References

Bibliografia

Balibar, Renée i Dominique Laporte
1974Le Français national: Politique et pratiques de la langue nationale sous la Révolution française. París: Hachette. [Traducció espanyola: Burguesía y lengua nacional. Barcelona: Avance 1974.]Google Scholar
Bastardas, Albert
2007Les polítiques de la llengua i la identitat a l’era “glocal”. Barcelona: Institut d’Estudis Autonòmics.Google Scholar
Bauman, Zygmunt
2001Globalització. Les conseqüències humanes. Barcelona: Edicions de la Universitat Oberta de Catalunya / Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Bernabé, Daniel
2018La trampa de la diversidad. Cómo el neoliberalismo fragmentó la identidad de la clase trabajadora. Madrid: Akal.Google Scholar
Bloomaert, Jan
2006 “Language Policy and National Identity.” Dins An Introduction to Language Policy: Theory and Method, ed. per Thomas Ricento, 238–254. Malden / Oxford / Carlton: Blackwell.Google Scholar
Boix-Fuster, Emili
2008 “Pròleg.” Dins Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat, coord. per Emili Boix-Fuster, 7–9. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.Google Scholar
Boyer, Henri
1999 “La Revolució Francesa a la recerca de l’unilingüisme.” Dins La invenció de les llengües nacionals, ed. per Francesc Feliu i Josep M. Nadal, 103–121. Barcelona: Quaderns Crema.Google Scholar
Branchadell, Albert
1997Liberalisme i normalització lingüística. Barcelona: Empúries.Google Scholar
2001La hipòtesi de la independència. Barcelona: Empúries.Google Scholar
2005La moralitat de la política lingüística. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Comellas, Pere
2008 “El futur de la diversitat lingüística, és a dir, el futur del català.” Dins Els futurs del català. Un estat de la qüestió i una qüestió d’estat, coord. per Emili Boix-Fuster, 189–198. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona.Google Scholar
Fabeiro, Patricia
2004 “Estat, nació i llengua a França.” Revista de Llengua i Dret 42: 203–228.Google Scholar
Feliu, Francesc i Cristina Juher
(eds) 1999La invenció de les llengües nacionals. Barcelona: Quaderns Crema.Google Scholar
Feliu, Francesc i Josep M. Nadal
(eds) 2016Constructing Languages. Norms, myths and emotions. Amsterdam / Filadèlfia: John Benjamins. DOI logoGoogle Scholar
Ginebra, Jordi
2012 “La lengua catalana en el siglo xviii. ¿Una lengua doméstica?Dieciocho. Hispanic Enlightenment 35 (1): 105–116.Google Scholar
Junyent, Carme
1998Contra la planificació: una proposta ecolingüística. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Kremnitz, Georg
2000 “Langue et nation – une relation périlleuse. Quelques réflexions.” Estudis Romànics 22: 23–28.Google Scholar
Lange, Claudia, Ursula Schaefer i Göran Wolf
(eds) 2010Linguistics, Ideology and the Discourse of Linguistic Nationalism. Frankfurt, etc.: Peter Lang.Google Scholar
Lippi-Green, Rosina
1994 “Accent, standard language ideology, and discriminatory pretext in the courts.” Language in Society 23 (2): 163–198. DOI logoGoogle Scholar
Lucas, Javier de
2003Globalització i identitats. Barcelona: Pòrtic.Google Scholar
Lupescu, Ferran
2018El país català i els altres. Barcelona: Edicions del 1979.Google Scholar
May, Stephen
2006 “Language Policy and Minority Rights.” Dins An Introduction to Language Policy: Theory and Method, ed. per Thomas Ricento, 255–272. Malden / Oxford / Carlton: Blackwell.Google Scholar
Miguel, Ana de
2015Neoliberalismo sexual. El mito de la libre elección. Madrid / València: Cátedra / Universitat de València.Google Scholar
Murgades, Josep
1996Llengua i discriminació. Barcelona: Curial.Google Scholar
Nadal, Josep M.
2007Las 1001 lenguas. Bellcaire d’Empordà: Editorial Aresta. [2a edició corregida: 2008.]Google Scholar
2012“I si escric llengua, veus?, el dolor em trenca l’ànima.” Per què vivim les llengües amb tanta passió? Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Pennycook, Alestair
2006 “Postmodernism in Language Policy.” Dins An Introduction to Language Policy: Theory and Method, ed. per Thomas Ricento, 60–76. Malden / Oxford / Carlton: Blackwell.Google Scholar
Rafanell, August
1999La llengua silenciada. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Riera, Elvira
2008Ètica política i diversitat lingüística. Per una política lingüística responsable. Barcelona: Escola d’Administració Pública de Catalunya.Google Scholar
2017Justícia lingüística i societats mixtes: una defensa de la pluralitat. Barcelona: Institut d’Estudis de l’Autogovern.Google Scholar
Robichaud, David
2011 “Justice et politiques linguistiques: pourquoi les laisser-fairistes devraient exiger des interventions de l’État.” Philosophiques 38 (2): 419–438. DOI logoGoogle Scholar
Sallabank, Julia
2010 “Standardisation, prescription and polynomie: can Guernsey follow the Corsican model?Current Issues in Language Planning 11 (4): 11–33. DOI logoGoogle Scholar
Shohamy, Elana G.
2006Language Policy: Hidden Agendas and New Approaches. Londres / Nova York: Routledge. DOI logoGoogle Scholar
Woolard, Kathryn
(2008) “Les ideologies lingüístiques: una visió general d’un camp des de l’antropologia lingüística.” Revista de Llengua i Dret, núm. 49 (2008), 179–199.Google Scholar
Yeounsuk, Lee
2010The Ideology of kokugo: nationalizing language in modern Japan. Honolulu: University of Hawai’i Press.Google Scholar
Zimmermann, Klaus
2019 “Estandarización y revitalización de lenguas amerindias: funciones comunicativas e ideológicas, expectativas ilusorias y condiciones de la aceptación.” Revista de Llengua i Dret 71: 111–122.Google Scholar