References

Referències bibliogràfiques

AVL
(2006) Gramàtica normativa valenciana. Acadèmia Valenciana de la Llengua: València.Google Scholar
Fabra, P.
(1907) Sobre diferents problemas pendents en l’actual catalá literari. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
Costa, J.
(2006) Norma i variació sintàctiques: la concepció de Pompeu Fabra (1891–1948). Tesi doctoral. Universitat de Girona: Girona.Google Scholar
Fabra, P.
(1913) Normes ortogràfiques. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
(1917) Diccionari ortogràfic. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
(1918) Gramàtica catalana. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
(1932) Diccionari general de la llengua catalana. Catalònia: Barcelona.Google Scholar
Gil, V.
(1994) Algunes consideracions sobre l’edició de textos pre-fabrians. Els Marges, 50, 41–63.Google Scholar
IEC
(2016) Gramàtica de la llengua Catalana. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
Marquet, Ll
(2000) Les Qüestions de gramàtica catalana de Pompeu Fabra. Els Marges, 66, 47–74.Google Scholar
(2002) Fabra abans de Fabra. Correspondència amb J. Casas Carbó. [Coŀlecció « Biblioteca Universitària », 8]. Vic. Eumo, Universitat de Girona, Universitat de Vic.Google Scholar
Mir, J., & Solà, J.
(Eds.) (2012) Obres completes de Pompeu Fabra, Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
Segarra, M.
(2009) El model, o models, de llengua d’Espectres . In J. Mir & J. Solà (Eds), Obres completes de Pompeu Fabra. Institut d’Estudis Catalans: Barcelona.Google Scholar
Solà, J.
(1994) Sintaxi normativa: estat de la qüestió. Barcelona: Empúries.Google Scholar