References
Arnau, J., & Vila, F. X.
(2013) Language-in-education policies in the Catalan language area. In J. Arnau (Ed.), Reviving Catalan at school: challenges and instructional approaches (pp. 1–28). Multilingual Matters. DOI logoGoogle Scholar
Boix, E., & Vila, F. X.
(1998) Sociolingüística de la llengua catalana. Ariel.Google Scholar
Bretxa, V., Comajoan, L., Ubalde, J., & Vila, F. X.
(2016) Changes in the linguistic confidence of primary and secondary students in Catalonia: A longitudinal study. Language, Culture and Curriculum, 29 , 56–72. DOI logoGoogle Scholar
Brown, R.
(1967) Social psychology. Free Press.Google Scholar
Comajoan, L.
(2010) Multilingüisme i recerca a Catalunya. In P. Comellas & C. Lleó (Eds.), Recerca i gestió del multilingüisme. Algunes propostes des d’Europa (pp. 253–268). Waxmann.Google Scholar
Fraser, C., & Scherer, K. R.
(1982) Advances in the social psychology of language. Cambridge University Press.Google Scholar
Giles, H., Hansen, K., Angus, D., & Gallois, C.
(2021) Prologue: history, themes, analysis, and rationale. Journal of Language and Social Psychology, 40 , 3–20. DOI logoGoogle Scholar
Harwood, J., & Tracy, K.
(2021) Language – AND – social psychology: Epilogue. Journal of Language and Social Psychology, 40 , 172–178. DOI logoGoogle Scholar
Holtgraves, T.
(2014) Language and social psychology: Introduction and overview. In T. Holtgraves (Ed.), The Oxford handbook of language and social psychology (pp. 1–26). Oxford University Press.Google Scholar
Ianos, M. A., Huguet, À., Janés, J., & Lapresta, C.
(2017) Can language attitudes be improved? A longitudinal study of immigrant students in Catalonia (Spain). International Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 20 , 331–345. DOI logoGoogle Scholar
Lambert, W. E.
(1967) A social psychology of bilingualism. Journal of Social Issues, 23 , 91–108. DOI logoGoogle Scholar
Lambert, W. E., Hodgson, R. C., Gardner, R. C., & Fillenbaum, S.
(1960) Evaluational reactions to spoken language. Journal of Abnormal and Social Psychology, 60 , 44–51. DOI logoGoogle Scholar
Lapresta, C., Huguet, À., & Janés, J.
(2008) Anàlisi discursiu de les actituds lingüístiques de l’alumnat nouvingut a Catalunya. Una aproximació qualitativa. In Secretaria per a la Immigració (Ed.). Recerca i immigració. La recerca sobre la immigració a Catalunya (pp. 133–152). Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Mollà, T., Viana, A.
(1989) Curs de sociolingüística. Vol. 2. Bromera.Google Scholar
Mollà, T., & Viana, A.
(1991) Curs de sociolingüística. Vol. 3. Bromera.Google Scholar
Peal, E., & Lambert, W. E.
(1962) The relation of bilingualism to intelligence. Psychological Monographs: General and Applied, 76(27), 1–23. DOI logoGoogle Scholar
Puig Moreno, G.
(2007) Enquestes sociolingüístiques a la Catalunya Nord. Aïnes Noves, 1 , 5–97.Google Scholar
Querol, E.
(1999) Cap a un nou marc teòric per a l’estudi de les variables dels processos de substitució lingüística. Unpublished doctoral disseration. Universitat de Barcelona.
(2000) Els valencians i el valencià. Usos i representacions socials. Denes.Google Scholar
Sorolla, N.
(2009) Casa, escola i pati: usos lingüístics quan s’acaben les classes. Síntesi i anàlisi de l’estudi sociodemogràfic i lingüístic als centres d’educació secundària de Catalunya. Noves SL. [URL]
Strubell, M.
(2011) Psicologia social. Treballs de Sociolingüística Catalana, 21 , 169–181.Google Scholar
Suay, F., & Sanginés Sáiz, G.
(2005) Un espai per als parlants d’una llengua. Llengua i Ús: Revista Tècnica de Política Lingüística, 34 , 27–39.Google Scholar
Taylor, S. E.
(1982) The availability bias in social perception and interaction. In D. Kahneman, P. Slovic, and A. Tversky (Eds.), Judgment under uncertainty: Heuristics and biases (pp. 190–200). Cambridge University Press. DOI logoGoogle Scholar
Taylor, D. M. & Giles, H.
(1979) At the crossroads of research into language and ethnic relations. In H. Giles & B. Saint-Jacques (Eds.), Language and ethnic relations (pp. 231–241). Oxford University Press.Google Scholar
Viladot, M. A.
(2008) Lengua y comunicación intergrupal. Editorial UOC.Google Scholar
Vila, F. X.
(2004) Aportacions de les altres ciències socials a la sociolingüística catalana. Caplletra, 37 , 89–152.Google Scholar
Vila, F. X., & Galindo, M.
(2012) Sobre la història i l’extensió de la norma de convergència lingüística a Catalunya. In F. X. Vila (Ed.), Posar-hi la base: usos i aprenentatges lingüístics en el domini català (pp. 31–45). Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Woolard, K. A.
(1989) Double talk: Bilingualism and the politics of ethnicity in Catalonia. Stanford University Press. DOI logoGoogle Scholar
(1992) Identitat i contacte de llengües a Barcelona. La Magrana.Google Scholar
Woolard, K. A., & Gahnh, T. J.
(1990) Canvis en les avaluacions i les actituds lingüístiques a Barcelona (1980–1987). Treballs de Sociolingüística Catalana, 8 , 79–88. [URL]