Part of
The Intricacy of Languages
Edited by Francesc Feliu and Olga Fullana
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 20] 2019
► pp. 393408
References

Referències bibliogràfiques

Aguiló, Marià
1914–1934Diccionari Aguiló: materials lexicogràfics aplegats per Marià Aguiló i Fuster, revisats i publicats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Amengual, Juan José
1858Nuevo diccionario mallorquín-castellano-latín. Tomo 1. Palma: Imprenta y Librería Juan Colomar.Google Scholar
CICA=Torruella, Joan et al.
dir. Corpus Informatitzat del Català Antic [URL]
CIMTAC=Martines, Josep et al.
dir. Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis Alacant IVITRA / Universitat d’Alacant Darrer accés 15/04/2016
CIVAL = Acadèmia Valenciana de la Llengua
Corpus Informatitzat del Valencià. València: AVL. [[URL]; darrer accés: 30/06/2016]
Colon, Germà i Amadeu-J. Soberanas
1986Panorama de la lexicografia catalana. De les glosses medievals a Pompeu Converse. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Colon, Germà
1981 “Sinonímia i diatopisme.” Randa 11: 45–61.Google Scholar
Coromines, Joan
1983–1991Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial.Google Scholar
CTILC=Rafel, Joaquim
dir. Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana Barcelona Institut d’Estudis Catalans [URL]
DCVB=Alcover, Antoni Maria i Francesc de Borja Moll
1968Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallorca: Moll. [[URL]]
DDLC = Institut d’Estudis Catalans
Diccionari descriptiu de la llengua catalana. Barcelona: IEC. [[URL].]
DIEC = Institut d’Estudis Catalans
1995 i 2007Diccionari de la llengua catalana. 1a i 2a edició. Barcelona: IEC. [[URL]]
DNV = Acadèmia Valenciana de la Llengua
2014Diccionari normatiu valencià. València: AVL. [[URL]].
Escrig, Josep
1851Diccionario valenciano-castellano. València: Librería de Pascual Aguilar.Google Scholar
Esteve, Joaquim, Josep Belvitges i Antoni Juglà
1803–1805Diccionario catalán-castellano-latino. 2 vol. Barcelona: Imprenta de la Viuda e Hijos de D. Antonio Brusi.Google Scholar
Fabra, Pompeu
1932Diccionari general de la llengua catalana. Barcelona: Llibreria Catalònia [Edició facsímil dins Jordi Mir i Joan Solà 2007 (dirs.). Pompeu Fabra. Obres completes. Vol. 5. Barcelona / València / Palma: Proa / Edicions 62 / Tres i Quatre / Moll. 2a edició ampliada: 1954 a Impremta d’A. López Llausàs]Google Scholar
Figuera, Pere Antoni
1840Diccionari mallorquí-castellà. Palma: Imprenta y Llibreria de Esteva Trias.Google Scholar
GDLC = Enciclopèdia Catalana
1998Gran diccionari de la llengua catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. [[URL]].
Geeraerts, Dirk i Dirk Speelman
2010 “Heterodox concept features and onomasiological heterogeneity in dialects”. Dins Advances in Cognitive Sociolinguistics, ed. per Dirk Geeraerts, Gitte Kristiansen i Yves Peirsman. Berlín/Nova York: De Gruyter Mouton, 23–39. DOI logoGoogle Scholar
Jané, Albert
2015Diccionari de sinònims. 3a edició actualitzada. En línia. [[URL].]
Kristiansen, Gitte
2008 “Style-shifting and shifting styles: A socio-cognitive approach to lectal variation”. Dins Cognitive Sociolinguistics. Language Variation, Cultural Models, Social Systems, ed. per Gitte Kristiansen i René Dirven, 45–88. Berlín / NovaYork: Mouton de Gruyter. DOI logoGoogle Scholar
Labèrnia, Pere
1839–1840Diccionari de la llengua catalana: ab correspondència castellana y llatina. Barcelona: Estampa dels hereus de la V. de Pla.Google Scholar
Lacavalleria, Joan
1696Gazophylacium catalano-latinum. Barcelona: Antoni Lacavalleria editor.Google Scholar
Nadal, Josep Maria
2015 “Language, normative and identity”. Dins Conditioned Identities – Wished for and Unwished for Identities, ed. per Flocel Sabaté, 33–48 Berna: Peter Lang. [ DOI logo]Google Scholar
Perea, Maria-Pilar
2012 “Dynamic cartography with diachronic data: Dialectal stratigraphy”. Literary and Linguistic Computing 27, 4: 1–10. [[URL]].
Perea, Maria-Pilar i Germà Colón
Estratigrafia Dialectal. Recurs en línia. [[URL]; darrer accés 30/06/2016]
Pradilla, Miquel Àngel
2015La catalanofonia. Una comunitat del segle XXI a la recerca de la normalitat lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Ramos, Joan-Rafael
2013 “Norma y variación lingüística: coincidencias y divergencias entre el español y el catalán”. Normas. Revista de estudios lingüísticos hispánicos. 3: 127–159. [[URL].]
2015 “The Polysemy of the verbs ‘pegar’, ‘apegar’ and ‘empegar’ in Catalan: A synchronic manifestation of semantic change”. Catalan Journal of Linguistics 14: 137–157. [[URL].]
2016 “El cambio semántico del verbo pegar en catalán (siglos XIII–XXI)”. Zeitschrift für Romanische Philologie 132(3): 669–692. DOI logoGoogle Scholar
Societat de catalans
[Miquel Anton Martí i Cortada, Lluís Bordas, Joan Cortada i Sala] 1839Diccionari catalá-castellá-llatí-francés-italiá. Barcelona: Imprempta Joseph Torner.Google Scholar
TERMCAT = Cercaterm. Fitxes Terminològiques
Recurs en línia actualitzat mensualment. [[URL]]
Torra, Pere
1653Dictionarium sev thesavrvs catalanvs-latinvs verborvm, ac phrasivm. Barcelona. [Edicions ampliades posteriors de 1700 i de 1775]Google Scholar