References

Bibliografia

Anònim
1442 [2003]Curial e Güelfa, trad. per Julia, Butiñá. IVITRA.Google Scholar
1442 [2007]Curial e Güelfa, ed. per Antoni, Ferrando. Toulouse: Anacharsis.Google Scholar
1442 [2007]Curial e Guelfe, trad. par Jean-Marie, Barberà. Toulouse: Anacharsis.Google Scholar
1442 [2014]Curial e Guelfa, trad. per Cesáreo, Calvo Rigual & Anna, Giordano Gramegno. Roma: Aracne.Google Scholar
Anscombre, Jean-Claude, and Oswald, Ducrot
1983L’argumentation dans la langue. Bruxelles: Mardaga.Google Scholar
Bach, Carmen
2009 “ Al cap i a la fi, en fi i en definitiva: tres marcadors discursius vehiculadors de la reformulació conclusiva en català.” Revista de lenguas y literaturas catalana, gallega y vasca 14: 15–33. CrossrefGoogle Scholar
Badia i Margarit, Antoni
1999Les Regles d’esquivar vocables i la qüestió de la llengua. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Barrenechea, Ana, and Mabel, Manacorda
1971Estudios de gramàtica estructual. Buenos Aires: Paidós.Google Scholar
Bell, David
2010 “Nevertheless, still and yet: Concessive cancellative discourse markers.” Linguistics & Cognitive aspects of Reference 42 (7): 1912–1927.Google Scholar
Carreras, Francesc, and Siegfried, Bosch
1936 “Desafiaments a Catalunya en el segle XVI.” Butlletí de l’acadèmia de Bones Lletres 16: 39–64.Google Scholar
Chen, Guohua
2000 “The grammaticalization of concessive markers in Early Modern English.” In Pathways of Chenge: Grammaticalization in English, ed. by Olga, Fisher, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 85–110. CrossrefGoogle Scholar
CICA = Torruella, Joan, Josep, Martines, and Manuel, Pérez Saldanya
2008Corpus Informatitzat del Català Antic (http://​seneca​.uab​.es​/sfi​/cica)
CIMTAC = Martines, Josep, and Vicent, Martines
Corpus Informatitzat Multilingüe de Textos Antics i Contemporanis. Alacant, ISIC-IVITRA.
Colón, Germà and Antoni, Ferrando
2011Les Regles d’esquivar vocables a revisió. València/Barcelona: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
CTILC = Institut d’Estudis Catalans
2005Corpus Textual Informatitzat de la Llengua Catalana (http://​ctilc​.iec​.cat/)
Cuenca, Mª Josep
1989 “La connexió textual: l’adversativitat en el nivell textual.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia 7: 93–116.Google Scholar
1991Les oracions adversatives. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
2002 “Els connectors textuals i les interjeccions.” In Gramàtica del català contemporani, ed. by Joan Solà, Maria R. Lloret, Josep Mascaró, and Manuel Pérez Saldanya, vol. III, 3173–3237.Google Scholar
Cuenca, Mª Josep, and Àngels, Massip
2005 “Connectors i processos de gramaticalització.” Caplletra. Revista Internacional de Filologia 38: 259–277.Google Scholar
Cuenca, Mª Josep
2006La connexió i els connectors. Perspectiva oracional i textual. Vic: Universitat de Vic, Eumo Editorial.Google Scholar
DAguiló = Aguiló, Marià
1915Diccionari Aguiló. Materials lexicogràfics aplegats per Marian Aguiló y Fuster. Revisats sota la cura de Pompeu Fabra i Manuel de Montoliu. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
DBelvitges = Belvitges, Josep, and Joaquim, Esteve
1803Diccionario catalán-castellano-latino.Google Scholar
DCVB = Alcover, Antoni, and Francesc de Borja, Moll
1985Diccionari Català-Valencià-Balear. Palma de Mallorca: Moll.Google Scholar
DECat = Coromines, Joan
1995Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana. Barcelona: Curial edicions catalanes/La Caixa.Google Scholar
DEscrigLlombart = ed. Llombart, Constantí
1887Diccionari valencià-castellà d’Escrig (1851).Google Scholar
DGLC = Fabra, Pompeu
1932Diccionari General de la Llengua Catalana. Barcelona: Edhasa.Google Scholar
DLabèrnia = Labèrnia, Pere
1839Diccionari de la llengua catalana ab la correspondencia castellana y llatina.Google Scholar
DLacavalleria = Lacavalleria, Pere
1696Diccionari castellà-francès-català.Google Scholar
DMartíGadea = Martí i Gadea, Joaquim
1891Diccionari valencià-castellà.Google Scholar
Drapeau = Llompart Moragues, Constantí
2012 “ Drapeau. Banderas, abanderados y bandereros en el reino de Mallorca.” Bolletí de la Societat Arqueològica Lulliana. Revista d’Estudis Històrics CXXVII (866): 283–299.Google Scholar
DTorra = Torra, Pere
1640Dictionarium sev Thesaurus Catalano-Latinus verborum ac phrasium.Google Scholar
Fabra, Pompeu
1918Gramàtica catalana, Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Ferrando, Antoni
ed. 2012Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Güelfa’. Novel·la cavalleresca. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. CrossrefGoogle Scholar
2017 “Nuevas miradas acerca del Curial e Güelfa ”, en José Carlos Miranda Ribeiro (ed.), En Doiro. Antr’o Porto e Gaia. Estudos de Literatura Medieval Ibérica, Porto, Estratégias Criativas, pp. 19–56.Google Scholar
2018 “El model lingüístic de Curial e Güelfa .” Revista valenciana de filologia, 11: 39–83.Google Scholar
FEW = Von Wartburg, Walther
1993Französisches Etymologisches Wörterbuch.Google Scholar
Garachana, Mar
1997Los procesos de gramaticalización. Una aplicación a los connectores contraargumentativos. [Tesis doctoral]. Barcelona: Universidad de Barcelona.Google Scholar
1998 “La noción de preferencia en la gramaticalización de ahora (que), ahora bien, antes, antes bien y más bien .” In Estudios de lingüística cognitiva, ed. by Jose, Cifuentes Hondarubia, vol. II, 593–614. Alicante: Universidad de Alicante.Google Scholar
2014 “Gramàtica e historia textual en la evolución de los marcadores discursivos: el caso de no obstante .” RILCE: Revista de filología hispánica 30 (3): 959–984.Google Scholar
Garcia, Maria
(coord.) 2014Marcadores del discurso. Perspectivas y contrastes. Santiago Arcos: Buenos Aires.Google Scholar
Geeraerts, Dirk
1997Diachronic prototype semantics: A contribution to historical lexicology. Oxford: Claredown Press.Google Scholar
Givón, Talmy
1978 “Negation in language: pragmatics, functions, ontology.” In Pragmatics 9, ed. by Peter, Cole, 69–112. New york: Academic Press.Google Scholar
Grote, Brigitte, Nils, Lenke, and Manfred, Stede
1997 “Marking concessions in English and German.” In Discourse Processes 24 (1): 87–117. CrossrefGoogle Scholar
Harris, Martin
1988 “Concessive clauses in English and Romance.” In Clause Combining in Grammar & Discourse, ed. by John Haiman, and Sandra Thompson, 71–100. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. CrossrefGoogle Scholar
Heine, Bernd, Claudi, Ulrike, and Friederike, Hünnemeyer
1991Grammaticalization. A Conceptual Framework. Chicago: The University of Chicago Press.Google Scholar
Hopper, Paul, and Traugott, Elizabeth
1993 [2003]Grammaticalization. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Instruccions per la ensenyansa de minyons = Reixac, Baldiri
1748Instruccions per la ensenyansa de minyons.Google Scholar
König, Ekkehard
1988 “Concessive Connectives and Concessive Sentences: Cross-linguistic Regularities and Pragmatic Priciples.” In Explaining Language Universals, Chapter 6, 145–166. Oxford: Oxford Handbooks.Google Scholar
La Armonia del Parnàs = Garcia, Vicent
1700La Armonia del Parnàs: mes numerosa en las poesias varias del atlant del cel poetic, lo Dr. Vicent Garcia, Rector de la parroquial de Santa Maria de Vallfogona. Recopiladas, y emenadas per dos Ingenis de la molt illustre Academia dels Desconfiats, erigida en la exelentissima ciutat de Barcelona. Se dedica a la mateixa Academia per medi dels rasgos de la ploma del Rector de Bellesguart. Ab llicencia, y privilegi. Barcelona: Par Rafel Figueró, Any 1700.Google Scholar
Llibre de feyts d’armes de Catalunya = Mossén Bernat Boades
1873Llibre de feyts d’armes de Catalunya.Google Scholar
Marín, Mª Josep
1998 “Una proposta gramatical per a la definició i la caracterització dels connectors.” Llengua & Literatura 9: 207–234.Google Scholar
Martines, Josep
2012 “Aproximació a les novetats lèxiques i semàntiques del Curial e Güelfa ”, en A. Ferrando (ed.), Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Güelfa’. Novel·la cavalleresca anònima del segle xv en llengua catalana, Amsterdam, John Benjamins, p. 941–998.Google Scholar
Martínez, Caterina
2015 “Gramaticalització, canvi semàntic i intersubjectivació: un acostament a l’evolució del connector emperò parentètic en català antic.” In Catalan Diachronic & Corpus Linguistics: Four New Approaches [Monogràfic], ed. by Antonio Cortijo Ocaña. Studia Iberica et Americana – SIBA 2 (2): 3–17.Google Scholar
2017 “Evolució i procés de gramaticalització del marcador discursiu noresmenys en català antic.” Zeitschrift für Katalanistik-Revista d’Estudis Catalans, 30, Dossier Marcadors del discurs i gramaticalització en català i altres llengües: 19–51.Google Scholar
Martinez, Caterina
2018 “De l’[emoció] a la [contravoluntat]: el procés de gramaticalit­zació de malgrat als segles xii–xvi.” SCRIPTA. Revista Internacional de Literatura i Cultura Medieval i Moderna, 12 (desembre): 86–102.Google Scholar
2019Origen i evolució dels connectors de contrast en català. Alacant-Barcelona: Publicacions de l'Abadia de Montserrat, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Col. Sanchis Guarner, 93.Google Scholar
2020 “Origin and Evolution of a Pragmatic Marker in Catalan: The case of tanmateix .” Catalan Journal of Linguistics, [online]: 161–82. CrossrefGoogle Scholar
2021 “Normativa fabriana i canvi lingüístic: el cas de malgrat .” In De llengua i societat : de la proposta fabriana a la reforma normativa de l'IEC, ed. by Miquel Àngel Pradilla, 165-177. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans.Google Scholar
Massó i Torrents, Jaume
1393 “Poema ridiculisant la vida marina.” Revue Hispanique. Recueil consacré à l’étud ds langues, des littératures et de l’histoire des pays castillans, catalans, et portugais 9 [1902]: 243–251.Google Scholar
Meditacions piadoses = Arnautó, Josep Antoni
1836Meditacions piadosas sobre los Sagrats Evangelis de totas las dominicas del any que canta la Iglesia en la Santa Missa. En ellas se explica, no sols lo sentit literal, sino també y principalment lo moral, y espiritual de dits Evangelis; per confirmar als fiels en la Fe, y arreglar los costums conforme á la Doctrina de la Santa Iglesia. Obra utilissima á tota classe de personas, que dona á llum lo Illustre D. Joseph Antoni ArnautóOSEPH ANTONI ARNAUTÓ Canonge de la Santa Iglesia Cathedral de Gerona 1836.Google Scholar
Mir, Joan, and Joan, Solà, Joan
(dirs) 2012Obres completes de Pompeu Fabra, Converses filològiques, vol. VII.Google Scholar
Narrog, Heiko
2012Modality, Subjectivity & Semantic Change: a Cross-Linguistic Perspective. Oxford: Oxford University Press. CrossrefGoogle Scholar
Nuyts, Jan
2005 “Modality: Overview and linguistic issues.” In The expression of modality, ed. by William Frawley, 1–26. Berlin & New York: Mouton de Fruyter.Google Scholar
Per lo mes de maig = Sala i Fugurull, Ramon
1856Per lo mes de maig, ó prácticas de devoció per honrar á Maria Santíssima durant los dias de aquest mes, ordenadas per D. Ramon Sala y Fugurull. Vich, 1856.Google Scholar
Pérez Saldanya, Manuel, and Salvador, Vicent
1995 “Fraseologia de l’encara i processos de gramaticalització”. Caplletra 18: 85–108.Google Scholar
Rcat = Milà i Fontanals, Manel
1882Romancerillo catalán. Canciones tradicionales. Barcelona: Music Library University of California, Berkeley.Google Scholar
Salvador, Vicent
2002 “Les construccions condicionals i concessives.” In Gramàtica del català contemporani, dir. by Joan Solà, Maria R. Lloret, Josep Mascaró, and Manuel Pérez Saldanya, vol. III, 2977–3025. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
2006 “Entre la retòrica i la gramàtica.” In Actes del XIVè Colloqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, vol. III, 17–42. Budapest: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
Schiffrin, Deborah
1987Discourse markers. Cambridge: Cambridge University Press. CrossrefGoogle Scholar
Soler, Abel
2015 “El lèxic cortés i cavalleresc en Curial e Güelfa: mots patrimonials i interferències culturals”, Anuario de Estudios Medievales, 45/1: 109–142.Google Scholar
2018aEnyego d’Àvalos i l’autoria del ‘Curial’, València: Institució Alfons el Magnànim/Institut d’Estudis Catalans/Universitat de València.Google Scholar
2018b “Les fonts clàssiques de Curial e Güelfa ”, SCRIPTA. Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 12 (desembre): 152–167.Google Scholar
TLIO = Squillacioti, P.
1997–Tesoro della lingua Italiana delle Origini. [http://​tlio​.ovi​.cnr​.it​/TLIO/]
Traugott, Elisabeth, and Ekkehard, König
1991 “The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited.” In Approaches to Grammaticalization, ed. by Elisabeth Traugott, and Bernd Heine, vol. I, 189–218. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. CrossrefGoogle Scholar
Traugott Closs, Elizabeth
1989 “On the rise of epistemic meanings in English: An exemple of subjectification in semantic change”, Language 65: 31-55.Google Scholar
Traugott, Elisabeth, and Richard, Dasher
2002Regularity in Semantic Change. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
Traugott, Elisabeth
2010 “Revisiting Subjectification and Intersubjectification.” In Subjectification, Intersubjectification & Grammaticalization, ed. by Kristin Davidse, Lieven Vandelanotte, and Hubert Cuyckens, 29–70. Berlin: De Gruyter Mouton.Google Scholar
Wheeler, Max, Alan, Yates, and Nicolau, Dols
1999Catalan: A Comprehemsive Grammar. London & New York: Routledge Grammars. CrossrefGoogle Scholar