Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 311326
References

Referències bibliogràfiques

Alibèrt, Loís
1935Gramàtica occitana segón los parlars lengadocians. Tolosa: Societat d’Estudis Occitans.Google Scholar
Amengual, Juan José
1835Gramática de la Lengua Mallorquina. Palma de Mallorca: Juan Guasp.Google Scholar
Ballot, Josep Pau
1813Gramàtica y apologia de la llengua cathalana. Barcelona: Joan Francisco Piferrer.Google Scholar
Colomina, Jordi
2013 “Canvi morfològic verbal i normativa: els verbs velaritzats de la tercera conjugació”. Dins Qüestions de morfologia flexiva i lèxica del català. Volum d’homenatge a Joaquim Viaplana, 169–199. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana.Google Scholar
DCVB =. Alcover, Antoni M. i Francesc de B. Moll
1926–1968Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar
DGLC=Fabra, Pompeu
1932Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona: Edhasa.Google Scholar
Fabra, Pompeu
1918Gramàtica catalana. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2010Obres completes (Jordi Mir i Joan Solà, dirs.), Vol. 7: Converses filològiques. Barcelona: Editorial Proa.Google Scholar
1956Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.Google Scholar
GCC = Gramàtica del català contemporani (Joan Solà, M. Rosa Lloret, Joan Mascaró i Manuel Pérez Saldanya
dirs.) Barcelona: Empúries 2002.Google Scholar
Giner, Josep
1998Obra filològica (1931–1991). València: Denes.Google Scholar
GNV = Gramàtica normativa valenciana
. València: Acadèmia Valenciana de la Llengua 2006.Google Scholar
Grevisse, Maurice
1936Le bon usage. Grammaire Française. Gembloux: Duculot.Google Scholar
López del Castillo, Lluís
1976Llengua standard i nivells de llenguatge. Barcelona: Laia.Google Scholar
Moll, Francesc de B.
1937Rudiments de gramàtica preceptiva per a ús dels escriptors baleàrics. Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar
1952Gramática histórica catalana. Madrid: Gredos.Google Scholar
1968Gramàtica catalana referida especialment a les Illes Balears. Palma de Mallorca: Editorial Moll.Google Scholar
Nebot, Josep
1894Apuntes para una gramática valenciana popular. València: Ripollés.Google Scholar
Perea, Maria Pilar
2002 “Flexió verbal regular”. Dins GCC I, 585–648.Google Scholar
Sanchis Guarner, Manuel
1950Gramàtica valenciana. València: Torre.Google Scholar
Saragossà, Abelard
2003Gramàtica valenciana raonada i popular. Els fonaments. Gandia: CEIC Alfons el Vell. [Cite per la segona edició. València: Tabarca Llibres 2005].Google Scholar
2015 “El gènere en la GNV”. Dins Estudis de llengua i literatura catalanes LXVIII (Miscel·lània Jordi Bruguera 3), 207–226.Google Scholar
Sifre, Manuel
2004 “Capítol 2. Morfologia: flexió”. Dins Morfologia catalana, Manuel Pérez Saldanya, Manuel Sifre i Júlia Todolí, 81–191. Barcelona: Editorial UOC.Google Scholar
Valor, Enric
1983La flexió verbal. València: Eliseu Climent.Google Scholar