References
Bernhardt, Barbara H. & Stemberger, Joseph P.
1998Handbook of phonological development: From the perspective of constraint-based nonlinear phonology. San Diego: Academic Press.Google Scholar
Chen, Tsung-ying
2007The mora as tone-bearing unit. Taipei: National Chung Cheng University. (Master’s thesis.)
Duanmu, San
1994Against contour tone units. Linguistic Inquiry 25(4). 555–608.Google Scholar
1999Metrical structure and tone: Evidence from Mandarin and Shanghai. Journal of East Asian Linguistics 8(1). 1–38. DOI logoGoogle Scholar
2004Left-headed feet and phrasal stress in Chinese. Cahiers de Linguistique Asie Orientale 33(1). 65–103. DOI logoGoogle Scholar
2005The tone-syntax interface in Chinese: Some recent controversies. In Shigeki, Kaji (ed.), Proceedings of the Symposium on Cross-Linguistic Studies of Tonal Phenomena, Historical Development, Tone-Syntax Interface, and Descriptive Studies, 221–254.Google Scholar
2008Syllable structure: The limits of variation. Oxford: Oxford University Press. DOI logoGoogle Scholar
Feng, Shengli
2000Hanyu yunlv jufaxue [Chinese prosodic syntax]. Shanghai: Shanghai Education Publishing House.Google Scholar
2016Beijinghua shi yige zhongyin yuyan [Mandarin Chinese is a stress language]. Yuyan Kexue [Language Science] 15(5). 449–473.Google Scholar
Flemming, Edward
2002Auditory representations in phonology. New York: Routledge.Google Scholar
Fon, Janice, Chiang, Wen-yu, & Cheung, Hintat
2004Production and perception of two dipping tones (Tone2 & Tone3) in Taiwan Mandarin. Journal of Chinese Linguistics 32(2). 249–281.Google Scholar
Fon, Janice & Hsu, Hui-ju
2007Positional and phonotactic effects on the realization of two dipping tones in Taiwan Mandarin. In Gussenhoven, Carlos & Riad, Tomas (eds.), Tones/tunes volume 2: Experimental studies in words and sentence processing, 239–270. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Gao, Yunfeng
2004Shengdiao ganzhi yanjiu [Study of tone perception]. Shanghai: Shanghai Normal University. (Doctoral dissertation.)
Guo, Chengyu
2020Hanyu fangyan shuangyinjieci de yunlv jiegou leixing yu biandiao [Prosodic structures and tone sandhi of bi-syllabic words in Chinese dialects]. Shanghai: Shanghai Normal University. (Doctoral dissertation.)
Hsieh, Feng-fan
2022Lun hanyu you cizhongyin [On the existence of word stress in Mandarin Chinese]. In Feng, Shengli & Ma, Qiuwu (eds.), Yunlv Yufa Yanjiu [Studies in Prosodic Grammar], vol. 71, 27–58. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Hyman, Larry
1985A theory of phonological weight. Dordrecht: Foris. DOI logoGoogle Scholar
2007Universals of tone rules: 30 years after. In Riad, Tomas & Gussenhoven, Carlos (eds.), Tones/tunes volume 1: Typological studies in words and sentence processing, 1–34. Berlin: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Jiang, Di
2011Zhongyin, zhongdiao he shengdiao [On stress, accent and tone]. Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu [Language Teaching and Linguistic studies] 2011(4). 73–80.Google Scholar
Ladefoged, Peter & Johnson, Keith
2011A course in phonetics (6th edition). Boston, MA: Wadsworth.Google Scholar
Levin, Juliette
1985A metrical theory of syllabicity. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. (Doctoral dissertation.)
Liang, Lei
2014Dongtai yu wentai: Hanyu shengdiao de gongshi bianyi yanjiu) [The dynamic and steady state: The variation of tones in Chinese dialects]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2014(4). 371–382.Google Scholar
Lin, Hua
1998Diaosulun ji putonghua lianxu biandiao [The toneme theory and Mandarin tone sandhi]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1998(1). 31–39.Google Scholar
2006Mandarin neutral tone as a phonologically low tone. Journal of Chinese Language and Computing 16(2).121–134.Google Scholar
Ma, Qiuwu
2014Hanyu yudiao yinxi yanjiu zhong de jige wenti [Some problems in the phonological study of Chinese intonation]. Dangdai Waiyu Yanjiu [Contemporary Foreign Language Studies] 2014(1). 6–11.Google Scholar
Meredith, Scott E.
1990Issues in the phonology of prominence. Cambridge: Massachusetts Institute of Technology. (Doctoral dissertation.)
Roengpitya, Rungpat
2003(End) truncation of the Thai contour tones on different durations of TBUs. In Solé, Maria-Josep, Recasens, Daniel, & Romero, Joaquin (eds.), Proceedings of the 15th International Congress of Phonetic Sciences, 1109–1112.Google Scholar
Shen, Xiaonan
1990Tonal coarticulation in Mandarin. Journal of Phonetics 18(2). 281–295. DOI logoGoogle Scholar
Shi, Feng & Wang, Ping
2006Beijinghua danziyin shengdiao de tongji fenxi [A statistic analysis of the tones in Beijing Mandarin]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2006(1). 33–40.Google Scholar
Shi, Feng & Ran, Qibin
2011Putonghua shangsheng de benzhi shi dipingdiao: Dui “hanyu shengdiao ganzhi yanjiu” de zaifenxi [A comment on “Mandarin tone perception”: A report on a low level tone]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 2011(6). 550–555.Google Scholar
Stemberger, Joseph P.
1994Timing units and moras: A synthesis. University of Minnesota. (Manuscript.)Google Scholar
Tang, Chaoju
2008Mutual intelligibility of Chinese dialects: An experimental approach. Leiden: Leiden University. (Doctoral dissertation.)
Wang, Xudong
1992Beijinghua de qingsheng quhua jiqi yingxiang [T4-rization of T0 in the Beijing dialect and its impact]. Zhongguo Yuwen [Studies of the Chinese Language] 1992(2). 124–128.Google Scholar
Wang, Yujun & Zhang, Hongming
2021Hanyu sizige de yuyin biaoxian jiqi yunlv wenti [The phonetic properties of quadrisyllabic units and related issues of prosody in Mandarin Chinese]. Dangdai Yuyanxue [Contemporary Linguistics] 23(3). 383–412.Google Scholar
Wu, Bo
2019Shanghaihua Shuangyinjieci de qingzhong yunlv moshi [The prosodic rhythm of disyllabic words in Shanghai dialect]. In Feng, Shengli & Ma, Qiuwu (eds.), Yunlv Yufa Yanjiu [Studies in Prosodic Grammar], vol. 4(1), 41–64. Beijing: Beijing Language and Culture University Press.Google Scholar
Xu, Ximing
2018Yinghanyu jiezou leixing duibi yanjiu [Contrastive studies of rhythmic types in English and Mandarin]. Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.Google Scholar
Xu, Yi & Wang, Emily Q.
2001Pitch targets and their realization: Evidence from Mandarin Chinese. Speech Communication 2001(33). 319–337. DOI logoGoogle Scholar
Xu, Yi & Wang, Maolin
2009Organizing syllables into groups: Evidence from F0 and duration patterns in Mandarin. Journal of Phonetics 2009(37). 502–520. DOI logoGoogle Scholar
Yin, Zhigang
2020Zailun yunlv bianjie de shengxue tezheng jiqi xingcheng jizhi [Revisiting the acoustic characteristics and the generation mechanism of prosodic boundary]. Zhongguo Yuyin Xuebao [Chinese Journal of Phonetics] 2020(13). 38–50.Google Scholar
Yip, Moira
1989Contour tones. Phonology 1989(6). 149–174. DOI logoGoogle Scholar
2002Tone. UK: Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Zec, Draga
1994Sonority constraints on prosodic structure. New York: Garland.Google Scholar
Zhang, Hongmin
2014Yunlv yinxixue yu hanyu yunlv yanjiu zhong de ruogan wenti [Some issues on prosodic phonology and Chinese prosodic studies]. Dangdai Yuyanxue [Contemporary Linguistics] 16(3). 303–327.Google Scholar
Zhang, Jie
2004Contour tone licensing and contour tone representation. Language and Linguistics 5(4). 925–968.Google Scholar
Zhou, Ren
2018Zhengyi yu sikao: 60 nianlai hanyu cizhongyin yanjiu shuping [A review on Mandarin word stress study in 60 years]. Yuyan Jiaoxue Yu Yanjiu [Language Teaching and Linguistic Studies] 2018(6). 102–112.Google Scholar
Zhu, Xiaonong
2019Shengdiao fasheng de wuxiang qianti [Tonogenesis: Five prerequisites]. Yuyan Kexue [Linguistic Sciences] 18(6). 561–580.Google Scholar
Zhu, Xiaonong & Li, Fei
2016Meizhou kefangyan de shuangxiang shengdiao dalianyi: Yi yanhua bijiaofa chongjian changguan yanhuashi yili [Bi-directional tone shift in Meizhou Hakka: A case study with the evolutionary comparative method]. Yuwen Yanjiu [Linguistic Research] 2016(4). 1–8.Google Scholar
Zhu, Xiaonong & Zhang, Yingyue
2016Dongbu zhongyuan guanhua de shengdiao leixing [Tonotypes in eastern Zhongyuan Mandarin]. Yuyan Yanjiu [Studies in Language and Linguistics] 36(3). 1–15.Google Scholar