–228.Google Scholar
Shi, Feng 石锋
(2017) Yudiao yanjiu shi shiyan yuyanxue de dianjishi: yudiao luntan zongjie baogao 语调研究是实验语言学的奠基石——语调论坛总结报告 [The intonational research is the foundation of experimental linguistics: the final report of the intonational forum]. Shiyan yuyanxue 实验语言学, 11, 1–10.Google Scholar
Shi, Feng 石锋, Lei Liang 梁磊, and Ping Wang 王萍
(2010) Hanyu putonghua chenshuju yudiao de tingyanlv 汉语普通话陈述句语调的停延率 [The lengthening ratio of the intonation of declarative sentence in standard Chinese]. In Wuyun Pan 潘悟云 and Zhongwei Shen 沈钟伟 (eds.), Yanjiuzhile: Qingzhu Wang Shiyuan xiansheng qishiwu shouchen xueshu lunwenji 研究之乐:庆祝王士元先生七十五寿辰学术论文集 [The joy of research: A festschrift in honor of Professor William S-Y. Wang on his seventy-fifth birthday], 321–329. Shanghai: Shanghai jiaoyu chubanshe.Google Scholar
Shi, Feng 石锋, Ping Wang 王萍, and Lei Liang 梁磊
(2009) Hanyu putonghua chenshuju yudiao de qifudu 汉语普通话陈述句语调的起伏度 [The undulating scale of the intonation of declarative sentence in standard Chinese]. Nankai yuyan xuekan 南开语言学刊, 21, 4–13.Google Scholar
Song, Yuzhu 宋玉柱
(1981) Guanyu baziju de liangge wenti 关于“把”字句的两个问题 [Two issues on ba-construction]. Yuwen yanjiu 语文研究, 21, 39–43.Google Scholar
Sun, Ying 孙颖 and Feng Shi 石锋
(2012) Putonghua jiaodianju de shichang biaoxian 普通话焦点句的时长表现 [Duration performance of focus sentences in standard Chinese]. Zhongguo yuyin xuebao 中国语音学报, 31, 70–76.Google Scholar
Sybesma, Rint
(1992) Causatives and accomplishments: the case of the Chinese ba . Ph.D. Dissertation, Leiden University.Google Scholar
Tian, Ye 田野
(2010) Beijinghua qiangdiao jiaodianju yinliang fenxi 北京话强调焦点句音量分析 [Energy performance of focus sentences in Beijing Dialect]. Paper presented at the 9th Phonetic Conference of China, Nankai University, Tianjin, China, May 28–30, 2010.
Xie, Chenwei 谢郴伟
(2017) Baziju de jiaodian zai nali: yudiao lianghua fenxi de zhengju “把”字句的焦点在哪里——语调量化分析的证据 [The location of focus in Ba-construction: evidence on intonational quantitative data]. Paper presented at the 19th International Conference on Chinese Language and Culture, Nankai University, Tianjin, China, July 9–11, 2017.
Xu, Jie 徐杰 and Yingzhe Li 李英哲
(1993) Jiaodian yu liangge feixianxing jufa fanchou: “fouding”, “yiwen” 焦点与两个非线性句法范畴:“否定”“疑问” [Focus and two non-linear syntactic categories: negate and query]. Zhongguo yuwen 中国语文, 21, 81–92.Google Scholar
Xu, Liejiong
(2004) Manifestation of informational focus. Lingua, 114(3), 277–299. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Yi
(1999) Effects of tone and focus on the formation and alignment of f 0 contours. Journal of Phonetics, 27(1), 55–105. DOI logoGoogle Scholar
Xun, Endong 荀恩东, Gaoqi Rao 饶高琦, Xiaoyue Xiao 肖晓悦, and Jiaojiao Zang 臧娇娇
(2016) Dashuju beijing xia BBC yuliaoku de yanzhi 大数据背景下BCC语料库的研制 [The construction of the BBC corpus in the age of big data]. Yuliaoku yuyanxue 语料库语言学, 11, 93–109.Google Scholar
Zhang, Hongming 张洪明
(2014) Yunlv yinxixue yu hanyu yunlv yanjiuzhong de ruogan wenti 韵律音系学与汉语韵律研究中的若干问题 [Some issues on prosodic phonology and Chinese prosodic studies]. Dangdai yuyanxue 当代语言学, 31, 303–327.Google Scholar
Zhang, Huili 张慧丽, Haiheng Duan 段海凤, and Haihua Pan 潘海华
(2017) Jiaodian zhongyin yuanze yu hanyude baziju 焦点-重音原则与汉语的“把”字句 [The focus-stress rule and the ba-construction in Mandarin Chinese]. Paper presented at the 25th Annual Conference of the International Association of Chinese Linguistics, Eötvös Lorànd University, Budapest, Hungary, June 25–27, 2017.
Zou, Ke
(1995) The syntax of the Chinese ba-construction and verb compounds: a morpho-syntactic analysis. Ph.D. Dissertation, University of South California.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Sybesma, Rint
2021. Voice and Little v and VO–OV Word‐Order Variation in Chinese Languages. Syntax 24:1  pp. 44 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 31 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.