References
Aracil, L. V.
(1982) “Conflicte lingüístic i normalització lingüística a l’Europa Nova”. In: Papers de sociolingüística. Barcelona: La Magrana. [Article first published in 1965, in French]Google Scholar
Argelaguet, J.
(1998) El procés d’elaboració de la Llei de política lingüística. Barcelona: Mediterrània.Google Scholar
Bastardas, A.
(2000) “De la “normalització” a la “diversitat” lingüística: cap a un enfocament global del contacte de llengües.” [Linguistic diversity, different scenarios: the state, Europe and the world] In: Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 34, 151–168.Google Scholar
(2007) Les polítiques de la llengua i la identitat a l’era ‘glocal’ [Language and identity policies in the ‘glocal’ era]. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.Google Scholar
(2019) “Polítiques lingüístiques: possibilitats, límits i accions”. In P. Perea i E. Boix, cords., Llengües i dialectes. Esperances per al català, gallec i basc. Barcelona: CLUB 25. [URL] [Last accessed: February 2021].
Congrés de Cultura Catalana
(1978) Resolucions. Vol. I. Barcelona: Curial.Google Scholar
II Congrés Internacional de la Llengua Catalana
(1987) Convocatòria, inauguració, clausura, conclusions, congressistes. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.Google Scholar
European Ombudsman
(2014) Cómo presentar una reclamación. Available at: [URL] [Last accessed: February 2021].
DUDL
(1996) Declaració Universal de Drets Lingüístics. Available at: [URL] [Last accessed: February 2021].
Direcció General de Política Lingüística [DGPL]
(1991) Estudis i propostes per a la difusió de l’ús social de la llengua catalana. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 4 v.Google Scholar
Marí, I.
(coord.) (1992) La llengua als països catalans. Barcelona: Fundació Bofill.Google Scholar
(2016) “Conflicte lingüístic i normalització: conceptes vigents per a les polítiques públiques?” [ Linguistic conflict and normalization: valid concepts for public policies?] In: Treballs de Sociolingüística Catalana, 26, 219–229.Google Scholar
Pons Parera, E.
(2011) “The effects of Constitutional Court ruling 31/2010 dated 28 June 2010 on the linguistic regime of the Statute of Catalonia”, In Revista d’Estudis Autonòmics i Federals, 12 [a special issue on this ruling]: 120–152. An English version is available at [URL] [Last accessed: February 2021].
Pradilla, M. À.
(2004) El laberint valencià: Apunts per a una sociolingüística del conflicte. Benicarló: Onada.Google Scholar
Reniu, M.
(1990) “Un nou impuls”. Els llibres de la revista Cultura, no. 1. Barcelona: Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Segura Ginard, Lluís J.
(2019) “Al voltant de quaranta anys d’oficialitat i d’usos institucionals de les llengües pròpies de les comunitats autònomes.” [Forty years of official and institutional use of the autonomous communities’ own languages] In: Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 72, 5–20. . [Last accessed: February 2021]. DOI logoGoogle Scholar
Strubell, M. & Boix-Fuster, E.
(eds.) Democratic Policies for Language Revitalisation: The Case of Catalan. New York and Basingstoke: Palgrave Macmillan 2011DOI logoGoogle Scholar
Torras Estruch, Antoni
(2020) “40 anys de suboficialitat de la llengua catalana (a la UE): balanç provisional i perspectiva” [ 40 years of Catalan’s sub-official status (at the EU): provisional balance and perspective ]. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 74, 109–119. [Last accessed: February 2021]. DOI logoGoogle Scholar
Vila, F. Xavier
(2016) “Sobre la vigència de la sociolingüística del conflicte i la noció de normalitat lingüística ” [On the validity of conflict sociolinguistics and the notion of linguistic normality ] In: Treballs de Sociolingüística Catalana, 26, 199–217.Google Scholar
(2019) “Models de política lingüística i els seus condicionaments sociolingüístics: aplicacions al cas de Catalunya” [Language policy models and their sociolinguistic conditioning factors: applications to the case of Catalonia]. In Revista d’Estudis Autonòmics i Federals / Journal of Self-Government, 30, december 2019, p. 97–145. [URL] [Last accessed: February 2021].
Voltas, E.
(1996) La guerra de la llengua. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Cited by

Cited by 1 other publications

Iglésias Franch, Narcís
2023. Les llengües d’Espanya en el discurs parlamentari de la transició espanyola: una anàlisi dels arguments sobre l’oficialitat lingüística (primera part). Revista de Llengua i Dret :80  pp. 152 ff. DOI logo

This list is based on CrossRef data as of 28 march 2024. Please note that it may not be complete. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. Any errors therein should be reported to them.