Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 263280
References

Referències bibliogràfiques

Bourdieu, Pierre
2008¿Qué significa hablar? Economía de los intercambios lingüísticos. Madrid: Akal.Google Scholar
Colomina, Jordi
1999Dialectologia catalana: Introducció i guia. Alacant: Universitat d’Alacant.Google Scholar
Darder, Laia
2015 “La variació lingüística en els mitjans audiovisuals com a estratègia conscient.” Treballs de sociolingüística catalana, 25: 303–316.Google Scholar
Giddens, Anthony
1991Modernidad e identidad del yo: el yo y la sociedad en la época contemporánea. Barcelona: Península.Google Scholar
Hine, Christine
2004Etnografía virtual. Barcelona: UOC.Google Scholar
Kaplan, Robert D.
2013La venganza de la geografía. Cómo los mapas condicionan el destino de las naciones. Barcelona: RBA.Google Scholar
Massanell, Mar
2001 “Morfologia flexiva actual de la Seu d’Urgell i Coll de Nargó: Estadis en el procés d’orientalització del català nord-occidental.” Zeitschrift für Katalanistik 14: 128–150.Google Scholar
2009La progressió d’isoglosses d’est a oest en el català del Principat: sis estudis de cas. Tesi doctoral. Universitat Autònoma de Barcelona.Google Scholar
2012 “ Feve temps que no diva tants verbs! Manteniment i transformació de paradigmes verbals en el català nord-occidental del tombant de segle. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Massanell, Mar i Joan Veny
2002Dialectologia catalana. Barcelona: UOC.Google Scholar
Massip-Bonet, Àngels i Albert Bastardas
(eds.) 2012Complexity Perspectives on Language, Communication and Society. Berlin: Springer.Google Scholar
(eds.) 2014Complèxica. Cervell, societat i llengua des de la transdisciplinarietat. Barcelona: Universitat de Barcelona.Google Scholar
Morin, Edgar
2002El método IV. El conocimiento del conocimiento. Madrid: Cátedra.Google Scholar
Nadal, Josep M.
2005La llengua sobre el paper. Girona: CCG Edicions.Google Scholar
Pardines, Susanna i Nathalie Torres
2011La política lingüística al País Valencià. Del conflicte a la gestió responsable. València: Fundació Nexe.Google Scholar
Pradilla, Miquel Àngel
2008Sociolingüística de la variació i llengua catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2015La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de normalitat lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Sennett, Richard
1977The fall of públic man. New York: Knopf [Traducció castellana: El declive del hombre público. Barcelona: Anagrama 2014].Google Scholar
Tagliamonte, Sali A.
2016Teen Talk. The Language of Adolescents. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Veny, Joan
1985Introducció a la dialectologia catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Viaplana, Joaquim
2002Dialectologia. València: Universitat de València.Google Scholar
Wagensberg, Jorge
1985Ideas sobre la complejidad del mundo. Barcelona: Tusquets.Google Scholar
2014El pensador intruso. El espíritu interdisciplinario en el mapa del conocimiento. Barcelona: Tusquets.Google Scholar