Article published in:
Constructing Languages: Norms, myths and emotions
Edited by Francesc Feliu and Josep Maria Nadal
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 13] 2016
► pp. 297318
References

Bibliografia

Aguiló, Marià
1867 “Discurs del senyor president del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona en 1867, 29–40. Barcelona: Llibreria d’A. Verdaguer. Reproduït en facsímil (d’on cito) a Joaquim Molas, Manuel Jorba i Antònia Tayadella (eds.), 1984, 281–291.
2006Focs follets. Gabriel, Andreu (ed.). Estudi introductori de Margalida Tomàs. Tarragona: Arola Editors.
Alcover, Joan
1985 Cap al tard . Dins Miquel Costa i Llobera i Joan Alcover. Poesia, 55–188. Barcelona: Edicions 62 / Edicions Orbis.
Argullol, Rafael
2008El héroe y el único. El espíritu trágico del Romanticismo. Barcelona: Acantilado.
Arqués, Rossend
1988 “La Morta-Viva: gènesi, tradició i funció d’una al·legoria de la Renaixença de la llengua catalana i de Catalunya”. Anuari Verdaguer 3: 31–76.
Ballot, Josep Pau
1987Gramática y apología de la llengua cathalana. Edició facsímil a cura de Mila Segarra. Barcelona: Alta Fulla.
Bastons, Miquel
1994 “Set cartes de Josep Aladern a Miguel de Unamuno”. Dins Josep Aladern (1869–1918). Vida i obra, 40–50. Reus/Alcover: Edicions del Centre de Lectura/Centre d’Estudis Alcoverencs.
Bauer, Laurie, i Peter Trudgill
(eds.) 1998Language Myths. Londres: Penguin Books.
Berlin, Isaiah
2000Las raíces del romanticismo. Henry Hardy (ed.). Madrid: Taurus.[The Roots of Romanticism. 1999. Princeton: Princeton University Press.]
Cabré, Rosa
1995 “Memòria de Josep Yxart: l’home i el crític”. Dins Josep Yxart. Obra completa, Vol. i, 13–97. Barcelona: Proa/Ajuntament de Tarragona.
Cahner, Max
1984 “Contribució al coneixement de l’ús lingüístic entre els escriptors catalans de la fi del segle xviii”. Dins Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a 
R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari. Vol. iv [ Estudis Universitaris Catalans, Vol. xxvi ], 5–16. Barcelona: Curial.
Carbonell, Antoni
1986Literatura catalana del segle xix. Barcelona: Jonc.
Caussat, Pierre, Dariusz Adamski, i Marc Crépon
1996La langue source de la nation. Messianismes sèculiers en Europe centrale et orientale (du xviiie au xxe siècle). Lieja: Pierre Mardaga.
Comas, Antoni
1967Les excel·lències de la llengua catalana. Barcelona: Rafael Dalmau, Editor.
1973Joan Alcover. Aproximació a l’home, al seu procés i a la seva obra. 
Barcelona: Dopesa.
Comellas, Pere
2006Contra l’imperialisme lingüístic. A favor de la linguodiversitat. Barcelona: La Campana.
Duch, Lluís
1996Mite i interpretació. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Ginebra, Jordi
1996L’obra gramatical d’Antoni Febrer Cardona (1761–1841). Maó: Institut Menorquí d’Estudis.
1997 “El mite de la llengua de les muntanyes: algunes referències sobre la desclosa i pervivència d’una constant romàntica”. Dins El segle romàntic. Actes del Col·loqui sobre el Romanticisme. Vilanova i la Geltrú, 2, 3 i 4 de febrer de 1995, Manuel Jorba, Antònia Tayadella i Montserrat Comas (eds.), 157–169. Vilanova i la Geltrú: Organisme Autònom Biblioteca-Museu V. Balaguer / Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
2010Llengua, nació i modernitat. Projectes i conflictes en la Catalunya dels segles xix i xx. Valls: Cossetània.
Guimerà, Àngel
1895 “Senyors: [Discurs presidencial]”. Dins Acta de la sesión pública celebrada en el Ateneo Barcelonés el 30 de noviembre de 1895, 21–50. Barcelona: Tip. “L’Avenç”.
Gumperz, John J., i Stephen C. Levinson
(eds.) 1996Rethinking Linguistic Relativity. Cambridge: Cambridge University Press.
Hill, Jane J., i Bruce Mannheim
1992 “Language and World View”. Annual Review of Anthropology 21: 381–406. Crossref link
Hina, Horst
1979 “¿Dialecto o lengua? Sobre el estatuto literario del catalán en el Romanticismo”. Dins Estudis de llengua i literatura catalanes oferts a R. Aramon i Serra en el seu setantè aniversari 1. [ Estudis Universitaris Catalans. Vol. xxiii], 285–295. Barcelona: Curial.
Izenberg, Gerald N.
1992Impossible Individuality. Romanticism, Revolution and the Origins of Modern Selfhood, 1787–1802. Princeton: Princeton University Press.
Jorba, Manuel
1983 “Actituds davant la llengua en relació amb la Renaixença”. Dins Actes del Sisè Col·loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes. Roma, 28 de setembre–2 d’octubre 1982, Giuseppe Tavani i Jordi Pinell (eds.), 127–151. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2013A propòsit de la primeríssima recepció de La pàtria d’Aribau (1833–1859). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Molas, Joaquim, Manuel Jorba, i Antònia Tayadella
(eds.) 1984La Renaixença. Fonts per al seu estudi 1815–1877. Barcelona: Universitat de Barcelona / Universitat Autònoma de Barcelona.
Nadal, Josep M.
1999 “Són les llengües semblants a les aigües del mar: normativa i història de la llengua”. Dins Estudis de filologia catalana. Dotze anys de l’Institut de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc d’Eiximenis, Pep Valsalobre i August Rafanell (eds.), 9–27. 
Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
2012“I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima. Per què vivim les llengües amb tanta passió?”. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
. (en premsa). “Swimmers in the sea of word”. Text inèdit.
Oller, Narcís
1896 “Discurs del President del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxxviii de llur restauració, 49–57. Barcelona: Estampa “La Renaixensa”.
1962Memòries literàries. Història dels meus llibres. Pròleg de Gaziel. Barcelona: Editorial Aedos.
Pons, Damià
2012 “Identitat, creativitat i universalitat en tres escriptors mallorquins de l’inici del segle xx”. Dins Mitologia, simbologia i literatura, Magí Sunyer i Montserrat Corretger (eds.), 23–46. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.
Prats, Modest
1995 “La llengua catalana al segle xviii. Possibles pautes d’estudi”. Dins La llengua catalana al segle xviii, Pep Valsalobre i Joan Gratacós (eds.), 15–73. Barcelona: 
Quaderns Crema.
Rafanell, August, i Francesc Feliu
2001 “La llengua abans de la lingüística, arran d’unes Notes d’Antoni de Bastero”. Caplletra 31: 151–172.
Roca, Rafael
2011 “La pàtria somniada dels poetes de la Renaixença valenciana”. Caplletra 50: 209–236.
Rubió i Ors, Joaquim
1841Lo Gayté del Llobregat. Poesias. Barcelona: Estampa de Joseph Rubió. Cito el pròleg de Joaquim Molas, Manuel Jorba i Antònia Tayadella (eds.) 1984, 75–84.
Schlegel, Friedrich
1843Historia de la literatura antigua y moderna. Vol. ii. Barcelona/
Madrid: Librería de J. Oliveres y Gavarró/Librería de Cuesta.
Sunyer, Magí
2006Els mites nacionals catalans. Vic: Eumo Editorial/Societat Verdaguer.
Tayadella, Antònia
1983Els cent-cinquanta anys de la Renaixença. Edició commemorativa de la publicació de La Pàtria de Bonaventura Carles Aribau. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
2012Sobre literatura del segle xix. Josep M. Domingo (ed.). Barcelona: Universitat de Barcelona/Societat Verdaguer.
Tomàs, Margalida
2009L’obra literària i crítica d’Antoni Aulèstia i Pijoan. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.
Trudgill, Peter
2012 “On the sociolinguistic typology of linguistic complexity loss”. Dins Potentials of Language Documentation: Methods, Analyses, and Utilization, Frank Seifart, Geoffrey Haig, Nikolaus P. Himmelmann, Dagmar Jung, Anna Margetts i Paul Trilsbeek (eds.), 90–95. Honolulu: University of Hawaii Press.
Valls, Xavier
1996Antoni de Bofarull. Poemes. Reus: Associació d’Estudis Reusencs.
Vega, Xavier
1991 “Herder i els orígens del catalanisme”. Miscel·lània 8 (del Centre d’Estudis Comarcals de la Ribera d’Ebre): 59–72.
Verdaguer, Jacint
1995Canigó. Narcís Garolera (ed.). Barcelona: Quaderns Crema.
Watts, Richard J.
2011Language Myths and the History of English. Oxford: Oxford University Press. Crossref link
Woolard, Kathryn
2008 “Les ideologies lingüístiques: una visió general d’un camp des de l’antropologia lingüístic”. Revista de Llengua i Dret 49: 179–199.
Yxart, Josep
1979 “Teatro catalá. Ensaig histórich-crític”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxi de llur restauració, 155–241 Barcelona: Estampa de la Renaixensa.
1885 “Memoria del Sr. Secretari del Consistori”. Dins Jochs Florals de Barcelona. Any xxvii de llur restauració, 53–59. Barcelona: Estampa “La Renaixensa”.
1886 “Del uso del castellano en Cataluña”. Dins El año pasado. Letras y artes en Barcelona. Barcelona: Establecimiento Tipográfico / Editorial Daniel Cortezo y Cia. Reproduït a Obra completa. Vol. i 1995 Rosa Cabré (ed.), 153–171. Barcelona: Proa / Ajuntament de Tarragona.
1891 “La literatura catalana en Madrid ii”. La Vanguardia, any xi, 3084 (3 de desembre de 1891): 4–5. Reproduït a José Yxart: crítica dispersa (1883–1893) 1996 Rosa Cabré (ed.), 325–330. Barcelona: Lumen.