Article published In:
International Journal of Chinese Linguistics
Vol. 8:2 (2021) ► pp.314344
References

参考文献

Bai, Jingru 白静茹
(2009) Shanxi Lüliang fangyan xianshan yideng jin baidu ji yuanyin gaohua 山西吕梁方言咸山一等今白读及元音高化 [Colloquial Readings of Level 1 of MC Xian-Shan Final Groups and Vowel Raising of Lüliang Dialects in Shanxi Province]. Fangyan 方言 [Dialect], 1 1, 34–39.Google Scholar
Cao, Zhiyun 曹志耘
(2011) Nanbu Wuyu de xiaocheng 南部吴语的小称 [The Diminutive Form in Southern Wu Dialect]. Yuyan Yanjiu 语言研究 [Studies in Language and Linguistics], 3 1, 33–44.Google Scholar
Chen, Matthew
(1975) An Areal Study of Nasalization in Chinese. Journal of Chinese Linguistics 3.1, 16–59.Google Scholar
He, Wei 贺巍
(1989)  Huojia fangyan yanjiu 获嘉方言研究 [A Study of Huojia Dialect]. Beijing: The Commercial Press.Google Scholar
Liu, Baojun 刘宝俊
(1993) Lun xiandai Hanyu fangyanzhong de “yideng i jieyin” xianxiang 论现代汉语方言中的“一等i介音”现象 [On the Phenomenon of the First Level Glide-i in Modern Chinese Dialects]. Huazhong Shifan Daxue Xuebao (zheshe ban) 华中师范大学学报(哲社版) [Journal of Central China Normal University (Humanities and Social Sciences)], 1 1, 73–77.Google Scholar
Li, Congcong 李聪聪
(2018) Huaxian fangyan bianyun yanjiu 滑县方言变韵研究 [A Study of Rime Alternation Phenomena in Huaxian Dialect]. MA Thesis, Henan University.
Li, Xindi 黎新第
(1991) Beiwei 37o yinan de gu -k yunweizi yu erhe yuanyin 北纬37o以南的古-k韵尾字与二合元音 [The Words that end with -k Ancient rhyme tail in the South of 37 degree of Northern Latitude]. Yuyan Yanjiu 语言研究 [Studies in Language and Linguistics], 2 1, 96–106.Google Scholar
Niu, Shunxin 牛顺心
(2008) Henan Wuzhi fangyan de zi bianyun jiqi xingcheng yu fazhan 河南武陟方言的子变韵及其形成与发展 [The Formation and Development of Zi Rime Alternation in Wuzhi Dialect of Henan Province]. Yindu Xuekan 殷都学刊 [Yindu Journal], 3 1, 128–132.Google Scholar
Pan, Wuyun 潘悟云
(2014) Dui sandeng laiyuan de zairenshi 对三等来源的再认识 [Rethinking the origin of Division-III Finals of Middle Chinese]. Zhongguo Yuwen 中国语文 [Studies of the Chinese Language], 6 1, 531–540.Google Scholar
Peng, Jianguo 彭建国
(2006) Xiangyu yinyun lishi cengci yanjiu 湘语音韵历史层次研究 [A Study on the Historical Level of Phonology in Xiang Dialect]. Ph.D. Dissertation, Shanghai Normal University.
Qiao, Quansheng 乔全生
(2005) Lun Jinfangyan zhong de yinyang duizhuan 论晋方言中的阴阳对转 [Shifting between Negative and Postitive Tones in Shanxi Dialects]. Jinzhong Xueyuan Xuebao 晋中学院学报 [Journal of Jinzhong University], 2 1, 1–4.Google Scholar
Shi, Yanfeng 史艳锋
(2013a) Mengzhou nanzhuang fangyan zhong zibian yunwei dui shengmu/yuntou de tonghua/yihua 孟州南庄方言中子变韵尾对声母/韵头的同化/异化 [The Assimilation and Dissimilation between Zi-changed Final Ending and the Initial/Glide]. Ningxia Daxue Xuebao (renwen shehui kexue ban) 宁夏大学学报(人文社会科学版) [Journal of Ningxia University (Humanities & Social Sciences Edition)], 2 1, 73–77.Google Scholar
(2013b) Yubei jinyu danziyin yu bianyin xianxiang yanjiu 豫北晋语单字音与变音现象研究 [A Study on the Pronunciation of individual Word and Sound Change Phenomena in Northern Henan Dialect]. Ph. D. Dissertation, Shaanxi Normal University.
(2013c) Zi bianyun he zi bianyun de xingcheng gouni —— yi mengzhou fangyan weili 子变韵和子变韵的形成构拟 —— 以孟州方言为例 [The “Zi” Changed Finals and their Reconstruction – A Case Study of the Mengzhou Dialect ]. Language and Linguistics, No. 5, 795–835.Google Scholar
Wang, Futang 王福堂
(1999)  Hanyu fangyan yuyin de yanbian he cengci 汉语方言语音的演变和层次 [The Phonetic Evolution and Hierarchy of Chinese Dialects]. Bejing: Language and Culture Press.Google Scholar
(2005)  Hanyu fangyan yuyin de yanbian he cengci (xiuding ben) 汉语方言语音的演变和层次(修订本) [The Phonetic Evolution and Hierarchy of Chinese Dialects (Revised Edition)]. Bejing: Language and Culture Press.Google Scholar
Wang, Hongjun 王洪君
(1994) Hanyu changyong de liangzhong yuyin goucifa —— cong Pingding erhua he Taiyuan qian-l-ci tanqi 汉语常用的两种语音构词法 —— 从平定儿化和太原嵌l词谈起 [The Two Kinds of Frequently-used Phonetic Word Formation Strategy – from Er Rime Alternation in Pingding Dialect and l-inserted Words in Taiyuan Dialect]. Yuyan Yanjiu 语言研究 [Studies in Language and Linguistics], 1 1, 65–78.Google Scholar
(1999)  Hanyu feixianxing yinxixue: Hanyu de yinxi geju yu danziyin 汉语非线性音系学 —— 汉语的音系格局与单字音 [The Non-linear Phonology of Chinese: The Phonology Pattern and the Pronunciation of individual Word]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
(2004) Cong Shanxi Wenxi de xiaofangyan chayi kan Z bianyin de shuaibai 从山西闻喜的小方言差异看Z变音的衰败 [Research on the Decline of Z Rime Alternation from the Small Dialect Differences in Wenxi Dialect of Shanxi Province]. Yuwen Yanjiu 语文研究 [Linguistic Research], 1 1, 1–7.Google Scholar
(2008)  Hanyu feixianxing yinxixue: Hanyu de yinxi geju yu danziyin (zengdingban) 汉语非线性音系学 —— 汉语的音系格局与单字音(增订版) [The Non-linear Phonology of Chinese: The Phonology Pattern and the Pronunciation of Individual Word (Revised and Enlarged Edition)]. Beijing: Peking University Press.Google Scholar
Wang, Li 王力
(2004)  Hanyushi gao (xiudingban) 汉语史稿(修订版) [The Manuscript of the History of Chinese Language (Revised Edition)]. Beijing: Zhonghua Shuju.Google Scholar
Wang, Qingfeng 王青锋
(2007)  Changyuan fangyan zhi yuyin pian 长垣方言志语音篇 [The Phonology of Changyuan Dialect]. Zhengzhou: Zhongzhou Ancient Books Publishing House.Google Scholar
Wang, Wenwen 王雯雯
(2017) Shanxi Xiaoyi Ducunhua yuanyin gaohua xianxiang fenxi 山西孝义杜村话元音高化现象分析 [The Analysis of Vowel Raising Phenomena in Dialect of Du Village in Xiaoyi of Shanxi Province ]. MA Thesis, Shanxi University.
Xia, Liping 夏俐萍
(2012) Henan Fengqiu Zhaogang fangyan de zi bianyun 河南封丘赵岗方言的子变韵 [Final Varied Patterns of Suffix-Zi 子 in Zhaogang Dialect of Fengqiu County, Henan Province]. Fangyan 方言 [Dialect], 3 1, 200–210.Google Scholar
Xin, Yongfen 辛永芬
(2006) Henan Xunxian fangyan de zi bianyun 河南浚县方言的子变韵 [Sound Changes of the Suffix 子 of Xunxian Dialect in Henan Province]. Fangyan 方言 [Dialect], 3 1, 245–254.Google Scholar
Yuan, Huiyan 原慧艳
(2018) Jincheng fangyan yangshengyun bainianlai de yanbian 晋城方言阳声韵百年来的演变 [The Evolution of Yang Rime over the Last Hundred Years in Jincheng Dialect]. Jinzhong Xueyuan Xuebao 晋中学院学报 [Journal of Jinzhong University], 6 1, 76–80.Google Scholar
Zhang, Juan 张娟
(2005) Henan he Shanxi fangyan zhong de Z bianyun yanjiu 河南和山西方言中的Z变韵研究 [A Study of Z Rhyme Alternation in Dialects of Henan and Shanxi Province]. MA Thesis, Peking University.
Zhang, Kun 张琨
(1983) Hanyu fangyan zhong biyin yunwei de xiaoshi 汉语方言中鼻音韵尾的消失 [The Disapperance of the Nasal Ending in Chinese Dialects]. Academia Sinica Bulletin of IHP, 541, 3–74.Google Scholar
Zhang, Qihuan 张启焕, Chen, Tianfu 陈天福, and, Cheng, Yi 程仪
(1993)  Henan Fangyan Yanjiu 河南方言研究 [A Study of Henan Dialects]. Kaifeng: Henan University Press.Google Scholar
Zhang, Yanlai 张燕来
(2006) Shanxi Jinyu shemian gaoyuanyin de shejianhua 山西晋语舌面高元音的舌尖化 [The Apicalization of Palatal High Vowel in Jin Dialect of Shanxi Province]. Yuwen Yanjiu 语文研究 [Linguistic Research], 1 1, 61–65.Google Scholar
Zhao, Qingzhi 赵清治
(1990) Changge fangyan de dongci bianyun 长葛方言的动词变韵 [The Rime Alternation of Verbs in Changge Dialect]. MA Thesis, Renmin University of China.
Zhao, Rixin 赵日新
(2020) Yubei fangyan erhuayun de cengci 豫北方言儿化韵的层次 [The Strata of the er Diminutive Final in Dialects of Northern Henan Province]. Zhongguo Yuwen 中国语文 [Studies of the Chinese Language], 5 1, 544–557.Google Scholar
Zhengzhang, shangfang 郑张尚芳
(2002) Gu laimu yimu jin fangyan du cayin secayin wenti 古来母以母今方言读擦音塞擦音问题 [The Issue of Ancient 来 lai-Initial and 以 yi-Initial Reading as Frication and Affrication]. Yuyan Disanjuan 语言第三卷 [The Third Volume of Languages].Google Scholar
Zhou, Qingsheng 周庆生
(1987) Zhengzhou fangyan de shengyundiao 郑州方言的声韵调 [The Initial, Final and Tone of Zhengzhou Dialect]. Fangyan 方言 [Dialect], 3 1, 190–199.Google Scholar
Zhu, Xiaonong 朱晓农
(2005) Yuanyin dazhuanyi he yuanyin gaohua lianyi 元音大转移和元音高化链移 [The Vowel Shift and Vowel Raising Chain]. Minzu Yuwen 民族语文 [Minority Languages of China], 1 1, 1–6.Google Scholar
Zhu, Yiner 朱音尔
(2013) Nanbei Wuyu hutongxing buduichen xianxiang de yinxixue jieshi 南北吴语互通性不对称现象的音系学解释 [The Phonological Analysis of Dissymmetry Phenomena of the Intercommunity between Northern Wu and Southern Wu Dialects]. Ph.D. Dissertation, East China Normal University.
Zhu, Yuzhu 朱玉柱
(2018) Shixi Henan Wuzhi (Dahongqiao xiang) fangyan de mingci bianyun 试析河南武陟(大虹桥乡)方言的名词变韵 [A Tentative Analysis of the Vowel Variations in Nouns in Wuzhi Dialect (at Dahongqiao Village) of Henan Province]. Yunlv Yufa Yanjiu (No.3) 韵律语法研究(第三卷) [Studies in Prosodic Grammar (vol. 3)]. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar