References

Bibliografia citada

Bernal, Elisenda
(2010) “Nuevos prefijos: implicaciones para la morfología y la lexicografía”. Dins Iliescu, Maria; Siller-Runggaldier, Heidi; Danler, Paul (ed.) (2010).Actes du XXV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes. Vol. VII.Berlín: Walter de Gruyter. 361–373.Google Scholar
Cabré, M. Teresa
(1994) A l’entorn de la paraula (II). Lexicologia catalana. València: Universitat de València.Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet
(2001) “Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà”. Caplletra 30. 199–212.Google Scholar
Estopà, Rosa
(2011) “Neologisms at the boundaries of prefixation, composition and syntagmatic composition in catalan: controversial and open questions”. Organon 25 (50). 275–291.Google Scholar
Estopà, Rosa; Souto, Manuel; Vidal, Vanesa
(2009). “Neologismes formats per composició i sintagmació”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes.Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 111–150.Google Scholar
Feliu, Judit
(2004) “Neologismes formats per composició culta”. Dins Observatori de Neologia (2004) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 113–130.Google Scholar
Feliu, Judit; Ramírez, Sergi; Talamino, Òscar
(2000). “El formant ciber-: funcionament i distribució”. Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2000) La neologia en el tombant de segle.Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 183–192.Google Scholar
Freixa, Judit
(2009) “La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo-. Revista de Llengua i Dret 51. 259–281.Google Scholar
Ginebra, Jordi
(2011) “Un cas de neologia lèxica i sintàctica: els verbs formats amb el prefix auto-. Dins Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.) (2011) Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler. Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 217–242.Google Scholar
Gràcia, M. Lluïsa
(2002) “Formació de mots: composició” [apartat “La composició culta”]. Dins Solà, Joan et al. (dir.) (2002) Gramàtica del català contemporani. Vol. I. Barcelona: Empúries. 824–825.Google Scholar
Observartori de Neologia (
1998) Descripció quantitativa dels neologismes documentats durant l’any 1995 a la premsa en català. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 23).Google Scholar
Observatori de Neologia (
2004) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
Rull, Xavier
(2009) La composició culta en català. Palma: Moll.Google Scholar
TERMCAT (
1990) Formació de termes amb elements cultes. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.Google Scholar
Vallès, Teresa
(2000). “La innovació lèxica en la premsa: un repte per a la lingüística”. Dins 
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2000) La neologia en el tombant de segle. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 43–53.Google Scholar
(2004) La creativitat lèxica en un model basat en l’ús. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
(2007) “Els prefixoides del català”. Dins Lorente, Mercè et al. (ed.) (2007) Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré i Castellví.Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra / Documenta Universitaria. 459–471.Google Scholar