Article published in:
ITL - International Journal of Applied Linguistics
Vol. 159 (2010) ► pp. 2751
Bibliografia

Bibliografia

Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura
20, enero 2000 [Monográfico sobre la puntuación.]Google Scholar
Atienza, Encarna y Carmen LÓPEZ
(2000) “Puntuació i processos de composició”. En: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura 20, 59–73.Google Scholar
Besa, Josep
(2000) “Més enllà de l’oral. Puntuació i activitat interpretativa”. En: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 20, 89–103.Google Scholar
(2006) Anàlisi i producció de textos catalans. Barcelona: Departament de Filologia Catalana / Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona. (Textos Docents, 313)Google Scholar
Cassany, Daniel
(2000) “Puntuació: recerca, concepcions i didàctica”. En: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 20, 7–25.Google Scholar
(1993) La cuina de l’escriptura. Barcelona: Empúries. [Versión española: La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama, 1995.]Google Scholar
Colignon, Jean-Pierre
(1993) Un point, c’est tout! La ponctuation efficace. Québec: Boréal.Google Scholar
Cuenca, M. Josep
(1996) Sintaxi fonamental. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Duranti, Alessandro
(1997) Linguistic anthropology. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Ferreiro, Emilia, Clotilde Pontecorvo, Nadja Ribeiro Moreira e Isabel García Hidalgo
(1996) “Los límites del discurso: puntuación y organización textual”. Caperucita Roja aprende a escribir. Estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas. Barcelona: Gedisa, 129–161.Google Scholar
Figueras, Carolina
(2000) “La puntuación”. En: Estrella Montolío (coord.). Manual práctico de escritura académica. Barcelona: Ariel, vol. III, 77–152.Google Scholar
(2001) Pragmática de la puntuación. Barcelona: Octaedro; Ediciones Universitarias de Barcelona.Google Scholar
Hall, Nigel
(1996) “Learning About Punctuation: An Introduction and Overview”. En: Hall y Robinson (eds.), 5–36.Google Scholar
Hall, Nigel y Anne Robinson
(eds.) (1996) Learning About Punctuation. Clevelon: Multilingual Matters Ltd.Google Scholar
Hodges, Richard E.
(2000) “Mental Processes and the Conventions of Writing: Spelling, Punctuation, Handwriting”. En: Roselmina Indrisano y James R. Squire. Perspectives on Writing. Research, Theory, and Practice. Newark: International Reading Association, 187–211.Google Scholar
Ivanic, Roz
(2000) “Linguistics and the Logic of Non-standard Punctuation”. En: Hall y Robinson (eds.), 148–169.Google Scholar
Mossop, Brian
(2001) Editing and Revising for Translators. Manchester, UK, / Kinderhood, (NY), USA: St. Jerome Publishing, 22007.Google Scholar
Nunberg, Geoffrey, Ted Briscoe y Rodney Huddleston
(2002) “Punctuation”. En: Rodney Huddleston y Geoffrey K. Pullum. The Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press, 1723–1764.Google Scholar
Pujol, Josep M. y Joan Solà
(1995) Ortotipografia. Manual de l’autor, l’autoeditor i el dissenyador gràfic. Barcelona: Columna.Google Scholar
Pujol, Mario
(2000) “L’anàlisi d’errors de puntuació”. En: Articles de Didàctica de la Llengua i de la Literatura, 20, 43–57.Google Scholar
Ramat, Aurel
(1999) Le Ramat de la typographie. Saint-Lambert (Québec): Aurel Ramat Editeur.Google Scholar
Real Academia Espanola
(1999) Ortografía de la lengua española. Madrid: Espasa.Google Scholar
Seco, Manuel
(1994) Gramática esencial del español. Madrid: Espasa Calpe.Google Scholar
Sol, Ramón
(1992) Manual práctico de estilo. Barcelona: Urano.Google Scholar
Viana, Amadeu y Jordi Suils
(2002) “Les construccions causals i les finals”. En: Joan Solà, Maria Rosa Lloret, Joan Mascaró y Manuel Pérez Saldanya (dirs.) (2002) Gramàtica del català contemporani. Barcelona: Empúries, vol 3, § 27.Google Scholar