Miscellaneous published in:
Mots nous en català / New words in Catalan: Una panoràmica geolectal / A diatopic view
Edited by M. Teresa Cabré Castellví, Ona Domènech Bagaria and Rosa Estopà
[IVITRA Research in Linguistics and Literature 7] 2014
► pp. 207211
Bibliografia

Bibliografia

Adamo, Giovanni
(2010) “L’Osservatorio neologico della lingua italiana”. Dins Cabré, 
M. Teresa et al. (ed.) (2010) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques.Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 151–160.Google Scholar
Álvarez de Miranda, Pedro
(2009) “Neología y pérdida léxica”. En De Miguel, Elena (ed.). Panorama de la lexicología. Barcelona: Ariel.Google Scholar
Alves, Ieda Maria
(2010) “A importância da neologia no deio das línguas românicas (o português brasileiro)”. Dins Cabré, M. Teresa et al. (ed.) (2010) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les Llengües Romàniques.Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 161–169.Google Scholar
Bardagil, Bernat et al. (
2009) “Els neologismes manllevats”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/ Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 153–168.Google Scholar
Benveniste, Émile
(1966) Problèmes de linguistique générale. París: Gallimard.Google Scholar
Bernal, Elisenda
(2000) Els sufixos verbalitzadors del català. Descripció sintacticosemàntica. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada.Google Scholar
(2010) “Nuevos prefijos: implicaciones para la morfología y la lexicografía”. Dins Iliescu, Maria; Siller-Runggaldier, Heidi; Danler, Paul (ed.) (2010) Actes du XXV Congrès International de Linguistique et Philologie Romanes.Vol. VII.Berlín: Walter de Gruyter. 361– 373.Google Scholar
Bréal, Michel
(1911) Essai de sémantique (science des significations) . París: Hachette.Google Scholar
Cabré Monné, Teresa
(2002) “Altres sistemes de formació de mots”. Dins D
Cabré, M. Teresa
(1994) A l’entorn de la paraula. 2 vol. València: Servei de Publicacions de la Universitat de València. Google Scholar
(2002) “La derivació”. Dins Solà, Joan et al. (dir.) (2002) Gramàtica del català contemporani. Vol. I. Barcelona: Empúries. 731–775.Google Scholar
(2006) “La clasificación de neologismos: Una tarea compleja”. Alfa. 50 (2). 229–250. Google Scholar
(2009) “La classificació dels neologismes: una tasca complexa”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes.Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 9–37.Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa
(ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra.Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Domènech, Ona; Estopà, Rosa; Freixa Judit; Lorente, Mercè
(ed.) (2009) Actes del I Congrés Internacional de Neologia de les llengües romaniques, CINEO08. Sèrie activitats, 22. Barcelona: Institut Universitari de ingüística Aplicada.Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet
(2001) “Anàlisi contrastiva de la innovació lèxica en català i en castellà”. Caplletra 30. 199–212. Google Scholar
Cabré, M. Teresa; Rigau, Gemma
(1986) Lexicologia i semàntica. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Corbin, Danielle
(1992) “Hypothèses sur les frontières de la composition nominale”. Cahiers de grammaire. Núm. 17. Tolouse: Université de Toloulse-le Mirall. 26–55.Google Scholar
Di Sciullo, Anne-Marie; Williams, Edwin S.
(1987) On the definition of word. Massachussetts: Massachussets Institute of Technology.Google Scholar
Domènech, Ona; Estopà, Rosa
(2011) “La neologia per sufixació: anàlisi contrastiva entre varietats diatòpiques de la llengua catalana”. Caplletra 51 (tardor 2011). 9–33.Google Scholar
(2009) “La neología en textos orales”. Revista de Investigación Lingüística 12. 39–64.Google Scholar
Estopà, Rosa
(2010) “La composició patrimonial en català perd representativitat. Estudi d’un corpus de neologismes de premsa i de ràdio”. Estudis Romànics, 32. Barcelona. 125–147.Google Scholar
(2011) “Neologisms at the boundaries of prefixation, composition and syntagmatic composition in catalan: controversial and open questions”. Organon 25 (50). 275–291.Google Scholar
Estopà, Rosa; Souto, Manuel; Vidal, Vanesa
(2009) “Neologismes formats per composició i sintagmació”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes.Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 111–150.Google Scholar
Fauconnier, Gilles; Turner, Mark
(2002) The way we think. Conceptual blending and the mind’s hidden complexities. New York: Basic Books.Google Scholar
Feliu, Judit
(2004) “Neologismes formats per composició culta”. Dins Observatori de Neologia (2004) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 113–130.Google Scholar
Feliu, Judit et al. (
2009) “Els neologismes formats per resemantització”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.) (2009) Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes.Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 89–110.Google Scholar
Feliu, Judit; Garcia, Yanik; Obradós, Isabel
(2002) "Aspectes de composició: neologismes nom-nom". Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2002) Lèxic i neologia.Barcelona: Observatori de Neologia, Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra. 217–224.Google Scholar
Feliu, Judit; Ramírez, Sergi; Talamino, Òscar
(2000). “El formant ciber-: funcionament i distribució”. Dins Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2000) La neologia en el tombant de segle.Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 183–192.Google Scholar
Freixa, Judit
(2004) “Neologismes formats per prefixació”. Dins Observtori de Neologia (2004). Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 83–112. Google Scholar
(2009) “La interferència en la innovació lèxica del català: anàlisi dels neologismes amb ciber- i homo-. Revista de Llengua i Dret 51. 259–281.Google Scholar
Gavarró, Anna
(1990) Syntactic Theory and the Grammar of Catalan Compounds. Edinburgh: University of Edinburgh. [Tesi doctoral]Google Scholar
Geeraerts, Dirk
(1997) Diachronic Prototype Semantics. A contribution to Historical Lexicology. Oxford: Clarendon Press.Google Scholar
Gené, Maria; Salvà, Francesca
(2009). “Els neologismes prefixats: anàlisi del grau de neologicitat a partir de diferents filtres establerts”. Dins Cabré, M. Teresa; Estopà, Rosa (ed.).Les paraules noves. Criteris per detectar i mesurar els neologismes. Vic/Barcelona: Eumo Editorial / Universitat Pompeu Fabra. 49–66.Google Scholar
Ginebra, Jordi
(2003) “Fraseologia, concurrències lèxiques i llengua estàndard”. Dins Pradilla, Miquel Àngel; Ginebra, Jordi (ed.). Identitat lingüística i estandardització. Valls: Cossetània Edicions. 7–55.Google Scholar
(2011) “Un cas de neologia lèxica i sintàctica: els verbs formats amb el prefix auto- ”. Dins Lloret, Maria-Rosa; Pons, Clàudia (ed.) (2011) Noves aproximacions a la fonologia i la morfologia del català. Volum d’homenatge a Max W. Wheeler.Alacant: Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana. 217–242.Google Scholar
Ginebra, Jordi; Rull, Xavier
(2013) “Creació lèxica en la prensa del Camp de Tarragona i les Terres de l’Ebre”. Dins Mallafré, Joaquim (cur) (2013) Jornades de la Secció Filològica de l'Institut d'Estudis Catalans a Reus : homenatge a Ramon Amigó i Anglès. Barcelona: Institut d’Estudis Catalana / Fundació privada Reddis.Google Scholar
Gràcia, Lluïsa
(2002) “Formació de mots: composició”. Dins Solà, Joan et al. (dir.). Gramàtica del Català Contemporani. Vol. 1. Barcelona: Editorial Empúries. 777–829.Google Scholar
Gràcia, Lluïsa; et al. (
2000) Configuración morfológica y estructura argumental: léxico y diccionario. Vitòria: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.Google Scholar
Grossmann, Maria
(1986) “Anàlisi dels compostos catalans tipus somiatruites”. Dins Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, XII. 155–169.Google Scholar
Institut d’Estudis Catalans (
2009) Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, 1: Fonètica. (3a ed. Rev.). Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.Google Scholar
Jespersen, Otto
(1942).A Modern English grammar on historical principles. Part 6. Morphology. London and Copenhagen: Munksgaard.Google Scholar
Lieber, Rochelle
(1992) “Componding in English”. Revista di Linguistica. Núm. 4/1.Torino: Rosenberg & Sellier. 79–96.Google Scholar
Lorente, Mercè
(2002) “Altres elements lèxics”. Dins Solà, Joan et al. (dir.). Gramàtica del Català Contemporani. Vol. 1. Barcelona: Editorial Empúries.Google Scholar
Mascaró, Joan
(1986) Morfologia. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Navarro, Pere
(2012) El parlar de Cambrils. Cambrils/Valls: Ajuntament de Cambrils / Cossetània Edicions.Google Scholar
Obradors, Isabel; Solé, Elisabet
(2004) “Neologismes formats per sufixació”. Dins Observatori de Neologia Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora. 48–82.Google Scholar
Observartori de Neologia (
1998) Descripció quantitativa dels neologismes documentats durant l’any 1995 a la premsa en català. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, (Papers de l’IULA. Sèrie Informes, 23).Google Scholar
Observatori de Neologia (
2004a) Metodologia del treball en neologia: criteris, materials i processos. Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada. Versió en línia disponible a: www​.iula​.upf​.edu​/repositori​/04mon008​.pdf.Google Scholar
2004b) Llengua catalana i neologia. Barcelona: Meteora.Google Scholar
Pérez Gaztelu, Elixabete; Zabala, Igone; Gràcia, Lluïsa
(ed.) (2004) Las fronteras de la composición en lenguas románicas y en vasco. San Sebastián: Universidad de Deusto.Google Scholar
Rull, Xavier
(2004) La formació de mots. Qüestions de normativa. Vic: Eumo.Google Scholar
(2009) La composició culta en català. Palma: Moll.Google Scholar
Ryder, Mary Ellen
(1994) Ordered chaos. The interpretation of English noun-noun compounds. Berkeley: University of California Press.Google Scholar
Sánchez Manzanares, Mª Carmen
(2009a). “Metáfora y metonimia en la retórica latina: revisión en la actualidad”. Dins Arcos, T.; Fernández, J.; Moya, F. (ed.) Pectora mulcet: Estudios de retórica y oratoria latinas. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos. 1359–1374.Google Scholar
(2009b) “Procedimientos trópicos en la neología semántica: sistematicidad y creatividad”. Revista de Investigación Lingüística 12. 123–146. Google Scholar
Schmid, Hans-Jörg
(2011) “Conceptual blending, relevance and novel N+N-compounds”. In Handl, Sandra; Schmid, Hans-Jörg (ed.). Windows to the Mind: Metaphor, Metonymy and Conceptual Blending, Berlin, New York: De Gruyter Mouton.Google Scholar
Solà, Joan et al.
(dir.) (2002) Gramàtica del Català Contemporani, Barcelona: Editorial Empúries.Google Scholar
(dir.) Gramàtica del català contemporani vol. 1 Barcelona Empúries 777 829
TERMCAT (
1990) Formació de termes amb elements cultes. Barcelona: Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya.Google Scholar
2005) Manlleus i calcs lingüístics en terminologia. Vic/ Barcelona: Eumo Editorial/ TERMCAT.Google Scholar
Turner, Mark
(2007) “Conceptual Integration”. In Geeraerts, Dirk; Cuyckens, Hubert (ed.). The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Tusón, Jesús
(2004) Patrimoni natural. Elogi i defensa de la diversitat lingüística. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Ungerer, Friedrich
(2007). “Word-formation”. In Geeraerts, Dirk; Cuyckens, Hubert. (ed.). The Oxford handbook of cognitive linguistics. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
Vallès, Teresa
(2000) “La innovació lèxica en la premsa: un repte per a la lingüística”. Dins 
Cabré, M. Teresa; Freixa, Judit; Solé, Elisabet (ed.) (2000). La neologia en el tombant de segle. Barcelona: Universitat Pompeu Fabra. 43–53.Google Scholar
(2004)La creativitat lèxica en un model basat en l’ús. Barcelona: Publicacions de l’Abadia de Montserrat.Google Scholar
(2007) “Els prefixoides del català”. Dins Lorente, Mercè et al. (ed.) (2007) Estudis de lingüística i de lingüística aplicada en honor de M. Teresa Cabré i Castellví.Barcelona: Institut Universitari de Lingüística Aplicada, Universitat Pompeu Fabra / Documenta Universitaria. 459–471.Google Scholar
Varela, Soledad
(1990) “Composición nominal y estructura temática”. Revista Española de Lingüística (Madrid) 20.1. 55–81.Google Scholar
Veny, Joan
(1991) Mots d’ahir i mots d’avui. Barcelona: Empúries.Google Scholar
Obres de referència
Alcover, Antoni M.; Moll, Francesc de Borja
(1930–1962) Diccionari català-valencià-balear. 10 vol. Palma: Editorial Moll. [DCVB]Google Scholar
Badia Margarit, Antoni Maria
(1962) Gramática catalana. 2 Vol. Madrid: Gredos.Google Scholar
BOBNEO: banc de neologismes de l’Observatori de neologia de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona http://​obneo​.iula​.upf​.edu​/bobneo​/index​.php.
Bruguera, Jordi
(2006)Diccionari de la formacio de mots. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.Google Scholar
Duarte, Carles; Alsina, Àlex
(1986) Gramàtica històrica del català. Volum III. Barcelona: Curial. Google Scholar
Fabra, Pompeu
(1956) Gramàtica catalana. Barcelona: Teide.Google Scholar
Gramàtica de la llengua catalana
en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans. http://​www​.iecat​.net​/institucio​/seccions​/filologica​/gramatica/.
Gran diccionari de la llengua catalana
en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. http://​www​.diccionari​.cat​/. [GDLC]
Gran Enciclopèdia Catalana
en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. http://​www​.enciclopedia​.cat​/. [GEC2]
Institut d’Estudis Catalans.
Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona, Palma de Mallorca, València: Edicions 3 i 4, Edicions 62, Editorial Moll, Enciclopèdia Catalana, Publicacions de l’Abadia de Montserrat. http://​dlc​.iec​.cat​/index​.html. [DIEC 2]
López del Castillo, Luís
(2002) Diccionari de formació de paraules. Barcelona: Edicions 62.Google Scholar
Neoloteca
Observatori de Noelogia. (
1998) Diccionari de paraules noves: neologisms recollits a la premsa. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Google Scholar
Real Academia Española.
Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Espasa-Calpe. http://​buscon​.rae​.es​/draeI/. [DRAE]
Salvanyà, Jaume
(2009) Diccionari del català col·loquial : dubtes davant del micròfon. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Google Scholar
Torruella, Joan (dir.); Pérez Saldanya, Manel; Martines, Josep; Martines, Vicent
selecció de textos) [en línia].Corpus Informatitzat del Català Antic. http://​lexicon​.uab​.cat/ [CICA]